Els administradors de Santa Anna reben la confiança per a l’organització de la Festa Major i a canvi aquests, de forma desinteressada, dediquen el seu temps i el seu esforç a programar la Festa Major amb la voluntat i el compromís de promoure una programació de qualitat i treballar vers l’assoliment, any rere any, d’una festa major de referència. Les funcions encomanades als administradors de Santa Anna són tant d’organització dels actes com de coordinació amb els altres òrgans implicats en el desenvolupament de la Festa, ja siguin departaments de l’Ajuntament, entitats socials actives en la participació, associacions de veïns, etc.

 

Enguany, degut a la pandèmia no s'han triat Administradors de Santa Anna i la Festa Major és organitzada per la Regidoria de Festes amb el suport de la Confraria d'Administradors. 

 

 

COFRARIA D’ADMINISTRADORS

La Confraria d’administradors de Santa Anna és un òrgan consultiu de la Festa Major, integrat per totes les persones que han exercit el càrrec d’administrador de Santa Anna. Les principals funcions de la Confraria d’Administradors de Santa Anna són les següents:

- Assessorar la Regidoria de Festes i l’equip d’administradors de Santa Anna en funcions sobre qualsevol aspecte organitzatiu de la Festa Major, cada vegada que se’ls requereixi.

- Escollir una persona per exercir el càrrec d’administrador de Santa Anna.

- Proposar dues persones per formar part de la Comissió de Seguiment del Protocol, quan pertoqui.

©2019 Ajuntament del Vendrell