Què és i per a què serveix?

Els tècnics municipals (arquitecte, arquitecte tècnic, etc) disposen d'uns dies determinats per atendre les consultes dels ciutadans.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. En el moment de la visita, s'ha de presentar la documentació que pugui aportar dades sobre el tema de consulta.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Cal demanar cita prèvia al telèfon: 977 16 64 12.

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

- Consulta urbanística per escrit
- Sol·licitud de consulta i obtenció de còpies d'expedients d'obres

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament disposa d'una base de dades cartogràfica que pot ser consultada.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Fer esment de les dades de localització de l'objecte del qual es necessita la informació (UTM, plànol de situació de la zona,...)

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

15 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
- Informació sol·licitada.

Quins serveis hi intervenen?

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques.
Servei d'Informació Territorial.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

On es pot trobar més informació?

Consulta urbanística per escrit
Preus públics per còpies del Pla General d'Ordenació Urbana
Consulta/visita amb els tècnics municipals

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Qualsevol obra del municipi, que s'estigui executant o ja faci temps que estigui acabada, que creï un perjudici cap a altres persones, pot ser objecte d'una inspecció per part dels serveis tècnics del departament d'urbanisme, per determinar si és correcte.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Croquis d'emplaçament de les obres, assenyalant el lloc exacte on es realitzen les obres.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre'es la sol·licitud:
- Notificació de la gestió mitjançant carta o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Departament d'Urbanisme.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Denúncia sobre el mal estat d'un edifici, ja sigui ruïnós o brut
Denúncia d'obres sense llicència

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Entitat Urbanística de Compensació és aquella que té pendents d'executar els serveis urbanístics de la urbanització. El manteniment dels serveis de la urbanització no seràn revertits a l'Ajuntament mentre no s'hagin establert degudament.

Qui ho pot demanar?

Els promotors, propietaris de terrenys,..., que vulguin impulsar l'entitat de Compensació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI del sol·licitant.
3. 3 exemplars del model d'estatuts i bases.
4. Llistat actualitzat amb adreces dels propietaris inclosos en l'àmbit.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

2 mesos.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Carta notificadora de la resolució.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On podem trobar més informació?

Sol·licitud d'aprovació de pla parcial, programa d'actuació urbanística, pla especial, projecte d'urbanització, etc.
Sol·licitud d'aprovació d'avantprojecte urbanístic

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan hi ha una obra en curs i es vol modificar alguna part (sempre i quan no signifiqui modificar el volum i el pressupost) s'ha de notificar al departament d'urbanisme per tal que ho inclogui a l'expedient d'obres corresponent i determini si la modificació s'adapta a la normativa vigent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor d'una obra en curs.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. 2 jocs de plànols
4. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Departament d'urbanisme.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs cotenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres: Modificació d'obres en curs (comporta augment de superfície construïda i de pressupost).

Observacions

Supòsits d'exemple: quan tens una llicència aprovada i vols variar la distribució interior d'un habitage, diferent de la prevista inicialment, la qual cosa no suposa augment de superfície construïda ni de pressupost.

Per exemple, variar la situació prevista dels comptadors.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

Tornar

©2019 Ajuntament del Vendrell