El Vendrell, 22 d’agost de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 21 d’agost una sessió de ple ordinària.

-El ple va aprovar l’esborrany de les actes de les sessions anteriors

-Es va donar compte de:

-les actes de la Junta de Govern local dels dies 11,17 i 24 d'abril; 2, 8, 15, 22 i 29 de maig; 5, 12 i 14 de juny; 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol i 7 d'agost de 2023.

-els decrets d’Alcaldia 622/2023 i 1736/2023.
-diverses contractacions de l’Ajuntament del Vendrell i de l’Hospital Asil Sant Salvador
-de l’informe del 1r i 2n trimestre 2023 de període mitjà de pagament i morositat (26 dies 1r trimestre i 44 dies 2n trimestre)
-de l’aprovació dels expedients de modificació de crèdits per incorporació de romanents del Patronat Hospital Asil i la Fundació Deu Font
-del nomenament dels Administradors de Santa Anna 2024 (Nomenament dels sis administradors de Santa Anna que van ser escollits a través del Consell d’entitats, Confraria de Santa Anna i amb el vist i plau de la Regidoria de Festes i nomenats públicament el 28 de juliol que són: Clara Rovira Rucabado, Ivet Carbajo León, Sabine Piccini, Cristian López Adell, Ismael Muñoz Jiménez i Pere Montserrat Esteve).

Tot seguit, es va arribar als acord següents:

-Es va aprovar la desestimació de les al·legacions presentades contra l'expedient de modificació de crèdits 02P/2023 i aprovació definitiva del mateix per 11 vots a favor (Govern -PSC i PP- ), 8 abstencions (Som poble-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 1 en contra (Primer el Vendrell).

-Es van aprovar els plecs de clàusules administratives i econòmiques adaptats a la resolució del recurs especial en matèria de contractació nº 426/2023 dictat pel TCCSP, relatiu al servei de neteja viària amb 11 vots a favor (Govern), 5 en contra (Som poble-ERC i Primer el Vendrell) i 4 abstencions (Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell).

 -Es va aprovar la concessió a Edistribución Redes Digitales, SL per a l'ocupació del domini públic per a la instal·lació d'un centre de transformació per a l'edifici Tabaris amb 13 vots a favor (Govern, Primer el Vendrell i En Comú Podem) i 7 abstencions (Som poble-ERC, Vox i Fem Vendrell).

 -Es va aprovar la proposta per atorgar medalles i distincions a la Policia local del Vendrell (any 2023) per 15 vots a favor (Govern, Vox, Primer el Vendrell i En Comú Podem) i 5 abstencions (Som poble-ERC i Fem Vendrell).

-Es va posar en coneixement del ple la sentència núm. 47/2023, de 23 de febrer, estimatòria, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona, en el procediment ordinari 353/2020- C, relatiu a l'acord de 30 de novembre de 2020.

-Per unanimitat de tots els grups municipals, es va aprovar la proposta de resolució del grup municipal Som Poble-ERC-AM per acollir-se als ajuts de l’ACA per millorar la xarxa de subministrament d’aigua del Vendrell.

 -Es va desestimar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell sobre el projecte de la recuperació dunar de les platges del Vendrell amb 11 vots en contra (Govern), 5 vots a favor (Vox, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 4 abstencions (Som poble-ERC).

-Es va desestimar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell sobre la situació econòmica d'aigües del Vendrell amb 11 vots en contra (Govern), 7 vots a favor (Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox).

 -Es va desestimar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primer l Vendrell per reduir l'incivisme al Vendrell amb 11 vots en contra (Govern) i 9 vots a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell).

 El Ple va tenir l’absència del regidor de Som poble-ERC, Alfonso González.

 Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell