Els serveis socials, d’acord amb la Llei 12/2007, de serveis socials, són el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de la seva autonomia personal, i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

 1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
 2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
 3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres serveis de la Xarxa de serveis socials d'atenció pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades.
 4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa.
 5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal quan correspongui.
 6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.
 7. Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 8. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
 9. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
 10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial.
 12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa.
 13. Gestionar prestacions d'urgència social.
 14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
 15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
 16. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
 17. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

L’Equip bàsic d’atenció social de l’Ajuntament del Vendrell està format per professionals del Treball social, de l’Educació social i de la Psicologia.

L’Equip bàsic d’atenció social atén amb cita prèvia.Dades de contacte dels Serveis socials:

Regidoria de Serveis socials
C. Quarter, 4 
Tel. 977 16 64 16
C/e: serveissocials@elvendrell.net

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

 

Dos punts d’atenció social:

 • Regidoria de Serveis socials: C. Quarter, 4 – El Vendrell. T. 977 16 64 16.
 • Centre cívic de Coma-ruga: Av. de la Generalitat, 32 – Coma-ruga. T. 977 68 16 96

©2019 Ajuntament del Vendrell