El Vendrell, 20 de setembre de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 19 de setembre un ple ordinari.

Es va aprovar la urgència de la incorporació de 5 punts nous a l’ordre del dia.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 4, 11, 18 i 25 de juliol, dels dies 1, 8, 16, 22 i 29 d’agost i del 5 de setembre de 2022; dels Decrets d’Alcaldia, i de les contractacions laborals d’urgència al departament de Serveis Socials i al Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador del Vendrell.

I es va arribar als acords següents:

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 6 en contra (4 vots de Som poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 2 abstencions (1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC i JxV), es va acordar la desestimació de les al·legacions presentades per part de Luís Miguel Navarrete García contra l’aprovació inicial de la proposta d’estructura de costos del servei de neteja viària, d’acord amb l’argumentació continguda en l’informe jurídic de la Secretària General i els TAGs de contractació i l’aprovació definitiva de la proposta.


Amb 19 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (JxV), es va aprovar el canvi de tram tenint en compte les quantitats individuals que queden reflectides en un informe de la cap de servei de Persones i Coneixement que, respectant l’acord amb els representants sindicals, es refereixen amb caràcter general a l’1 de gener de 2022 i amb les particularitats dels empleats que complien les condicions entre aquella data i el 31 de març de 2022, de diversos treballadors i treballadores de l’Ajuntament del Vendrell. D’aquesta manera, finalitza el sistema de trams.  


Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 7 en contra (4 vots de Som poble-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (regidora Eva Mata de Som poble-ERC), es va aprovar el Compte General de l'Entitat per a l'exercici de 2021 que inclou el de la Corporació, Organismes Autònoms, i empreses municipals El Vendrell Comunicació S.L.M. i Prosceni El Vendrell SLM. Més informació sobre el Compte General del 2021:

https://www.elvendrell.net/ajuntament/pressupostos/any-2021  


Per unanimitat, es va aprovar la revocació d’uns acords de Junta de Govern Local relatius a taxes d’escombraries i a liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per la millora de la carretera del Fondo de l’Escaldat.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a l'impuls de mesures estratègiques d'estalvi d'aigua.


Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar la redacció d'un projecte i finançament de la reparació xarxa d aigües.

Amb 18 vots a favor (PSC, Som poble-ERC, Cs, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora do adscrita) i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la proposta de grup municipal Som poble-ERC per presentar un escrit de queixa formal a ADIF i RENFE sobre les incidències del servei de Rodalies en les línies que travessen el nostre territori, i un escrit al Ministeri de Foment per traslladar formalment la mateixa queixa incloent una demanda de fer més inversió a la xarxa de Rodalies i que s’executin al 100% les inversions previstes i que es garanteixi el normal funcionament del servei i la seva millora en un termini breu de temps.

Al ple d’ahir es va excusar l’absència del regidor Josep Mañé (Som poble-ERC). A partir del punt número 11 es va excusar la desconnexió telemàtica de la regidora Eva Mata (Som poble-ERC).

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell