Què és i per a què serveix?

Quan hi ha una obra en curs i es vol modificar alguna part (quan hi ha una modificació del volum i/o del pressupost) s'ha de notificar al departament d'urbanisme per tal que ho inclogui a l'expedient d'obres corresponent i determini si la modificació s'adapta a la normativa vigent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor d'una obra en curs.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. 3 exemplars del projecte, signats per tècnic competent.
4. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
5. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

2 mesos.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Comprovant de pagament de la taxa.
3. Si s'escau, carta de requeriment de documentació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència.
2. Resguard de pagament de l'ICIO.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de Reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres: modificació d'obres en curs (sense augment de volum ni de pressupost)

Observacions

Supòsits d'exemple: si vols augmentar el nombre d'habitatges, quan en lloc del nombre de locals previstos se'n fan més, (encara que siguin més petits i la superfície total sigui la mateixa, comporten més taxes de connexió, etc. ...)

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

 

Què és i per a què serveix?

La comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions de nova planta, amplicacions de les existents, els sotmesos a obres per canviar-ne l'ús o obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització tenen per objecte comunicar la posada en ús dels edificis i les contruccions. És un requisit previ i necessari per a l'ocupació legal dels edificis.
Està subjecte al règim de comunicació prèvia, d'acord amb el procediment que estableix l'article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, que desenvolupa l'article 64.4 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, que afegeix un nou apartat el 5è. A l'article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular d'una llicència d'obres concedida.

Quin és el temps de tramitació?

Després del termini d'un mes des del dia que ha estat presentada la documentació preceptiva, o si s'escau, esmenada i que durant aquest termini l'Ajuntament no hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat i les condicions de la llicència atorgada, de manera motivada, la comunicació realitzada resta legitimada.

Quins documents s’han de presentar?

Model de sol·licitud normalitzat amb els documents següents:
1. Original del Certificat de final d'obra expedit pel director facultatiu de l'obra, en què hi consti:
a) La data de finalització
b) Que les obres s'han executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat, si s'escau, les modificacions i les condicions de la llicència atorgada.
c) Que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.
2. Fotografia de l'edifici, el seu entorn i els vials confluents.
3. Còpia de la sol·licitud de llicència de gual, pels edificis que disposin d'aparcament.
4. Pagament de la taxa.
5. Sol·licitud d'alta de l'Impost de Béns Immobles (IBI-Model 900D) només per edificis subjectes a llicència urbanística autoritzada abans de l'1 de gener de 2012. A partir d'aquesta data l'alta s'efectua d'ofici.

Quina normativa regeix?

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència de Primera Utilització/Ocupació.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Per poder sol·licitar la primera utilització, cal tenir posat a l’edificació el número de policia i la lletra. Si s'escau, cal fer una consulta prèvia a l'Ajuntament, per tal de posar-lo.
IMPORTANT:
Cal indicar el correu electrònic i telèfon de contacte per tal de donar dia i hora per fer la inspecció que, per tal d'agilitzar el tràmit, es fa per telèfon.

Descarregar sol·licituds

Comunicació prèvia per a la primera utilizació i ocupació

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Es consideren com obres menors aquelles obres de millora d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total. És a dir, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos caraterístics de l'edifici.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Per la pintura, estucat i reparació de façanes d'edificis no inclosos en catàlegs historicoartístics:
1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació (el facilita el SAC)
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa instància específica.
6. Pressupost detallat de les obres a realitzar (s'han d'especificar exactament quins treballs es realitzaran, per exemple repicar, arrebossar, pintar, etc.)
7. Si el treball és en alçada s'ha d'especificar com es farà:
- Mitjançant plataforma mòbil homologada (només s'ha d'indicar) o
- Mitjançant bastida, que requereix la presentació d'un projecte tècnic.
8. Sol·licitud per a la bonificació del 95% de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), mitjançant sol·licitud general.
9. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
10. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Reial decret 1627/1997, del 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 135/1995, de 24 de márç de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques d'aprovació del codi d'accessibilitat.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

*Per al manteniment o reforma de façanes (estucar, pintar o repintar), si es sol·licita mitjançant la sol·licitud específica, es bonificarà el 95% de l'ICIO. Als efectes de l'aplicació d'aquesta bonificació caldrà que prèviament s'hagi adoptat per majoria simple del ple de la corporació, el corresponent acord de bonificació individualitzada.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Còpia de la sol·licitud de bonificació, si s'escau.
3. Resguard de pagament de la taxa.
5. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució, llicència d'obra.
2. Carta de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres; amb la bonificació aplicada, si s'escau.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: realitzades a la via pública, relacionades amb l'edificació existent
Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal·lació de grues torre i d'altres)

Observacions

* Les edificacions que donen front a la línia de costa, a més a més, hauran de demanar el permís a Costes de la Generalitat.

* Si es col·loca bastida, cal detallar la classe, els dies i els m2 i no es podrà instal·lar si no s'ha concedit el permís d'obra i si no s'ha demanat la corresponent ocupació de la via pública.

*La bonificació de l'ICIO s'ha de sol·licitar a part i expressament.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla general o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'obra menor

Sol·licitud general (instància)

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer l'enderroc d'un edifici.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. 2 exemplars del projecte tècnic visats i signats per tècnic competent on s'hauran d'incloure, a més a més, fotografies de l'immoble a enderrocar.
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
6. L'assumeix de direcció d'obres.
7. Estudi de Gestió de Residus - D'acord amb l'article 4 del Reial Decret 105/2008 del dia 1 de febrer.
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
9. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

 - Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

Les obres que es realitzen per l’enderroc de la construcció existent, en el nucli antic, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota tributària sempre i quan es construeixin habitatges unifamiliars.

En quines dates es pot fer?

Depèn del lloc on es demani i l'època.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.
2. Llicència d'obra.
3. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de Reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal·lació de grues torre i d'altres)

Sol·licitud de declaració de ruïna d'un edifici

Observacions

* La tramitació és relativa perquè segons de quin edifici es tracti per la seva situació, per l'època en què es demani, etc, pot estar condicionat. Per exemple, si és un edifici precatalogat o pertany a algun conjunt a protegir, si és en plena temporada d'estiu i al bell mig del poble o a les platges..., no es deixarà fer. Si té edificis contigus vells o bé cal tenir especial cura també pot estar condicionat.

* Si el titular de la llicència és una persona física, es podrà fer responsable de les obres sempre i quan les faci per a ell mateix, a nivell particular. En aquest cas, ha de fer constar la seva responsabilitat a la instància i no cal que presenti la declaració de l'Alta Censal a d'Hisenda.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres consistents en l'obertura de rasa per fer la connexió al clavegueram. L'empresa encarregada de fer les obres de connexió és Aigües del Vendrell, S. A.
Els interessats, abans de sol·licitar la corresponent llicència d'obres, s'han de dirigir a Aigües del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Pressupost de l'obra, facilitat per l'empresa Aigües del Vendrell.
5. Croquis de la situació i emplaçament del solar indicant, exactament, on ha d'anar la connexió.
6. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
7. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa urbanística.

En resoldre's la sol"licitud:
3. Carta notificant la resolució.
4. Llicència d'obres.
5. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccións, Instal·lacions i Obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.
Aigües de del Vendrell, S.A.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

* Abans de sol·licitar el permís de llicència d'obres per connexió al clavegueram, s'ha de sol·licitar el pressupost a l'empresa Aigües de Tomoví.
* Els particulars no poden efectuar connexions al clavegueram.
* És imprescindible marcar, sobre el plànol, el lloc aproximat on s'ha de fer la rasa.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'obra menor

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell