Punt 1

 1. Designació dels membres de les Meses Electorals per les eleccions a les Corts Generals, el dia 10 de novembre de 2019.

Punt 1

 1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 5 d'agost i 26 d'agost de 2019.

Punt 2

 1. Presa de possessió de les noves Regidores senyores Mar Galeano Salvador i Bárbara Maria Peris Selles.

Punt 3

 1. Assabentament de Decrets de l'Alcaldia

Punt 4

 1. Assabentament dels Decrets de l'alcaldia núm. 1181, 1191 i 1390, respectivament, relatius a les delegacions genèriques a favor dels regidors i les dedicacions als membres de la Corporació.

Punt 5

 1. Donar compte de l'acceptació de les dedicacions dels Regidors i Regidores.

Punt 6

 1. Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2019.

Punt 7

 1. Proposta per aprovar la modificació puntual de l'article 1, del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell 2009-2011 i de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell 2009-2011.

Punt 7bis

7bis.Proposta per aprovar la Primera addenda al Conveni d'1 d'abril de 2015 per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera al municipi del Vendrell, que té com a objecte revisar-ne el seu pressupost per procedir a la seva actualització i autoritzar el pagament dels imports corresponents a les modificacions introduïdes  en l'esmentat conveni.

Punt 8

 1. Proposta d'aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/3 de l'Ajuntament.

Punt 9

 1. Proposta d'agrupació en una única operació de crèdit a llarg termini dels préstecs del Fons de Proveïdors.

Punt 10

 1. Proposta presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per a la creació d'una taula sobre pobresa energètica.

Punt 11

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per determinar quin és el model més eficient i sostenible pel servei de neteja viària i platges.

Punt 12

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM pel reconeixement i la restitució de la memòria dels Vendrellencs deportats als camps d'extermini nazi.

Punt 13

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per convocar un concurs entre artistes del "Rural Art" per tal de donar una nova imatge als murs de la Riera de la Bisbal.

Punt 14

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per realitzar una campanya per promoure les actituds cíviques.

Punt 15

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per al foment de la mobilitat personal en condicions de màxima seguretat per a usuaris i vianants, redacció de normativa per als vehicles de mobilitat personal.

Punt 16

 1. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per exigir l'alliberament de tots els presos i preses polítics Catalans.

Punt 17

 1. Precs i preguntes

1.Pendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor d'aquest Ajuntament presentada pel senyor Severiano Matamoros Galban