Els camins del municipi: cap a una xarxa de mobilitat tranquil·la, activa, social i de felicitat.

Des de l'Ajuntament del Vendrell considerem els camins com:

  • una xarxa de mobilitat tranquil·la i activa, essencial per tenir un municipi habitable, centrat en les persones i la natura i els espais lliures com a binomi indissoluble; i per tenir un municipi connectat;
  • com una xarxa de mobilitat bàsica per garantir l'agricultura en el nostre entorn més proper;
  • i com una xarxa vertebradora del territori i del patrimoni cultural associat (el paisatge, la pedra seca, els conreus tradicionals, les masies...).

 

Per això disposem d'un inventari de camins actualitzat l'any 2021.

Podeu consultar la cartografia en línia en aquest enllaç, així com descarregar-vos el document complert, aprovat pel Ple.

Aquest inventari permetrà elaborar el pla de conservació i manteniment de camins (actualment en tràmit) i les inversions a prioritzar, amb l'objectiu de disposar d'una xarxa de camins ben conservada, connectada i senyalitzada i esdevenir una veritable xarxa de mobilitat, d'activitat física, de relació social i de felicitat.

 

Dades de l'aprovació de l'inventari:

En data 28 de juny de 2021 el Ple aprova inicialment l’Inventari de Camins Públics a incloure a l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament, essent exposat aquest acord al públic durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte publicat al DOGC núm. 8463 de 22 de juliol de 2021 i al BOPT de 23 de juliol de 2021 amb núm. d’inserció 2021 – 6643. Es considera necessari ampliar el termini 30 dies hàbils mitjanant edicte pública al DOGC núm. 8496 de 7 de setembre de 2021 i al BOPT de 6 de setembre de 2021 amb núm. d’inserció 2021 – 7913. +informació

No es formula cap al·legació ni suggeriment i queda aprovat definitivament en data 21 d’octubre de 2021.

Posteriorment es fa revisió lingüïstica i es prepara diligència per publicar les esmenes, que es publica en data 16 de maig de 2022.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell