plgespetit05        

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL I DE QUALITAT

PLATGES DE COMA-RUGA, SANT SALVADOR I EL FRANCÀS

El litoral del Vendrell el formen les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, les quals ofereixen unes característiques pròpies diferents entre si, com l’espai de protecció natural de les Madrigueres, la Reserva Marina de la Masia Blanca o el corriol camanegre i altres ocells autòctons que nidifiquen als sorrals delimitats de la platja de Coma-ruga i que conviuen amb una zona d’afluència turística. Aquesta diversitat d’ambients i d’usos suposa una dificultat a l’hora de gestionar aquests espais litorals clau del municipi, que constitueixen el suport físic on conflueixen i interactuen una sèrie de factors ambientals, socials, turístics i econòmics que són bàsics per al desenvolupament de la societat.

L’Ajuntament del Vendrell, de forma voluntària, s’ha compromès amb el medi ambient i la qualitat dels serveis a les platges del municipi, mitjançant la coordinació i la col·laboració de tots els departaments municipals i agents implicats que treballen en nom del consistori, implantant un Sistema de Gestió Integrat Ambiental i de Qualitat, segons les normes ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. Aposta per la gestió i planificació a fi d’adaptar-se al repte de l’imminent canvi climàtic i l’eventual pujada del nivell del mar. Així mateix, té la voluntat de disposar d’una franja litoral saludable i de salut connectada amb els municipis costaners.

La franja litoral és un recurs natural d’elevat valor ambiental que aplega figures de protecció legal de nivells diferents, tant per als ecosistemes terrestres com els marins.

Atesa la seva característica de territori fràgil i vulnerable als desequilibris inherents a l’acció humana, que exerceix una elevada pressió d’usos, les platges i el litoral necessiten una atenció i ordenació especials que han de garantir la seguretat i prevenció de la salut pública de les persones i dels hàbitats naturals.

Els compromisos que adquireix l’Ajuntament del Vendrell es basen en les següents línies d’actuació:

1. Complir l’oferta de serveis de qualitat per garantir l’ús i el gaudi de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs en unes condicions idònies d’accessibilitat, seguretat, confortabilitat i condicions higienicosanitàries, gestionant de forma adequada l’aigua, la sorra, els residus i els serveis de la zona de bany, adaptats a les necessitats de la societat i als ecosistemes naturals.

2. Protegir la salut pública i el medi ambient, aconseguir una millora de la qualitat de vida i defensar la imatge del litoral vendrellenc, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva, dotant la gestió de les eines necessàries i adaptant-se a la normativa actual, a fi de pal·liar els impactes negatius sobre el litoral del municipi, evitar l’erosió i afavorir la regeneració natural de la sorra i la biodiversitat, compatibilitzant els valors ambientals amb la resta de usos humans, especialment l’oci i la salut, amb una visió clara vers el 2030 i el 2050.

3. Establir mecanismes de millora contínua en la gestió de les platges, mitjançant la definició d’objectius i el control dels aspectes ambientals generats, prevenir la contaminació i minimitzar l’impacte de les activitats que es desenvolupen a la zona de bany, garantint unes bones pràctiques ambientals.

4. Proporcionar serveis de qualitat a la zona de bany de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per aconseguir la màxima satisfacció dels usuaris respectant l’ecosistema natural.

5. Complir i fer complir la legislació ambiental vigent, així com la resta de normatives aplicables, per garantir un bon funcionament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.

6. Afavorir la comunicació interna i externa amb criteris de transparència i promoure la formació i sensibilització de tots els agents, empreses concessionàries i proveïdors implicats en la gestió de les platges, basats en la sensibilització, la formació ambiental, la qualitat i la satisfacció dels usuaris.

7. Traslladar a les empreses concessionàries, contractistes i proveïdors els principis estratègics de la corporació municipal per impulsar la seva implantació, i difondre i posar a disposició de la ciutadania els principis generals de la gestió ambiental i de qualitat de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.

8. Definir programes de gestió específics i establir un òrgan de direcció del sistema de gestió integrat de les platges, del qual formaran part les regidories i departaments relacionats amb la zona de bany.

9. Gestionar aquests espais de forma sostenible com a espais de salut i saludables de forma resilient, per evitar al màxim que les accions presents repercuteixen negativament en el futur, en equilibri amb les necessitats de l’ús i el gaudi.

10. Contribuir a la conservació del litoral vendrellenc de la millor manera començant a realitzar accions de renaturalització amb la col·laboració de les administracions implicades.

11. Treballar seguint una línia d’accions amb les eines de gestió necessàries, adaptades a la normativa actual, per pal·liar els impactes negatius sobre el litoral del municipi, apostant pel respecte i la revalorització ciutadana de l’ecosistema.

12. Renaturalitzar el litoral eliminant la sobreexplotació i reduint l’actual antropització dels espais naturals, amb accions com ara:
• Marcar zones de restricció d’usos.
• Ampliar les zones delimitades per crear reservoris de sorra i afavorir la recuperació de la flora i fauna autòctones.
• Retirar les especies vegetals invasores.
• Eliminar l’excés d’usos.
• Reduir el consum d’aigua.
• Canviar l’actual model de neteja mecànica de la sorra per un model menys agressiu.
• Eliminar estructures fixes i acumulacions artificials de roques per reduir les barreres de pas dels sediments i discontinuïtats en la dinàmica litoral.
• Protegir tant les edificacions com les infraestructures viàries respectant l’ecosistema.

En resum, es pretenen aplicar una sèrie de mesures aprofitant els avantatges que ofereix la morfologia del litoral vendrellenc, per la seva extensió, a fi d’aconseguir la combinació d’una barrera de defensa natural que permeti la convivència òptima dels usos humans d’oci i salut amb la conservació i recuperació de l’hàbitat natural, la vegetació i la fauna.

Per aconseguir-ho, l’Ajuntament del Vendrell vol fer partícips d’aquesta política els usuaris i les persones que realitzen les seves activitats a les platges, col·laborant en la protecció i millora del litoral del Vendrell i buscant la satisfacció de tots els que gaudeixen de la zona de bany.

 

El Vendrell, maig de 2021

 Aprovada en sessió plenària ordinària de dilluns 31 de maig de 2021

 

 20170630 074449   20170630 074456

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell