Què és i per a què serveix?

Es consideren com obres menors aquelles obres de millora d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total. És a dir, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos caraterístics de l'edifici.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

Segons el tipus d'obra menor cal presentar la següent documentació. La persona sol·licitant haurà de presentar sempre el seu document d'identitat:

* Per la construcció, reparació i supressió de guals a les voreres (adaptació de la vorera per entrada/sortida de vehicles):

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Justificar o acreditar la llicència de gual (últim rebut pagat).
3. Original i fotocòpia del DI de la persona interessada.
4. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
5. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
6. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
7. Pressupost detallat de l'obra.
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
9. Justificant de pagament de la taxa.

* Per l'ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en llicència d'obres majors; col·locació d'anuncis, excepte els situats sobre la coberta dels edificis, subjectes a llicència d'obres majors; col·locació de pals; col·locació de tendals a les plantes baixes de façana a la via pública:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona interessada.
2. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
3. Plànol de situació. (El facilita el SAC)
4. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
5. Pressupost detallat de l'obra.
6. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
7. Justificant de pagament de la taxa.

* Per la construcció de casetes d'obra o quiosc per a l'exposició i venda provisional; instal·lació de marquesines per a comerços:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona interessada.
3. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
4. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Plànols signats per facultatiu competent i visats pel col·legi professional respectiu, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
7. Direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumeix de direcció, visada pel corresponent col·legi professional, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
8. Pressupost detallat de l'obra.
9. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
10. Justificant pagament de la taxa.

* Per la col·locació de rètols, banderes i anuncis lluminosos:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona interessada.
3. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
4. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Croquis detallat que permeti comprovar el compliment de la normativa.
7. Pressupost detallat de l'obra.
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
9. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Reial decret 1627/1997, del 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 135/1995, de 24 de márç de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques d'aprovació del codi d'accessibilitat.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.
En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.
2. Llicència d'obra.
3. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: rebaix de la vorera per a l'entrada i la sortida de vehicles (gual)

Observacions

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla general o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'obra menor

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres majors consistents en obra nova de blocs d'habitatges, conjunt d'habitatges en filera, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. 3 exemplars del projecte bàsic i 2 del projecte d'execució visats i signats pel tècnic competent, en el qual hi haurà de constar a més a més: plànol topogràfic de la finca a edificar i fotografies en color del terreny que es vol edificar on es vegi clarament el seu nivell natural i respecte de les finques termeneres.
5. 1 còpia en suport informàtic del projecte bàsic que comprengui tant la documentació escrita com els plànols. El format del contingut del CD o DVD pot ser dxf o pdf.
6. L'assumeix de direcció d'obres.
7. Control de qualitat, que redacta l'aparellador (còpia).
8. Full d'estadística de l'habitatge emplenat. El demana la Generalitat i el facilita l'arquitecte.
9. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
10. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons RD 1627/97, visat.
11. Projecte tècnic sobre les infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis per a l'accés dels serveis de telecomunicacions signat per tècnic titulat competent en matèria de telecomunicacions, visat pel Col.legi corresponent en edificis en règim de Comunitat de Propietaris (Propietat horitzontal).
12. Per a les activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100 m2 i fins a 2500 m2, incloses en l'annex 3 del Decret 136/1999 pel que s'aprova el reglament general del desplegament de la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental, modificat pel Decret 143/2003, al sol.licitar la llicència d'obres s'haurà d'acompanyar un projecte tècnic d'activitats informat favorablement i sense condicions per una EAC, el qual informe haurà de contemplar el compliment de la normativa aprovada per aquest Ajuntament sobre garatges i d'acord amb els criteris d'interpretació que té establerts, en el Pla general d'ordenació urbana.
13. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
14. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència d'obra.
2. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de Reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres majors: habitatges unifamiliars, addició d'una planta, modificacions estructurals,...

Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal•lació de grues torre i d'altres)

Llicència d'obres menors: connexió al clavegueram

Observacions

- El projecte bàsic ha de justificar el compliment de l'ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua.

- Es pot demanar una bonificació del 95 % per obres adaptació per minusvalidesa, s'ha de presentar el certificat corresponent. També es pot demanar una bonificació del 95 % per eliminar barreres arquitectòniques en els locals, (per fer rampes ...)

- Als efectes de l'activitat de garatge, esmentat en l'últim paràgraf de la documentació a aportar, presentar la comunicació ambiental un mes abans de l'inici de l'activitat, segons el que disposen els articles 41 de la LLIIAA i 73 a 78 del Decret 136/1999.

- Una vegada enllestida l'obra, caldrà demanar llicència de primera ocupació dels habitatges, dels locals comercials i l'aparcament.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

Quina normativa regeix?

Consulteu la Seu Electrònica (ordenances i normativa)

Observacions

Article 86. Obres públiques i privades

1. Aquest article és d’aplicació tant a treballs i obres públiques, com a treballs i obres privades
fetes en l’àmbit del Terme municipal.

2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 22 hores, de dilluns a dissabte, els
laborables no festius. Excepcionalment, i en casos justificats o d’emergència, l’Ajuntament
podrà autoritzar que es pugui treballar fora de l’horari assenyalat.

Durant el mes d’agost l’execució d’obres estarà limitada, establint-se dues zones.
Les condicions seran les següents:

ZONA 1: INCLOU LA ZONA DE PLATJA. En el període comprès entre l’1 i el 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i de les
que estiguin iniciades, únicament es podran fer els acabats interiors que no necessitin ajudes
de paleta i obres menors que no causin molèsties. L’horari de treball serà de 9 a 14 i de 16 a 19
hores.

ZONA 2: En el període comprès entre l’1 al 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i, de les
que estiguin iniciades, no es podrà continuar cap treball d’enderroc, excavacions,fonamentació,
estructura (sostres, pilars, parets, etc) i/o tancaments exteriors (façanes i cobertes).
Es podran fer els acabaments interiors i les obres menors que no causin molèsties. L’horari de
treball serà de 9 a 14 i de 16 a 19 hores.

Disposicions comunes per a totes dues zones: S’exceptuen les situacions d’emergència o
motivades per raons d’interès públic. Es respectaran les festes locals durant els mesos de juliol
i agost. En tot cas, caldrà demanar autorització a l’Ajuntament.

3. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que en determinarà
els horaris.

 

 

Què és i per a què serveix?

Es consideren com obres menors aquelles obres de millora d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total. És a dir, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos caraterístics de l'edifici.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Segons el tipus d'obra menor cal presentar la següent documentació (tots originals a no ser que s'especifiqui el contrari). La persona sol·licitant ha de presentar el document d'identitat sempre:

* Pels establiments de barreres o tanques de protecció d'obres; construcció de ponts, bastides i similars; execució de cales, pous i sondejos d'explotació quan encara no s'hagués atorgat la llicència d'obres:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació (el facilita l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra signat per part del contractista que manipularà la grua (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumeix de direcció, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
7. Fotocòpia del pressupost detallat de l'obra.
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
9. Justificant de pagament de la taxa.

* Pel recalçament d'edificis (reforçar els fonaments d'una casa, cobrir de terra el peu d'una planta) per a construir-ne d'altres que disposin de llicència:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació (el facilita l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Plànols signats per facultatiu competent, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
7. Direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumeix de direcció, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
8. Fotocòpia del pressupost detallat de les obres a realitzar (s'han d'especificar exactament quins treballs es realitzaran, per exemple repicar, arrebossar, pintar, etc.)
9. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
10. Justificant de pagament de la taxa.

* Per l'apuntalament de façanes:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació (el facililta l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Croquis detallat que permeti comprovar el compliment de la normativa.
7. Fotocòpia del pressupost detallat de les obres a realitzar (s'han d'especificar exactament quins treballs es realitzaran, per exemple repicar, arrebossar, pintar, etc.)
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
9. Justificant de pagament de la taxa

* Per la col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors per a la construcció:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Un exemplar del projecte d'instal·lació signat per tècnic competent.
5. Certificat de pre-muntatge d'una EIC (Entitat d'Inspecció i Control).
6. En el cas de legalització caldrà presentar la còpia de la sol.licitud d'instal.lació a Indústria (ECA) en el moment de demanar la llicència. Sino s'haurà de presentar un cop instal·lada la grua.
7. Fotocòpia del certificat de la companyia asseguradora on s'incloguin les característiques de la grua i les garanties en cas de sinistre així com el rebut al corrent de pagament.
8. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
9. Fotocòpia del contracte de manteniment de la grua.
10. Direcció facultativa de la instal·lació.
11. Plànol d'emplaçament de la grua sobre el plànol del Pla General, així com la corresponent acotació amb l'alineació de la zona vial i l'àrea d'escombratge.
12. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
13. Justificant de pagament de la taxa.

* Per la realització de treballs d'anivellament que no alterin en més d'1 m les cotes naturals del terreny en algun punt, ni tinguin relleu o trascendència a efectes de mesura de les alçades reguladores de l'edifici:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació (el facilita l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Plànols signats per facultatiu competent, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
7. Direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumeix de direcció, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
8. Fotocòpia del pressupost detallat de les obres a realitzar.
9. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
10. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Reial decret 1627/1997, del 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 135/1995, de 24 de márç de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques d'aprovació del codi d'accessibilitat.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.
2. Llicència d'obra.
3. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra menor

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

Què és i per a què serveix?

Es consideren com obres menors aquelles obres de millora d'un edifici existent, sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total. És a dir, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos caraterístics de l'edifici.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

Segons el tipus d'obra menor cal presentar la següent documentació. La persona sol·licitant ha de presentar sempre el DI:

* Per les pavimentacions, enrajolats i alicatats en tota classe d'edificis; reparació de cobertes i terrats; pintura, estucat i reparació de façanes d'edificis no inclosos en catàlegs històric-artístic; col·locació de reixes; construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions, desguàs i clavegueram; construcció de pous, depuradores i cisternes; enguixats de parets, sostres i col·locació de cel ras; construcció de basses per usos agrícoles:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
4. Plànol de situació (el facilita l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Fotocòpia del pressupost detallat de les obres a realitzar (s'han d'especificar exactament quins treballs es realitzaran, per exemple repicar, arrebossar, pintar, etc.)
7. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
8. Pagament de la taxa.

* Per l'execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge, que no modifiquin l'estructura i en millorin les condicions d'higiene i estètica; execució o modificació d'obertures que no afectin elements estructurals; formació de cambres de bany en locals comercials, magatzems i cambres frigorífiques; construcció i modificació d'aparadors:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
4. Plànol de situació (el facilita l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Croquis detallat que permeti comprovar el compliment de la normativa.
7. Fotocòpia del pressupost detallat de les obres a realitzar (s'han d'especificar exactament quins treballs es realitzaran, per exemple repicar, arrebossar, pintar, etc.)
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
9. Pagament de la taxa.

* Per la modificació de balcons o elements sortints; col·locació d'elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats en edificis, quan no estiguin emparats per llicència d'obres:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
4. Plànol de situació (el facilita l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumeix de direcció, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
7. Fotocòpia del pressupost detallat de les obres a realitzar (s'han d'especificar exactament quins treballs es realitzaran, per exemple repicar, arrebossar, pintar, etc.)
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
9. Pagament de la taxa.

* Per la substitució de terrats de cobertes; canvi o reparació d'elements estructurals; execució o modificació d'obertures que afectin elements estructurals; coberts lleugers oberts o tancats lateralment per envans de superfície no major de 10 m2, i l'alçada total dels quals no excedeixi de 5 m:

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altre persona física.
4. Plànol de situació (el facilita l'Ajuntament).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud específica.
6. Plànols signats per facultatiu competent, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
7. Direcció facultativa justificada mitjançant full d'assumeix de direcció, si s'escau per la naturalesa de l'obra.
8. Fotocòpia del pressupost detallat de les obres a realitzar (s'han d'especificar exactament quins treballs es realitzaran, per exemple repicar, arrebossar, pintar, etc.)
9. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
10. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Reial decret 1627/1997, del 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 135/1995, de 24 de márç de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques d'aprovació del codi d'accessibilitat.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució, llicència d'obra.
2. Carta de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.
3. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: realitzades a la via pùblica, relacionades amb l'edificació existent

Observacions

* En el canvi de rajoles, pavimentacions etc, cal especificar en la sol·licitud de la llicència els metres quadrats.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'obra menor

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell