panoramica

La Direcció haurà de revisar anualment el Sistema de Gestió Integrat amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de la eficàcia del Sistema i el seu correcte funcionament.  

A la revisió es verificarà el grau de implantació del Sistema de Gestió Integrat per mantenir la seva millora continua. La revisió inclourà:

 • Avaluació de les oportunitats de millora.
 • Necessitats d’efectuar canvis al Sistema de Gestió.
 • Revisió de la vigència i adequació de la  Política Ambiental i de Qualitat.
 • Revisió dels objectius i les fites.
 • Revisió dels procediments del sistema de gestió.
 • Revisió dels aspectes ambientals.
 • La necessitat de recursos.
 • La millora del servei en relació amb els requisits dels usuaris.

Com a constatació del procés de revisió, el Responsable del Sistema generarà un informe complert que permeti a la Direcció avaluar de manera rigorosa el grau d’eficàcia del Sistema i l’adopció de mesures orientades a incorporar noves accions de millora. L’informe inclourà la informació que contempli el funcionament actual i les oportunitats de millora de Sistema.

La revisió del sistema es basarà, com a mínim, en:

 • Resultats de les auditories realitzades.
 • Resultats de les avaluacions del compliment dels requisits legals i altres requisits subscrits.
 • Seguiment dels objectius i les fites establertes.
 • El retorn d’informació dels usuaris.
 • Anàlisi de les condicions adverses a la qualitat ambiental detectades.
 • Estat de les accions correctives i preventives adoptades.
 • Resultats del seguiment i mesura.
 • Revisions anteriors del Sistema de Gestió i seguiment de les accions resultants d’aquestes revisions.
 • Circumstàncies canviants com: modificacions de normativa, avenços tecnològics, variacions de a les activitats.
 • No conformitats detectades.
 • Comunicacions i queixes rebudes.
 • Recomanacions per a la millora.

La revisió del Sistema per part de Direcció generarà un acta de reunió en el que com a mínim constarà:

 • Les persones que han intervingut.
 • Els documents i registres sobre els que s’ha basat la revisió.
 • Les conclusions.

Les conclusions han d’incloure les decisions i accions preses relacionades amb possibles canvis a la Política Ambiental i de Qualitat, Objectius i Fites i altres elements del Sistema coherents amb el compromís de Millora Continua.

Finalment aquest informe serà transmès al Responsable màxim de Sistema perquè aprovi aquesta revisió i les opcions de millora proposades.

Per controlar tots els documents requerits pel sistema de gestió integrat i les normes de referència, s’ha definit un procediment  on es defineix:

 • L’elaboració dels documents.
 • La revisió i aprovació dels documents.
 • La distribució dels documents del Sistema de Gestió.
 • El control dels registres.

Notícies relacionades:

Les platges del Vendrell superen amb èxit les auditories de seguiment dels certificats de qualitat i ambiental ISO 9001 i ISO 14001

llegir notícia (publicat el 20 de juliol de 2015)

 

Les platges del Vendrell superen un any més les auditories de qualitat i de gestió mediambiental

llegir notícia (publicat el 5 d'agost de 2016)

Es realitza un simulacre a les platges del Vendrell

llegir notícia (publicat el 26 d'agost de 2016)

 

Les platges del Vendrell revaliden l’adaptació a les ISO mediambiental i de qualitat del seu entorn marítim

Llegir notícia (publicat el 2 de juliol de 2018)

Llegir notícia (publicat el 2 de juliol de 2018)

Llegir notícia (publicat el 2 de juliol de 2018)

 

El Vendrell revalida l'adaptació de les platges a l'ISO ambiental i de qualitat de l'entorn marítim

Llegir notícia (publicat el 2 de juliol de 2018)

 

Garantia de qualitat ambiental per a les platges del Vendrell

Mirar notícia a RTV El Vendrell (publicat el 4 de juliol de 2018)

 

Certificat ISO 9001:2015 (Vigent)

Certificat ISO 14001:2015 (Vigent)

 

Certificat ISO 9001:2015 (Anterior)

Certificat ISO 14001:2015 (Anterior)

 

 

 

plgespetit08

 

©2019 Ajuntament del Vendrell