04 30 PlewEl Ple d’aquest passat dimarts va donar compte de la liquidació del Pressupost General de la Corporació de l’exercici 2018.  La presentació de la liquidació ha coincidit amb el balanç que ha fet l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, de l’evolució pressupostària dels darrers anys. Una evolució que, segons l’alcalde, ha permès passar “d’una situació financera molt complexa a una situació normalitzada, amb previsió que l’Ajuntament pugui treballar en els propers anys amb més marge de maniobra i encarar nous projectes i inversions”.

De l’evolució pressupostària, una dels fets més destacats és que l’Ajuntament del Vendrell ha tancat el 2018 amb un saldo positiu de caixa neta -és a dir, el saldo sense comptar les pòlisses de crèdit ni les bestretes- després de molts anys de no ser-ho. En concret, l’exercici 2018 es va tancar amb un saldo de 2,9 milions d’euros.

Una altra constatació que es desprèn de l’evolució pressupostària és la reducció del pendent de pagament, que s’ha reduït dels 26,71 M€ de l’any 2011 als 6,95 M€ amb què es va tancar el 2018. També és remarcable la reducció del termini de pagament a proveïdors que, per exemple, al 2013 es situava en 188 dies i a finals del 2018 era ja de 35 dies.

L’alcalde ha destacat també el fet que en aquesta legislatura la liquidació de la Corporació ha tingut un resultat positiu en cada exercici, després de nou anys continuats de resultats negatius, en els què s’havia acumulat 43 milions d’euros negatius.

Un altra dada rellevant és el romanent positiu sanejat que ha caracteritzat els exercicis d’aquesta legislatura i que, al 2018 ha estat de 2,27 M€. Un romanent que ha anat incorporant una previsió de morositat ajustada, en el cas del 2018 del 63%.

La reducció de l’evolució del deute financer ha estat també un dels trets més significatius de la gestió de la hisenda municipal dels últims anys. Un deute que al 2012 va tocar sostre amb 89,44 € i un percentatge del 186%. Progressivament, aquest s’ha anat reduint fins arribar a tancar l’exercici 2018 amb un deute de 49,72M€ i un percentatge del 94%. Aquest es situa ja força per sota del límit legal del 110% i que impedeix demanar nous préstecs. La previsió és que a finals d’aquest 2019 el deute financer arribi a situar-se prop del 80%. Un cop s’arribi al 75%, previsiblement al 2020, s’obriria de nou la possibilitat de demanar préstecs per a noves inversions i projectes sense cap autorització. Actualment l’Ajuntament ja pot contractar noves operacions de crèdit però sí requereix l’autorització prèvia de la Generalitat de Catalunya.

Altres acords del ple ordinari :

-El ple de dimarts va donar compte de l’informe anual dels acords adoptats, malgrat l’existència d’objeccions efectuades per Intervenció, amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.

-El ple va aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i el control inherent a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos. Aquest punt es va aprovar amb 16 vots a favor (Govern+Cs+PxC+SP+PP+ERC+ regidora no adscrita, Araceli Bundó) i 2 abstencions (SSP).

-El ple va desestimar l’expedient de modificació de crèdits 01P/2019, de 135.000 euros i relacionada amb el capítol 1 del pressupost. El punt va rebre 11 vots en contra (Cs+PxC+SSP+SP+PP+ERC+regidora no adscrita) i 7 a favor (Govern).
-El ple va aprovar provisionalment la modificació de l’epígraf 7 de l’Ordenança Fiscal número 35 reguladora dels preus públics i cànons, amb la què s’aprovava el preu públic de la venda de la reproducció en figura de goma dels Gegants Teresa i Salvador del Vendrell (25€). El punt va rebre 14 vots a favor (Govern+Cs+PxC+PP+ERC) i 4 abstencions (SP, SSP i regidora no adscrita).
-El ple va aprovar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de taxes i preus públics i revocar la delegació de les facultats en matèria d’inspecció a favor de la Diputació de Tarragona. El punt es va aprovar per 9 vots a favor (Govern+Cs) i 9 abstencions (PxC+SSP+SP+PP+ERC+regidora no adscrita)

-La proposta presentada pel grup municipal de Sí Se Puede per millorar l’accessibilitat rodada a l’Hospital del Vendrell va ser aprovada per unanimitat, amb una esmena del govern. En concret, la moció acorda demanar a la unitat de carreteres del Ministeri de Foment de la demarcació de Tarragona i també a la Generalitat de Catalunya que facin un estudi de viabilitat tècnica per la millora de l’accessibilitat per carretera a l’hospital comarcal del Vendrell.

-La moció presentada pels grups municipals de Som Poble i ERC per reivindicar la memòria de Neus Català va quedar aprovada amb 13 vots a favor (Govern+Cs+SSP+SP+ERC), 2 abstencions (PP) i 2 vots en contra (PxC). En concret, la moció acorda donar suport a les accions que es puguin promoure per preservar la memòria de la Neus Català i de totes aquelles víctimes de l’horror nazi; difondre la figura històrica de Català i els valors de justícia social, democràcia i antifeixisme que va representar amb un acte d’homenatge a la nostra ciutat. També acorda donar suport i promocionar projectes culturals que siguin entesos com a vàlids per a divulgar la seva contribució històrica i que al Vendrell es doni nom a un carrer, avinguda o plaça a Neus Català. En aquest punt va haver-hi l’absència de la regidora no adscrita, Araceli Bundó.

El ple va tenir l’absència dels regidors Rafel Gosálvez (Govern), Rubén Suan (SP) i Víctor Pérez (Cs).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell