Tràmit de consulta pública a l'aprovació del Reglament regulador Protocol de la Festa Major del Vendrell

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària, celebrat el dia 31 de maig de 2022, va adoptar l’acord d’aprovar el Reglament Protocol de la Festa Major del Vendrell.

En compliment del tràmit d’informació pública, el Reglament Protocol de Festa Major del Vendrell es podrà consultar al web de l’Ajuntament del Vendrell, durant el termini de 20 dies hàbils, comptador des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al DOGC.  Aquest mateix anunci es publicarà també al tauler d’edictes de l’Ajuntament del Vendrell.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar a l’Ajuntament del Vendrell dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament Protocol de la Festa Major del Vendrell s’aprovarà definitivament de forma tàcita, sense cap més tràmit.

Podeu consultar la documentació i el Protocol en aquest enllaç: https://bit.ly/3PZmnDV

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell