plgespetit20

Requeriments legals


ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2022, va aprovar de forma definitiva la redacció final del text de l’Ordenança Municipal d'ús i aprofitament de platges.

COSTES

 • Llei 22/1988, de 28 de juliol de 1988, de Costes
 • Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el desenvolupament i execució de la Llei de Costes
 • L 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de juliol de 1988, de Costes
 • RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
 • RD 1404/2007 i RD 1387/2008 efectiva de traspassos.
 • L 13/2003 de 23 May. (contrato de concesión de obras públicas)
 • OM MAM/2305/2007 de 23 Jul. (pliego de condiciones generales para concesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial a otorgar conforme a la disp. transit. 1.ª L 22/1988 de 28 Jul., Costas)
 • Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos
 • reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009,
 • de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
 • ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
 • leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y
 • su ejercicio.
 • Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre.

PLA D'USOS

 • Decret 248/1993 de 28 de setembre sobre la redacció i aprovació dels plans d’ordenació de les platges i els plans d’usos de temporada.
 • L 6/2009 de 28 Abr. CA Catalunya (avaluació ambiental de plans i programes)  Data de publicació: 21-5-2009
 • SUBMINISTRAMENT I ABOCAMENT D'AIGÜES.
 • Decret 103/2000, de 6 de març, pel que s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per Agencia Catalana de l’Aigua                                                                         
 • Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
 • DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
 • Reial Decret 140/2003 de pel quals s’estableixen el criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà
 • Decret 352/2004 de 7 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sànitaries per a la prevenció i control de la legionel•losi
 • Decret 130/2003, de 13 de maig,pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
 • Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

RESIDUS

 • Llei 10/1998, de 21 d’ abril, de residus
 • LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
 • Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
 • LLEI 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
 • Llei 1/2009, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
 • Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
 • Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús.
 • Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil.
 • Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.
 • R.D.  679/ 2006 de 2 de juny pel que es regula la gestió dels olis industrials usats
 • Real Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament per a la execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos.
 • Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus
 • Reial Decret 208/2005 de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i  electrònics i la gestió dels seus residus
 • Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 • DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
 • DECRETO 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
 • Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
 • Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
 • RD 782/1998 Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997.
 • Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos
 • DECRET 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals.

AIGÜES MARINES

 • Ordre de 13 de juliol de 1993, per la que s’aprova la Instrucció per al projecte de conduccions d’abocaments des de terra al mar.
 • Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.
 • Directiva 2006/7/CE, nova directiva de la qualitat de l’aigua de bany
 • RD 1341/2007, de 11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitatde les aigües de bany.
 • Directiva Comunitària 2006/7/CE
 • Ordre FOM /3200/2007, per la que es regulen les condicions per al  govern d’embarcacions d’esbarjo

EMISSIONS A L'ATMOSFERA

 • Llei 38/1972, de 22 de desembre de protecció de l’ambient atmosfèric.
 • Real Decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel que es regula la inspecció Tècnica de Vehicles.
 • Decret 3025/1974, de 9 d’agost, sobre limitació de la contaminació atmosfèrica produïda pels vehicles automòbils.  
 • Decret 3025/1974, de 9 d’agost, sobre limitació de la contaminació atmosfèrica produïda pels vehicles automòbils.  
 • RD 711/2006 de 9 de juny se modifica el  Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos
 • Llei 6/2001 de 31 Maaig (ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn)
 • Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE nº 279 de 19 de Noviembre de 2008)
 • REGLAMENTO (CE) no 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
 • de 16 de septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
 • REGLAMENTO (CE) No 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero

SOROLL

 • Llei 16/2002 de 28 de juny, contra la contaminació acústica.
 • Decret 176/2009 de 10 de novembre CA Catalunya (pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els annexos.
 • Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l’entorn degut a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.
 • RD 1513/2005 de 16 de desembre (desenvolupament de la L 37/2003) en lo referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental.
 • RD 1367/2007 de 16 de desembre (desenvolupament de la L 37/2003) en lo referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques

ALTRES REQUSISITS

 • ADEAC –FEE
 • Llei 27/2006, de 18 de juliol, pel que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública y d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.
 • Llei 3/98, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 4/1997 relativa a la protecció civil de persones, bens i media ambinet front a catàstrofes i calamitats publiques
 • Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals.
 • INUNCAT
 • CAMCAT
 • INFOCAT
 • TRANSCAT
 • DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
 • Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa.
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • UNE 150104:2008 Sistemas de gestión ambiental. Guía para la implantación de sistemas de gestión ambiental conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001 en playas.
 • Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental BOE :24 Octubre. Sólo aplica en el caso de ocurrir. Se recogen requisitos desde la perspectiva del ayuntamiento como operador, directamente, y como admón. Pública contratante
 • Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE nº 308 de 23 de Diciembre de 2008). Sólo aplica en el caso de ocurrir
 • Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre, i suplement en català núm. 33, de 3 de novembre)
 • Ordenança del Civisme i la Convivència de l’Ajuntament del Vendrell

©2019 Ajuntament del Vendrell