Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic 49.56 Kb

 

1.- OBJECTE


L’objecte d’aquesta ordenança és regular les condicions específiques a les quals s’han de sotmetre la instal·lació i el funcionament dels establiments de telecomunicacions del tipus telefònic per a ús públic, coneguts com a "Locutoris" en el municipi del Vendrell, amb independència de les condicions generals que sobre temes de seguretat, salut i ambientals els siguin d'aplicació.


2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ


Aquesta Ordenança s’aplica als establiments de telecomunicacions del tipus telefònic per a ús públic coneguts com a "Locutoris".
 

3.- REQUISITS DE LA INSTAL·LACIÓ


3.1 Totes les obertures dels locals on es desenvolupi aquesta activitat disposaran de tancaments i les portes tindran mecanismes de tancament automàtic. Caldrà presentar un estudi acústic en què, d’acord amb les normes tècniques i ambientals que siguin d’aplicació, es garanteixi la manca de repercussions acústiques de l’establiment. El nivell sonor que es considerarà adient per realitzar l’estudi acústic serà de 76 dBA.


3.2 Tots els elements publicitaris estaran situats a l'interior del local, amb excepció dels rètols identificadors de l'establiment i de l'activitat, els quals compliran el que estableix la Normativa aplicable.


3.3 Tots el locals disposaran de sala d’espera que haurà de tenir una superfície mínima igual al nombre de cabines multiplicat per 2 :


S Espera Sala (m2) ³ Número Cabines x 2


3.4 L'activitat de serveis telefònics és incompatible amb qualsevol altra, amb l’excepció d’aquelles activitats vinculades a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), com serveis telemàtics o informàtics tipus internet, correu electrònic i totes aquelles activitats que es puguin derivar de les noves tecnologies emergents. Per tant, el local on s’instal·li un establiment d’aquestes característiques es destinarà exclusivament a aquests serveis.


Es prohibeix expressament la venda o consumició de begudes i productes alimentaris, fins i tot mitjançant màquines expenedores.


3.5 Tots els locals destinats a aquestes activitats hauran de tenir serveis d’higiene, adequats a les seves dimensions i capacitat. En funció de la seva superfície:

- Els locals de menys de 100 m2 hauran de disposar, com a mínim, d’un servei d’higiene. A partir d’aquesta superfície cal, com a mínim, un servei d’higiene per a cada sexe.


3.6 Accessibilitat


- Els locals entre 100 m2 i menys de 500 m2 hauran de disposar d’un servei d’higiene adaptat i d’un itinerari practicable.

- Els locals de més de 500 m2 hauran de disposar d’un servei d’higiene adaptat i d’un itinerari adaptat.

- Els locals amb una superfície superior a 100 m2 disposaran d’una cabina telefònica d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques, Llei 20/1991 de 25 de novembre.


3.7 La ventilació del local complirà amb el que estableixi el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en edificis (RITE) i amb les Instruccions Tècniques Complementàries (ITE).

Les cabines hauran de disposar de ventilació i tenir un mides mínimes de 0.8*1.2 metres.


3.8 Els establiments de serveis telefònics per a ús públic, per tal d’informar els seus usuaris situaran, en un lloc visible de l’interior del local, un cartell de mides DINA3, i amb tipografia visible a distància, amb els preus vigents del cost de les trucades.


4.- CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT


4.1 S'ubicaran a una distància mínima de 400 metres respecte d'altres establiments de la mateixa classe. La distància es mesurarà a partir del recorregut mínim, a través d’espai públic, des d’ambdós accessos respectius.


5.- HORARI DE FUNCIONAMENT


L'horari de funcionament dels establiments de serveis telefònics s'estableix entre les 8 hores i les 22 hores.

Es podrà limitar l’horari de funcionament per causes justificades, molèsties a tercers i els supòsits establerts per llei.


6.- RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA


Les activitats regulades en aquesta Ordenança resten sotmeses a intervenció administrativa en matèria ambiental, i en particular a la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’administració ambiental, les normes que la desenvolupen i les que puguin ser complementàries.


De conformitat amb les previsions del Decret 136/1999 la classificació d’aquestes activitats s’estableix segons es detalla a continuació:
  1. Si la seva superfície és menor de 400 m2 es classifica com activitat innòcua  2. Si la seva superfície és superior a 400 m2 i inferior a 2.500 m2 es classifica com a subjecte a l’annex III.7.- CONSERVACIÓ I SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS


7.1.- Els titulars de les llicències s’encarregaran que aquestes instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació.


7.2.- En el cas de cessament definitiu de l’activitat, el titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions, comunicarà a l’Ajuntament aquesta decisió.


8.- RÈGIM SANCIONADOR


8.1.- Quan s'exerceixi l'activitat sense la preceptiva llicència municipal, s’adoptaran les mesures escaients, a fi i efecte de restablir la legalitat, segons el que estableix la Normativa General.


8.2.- Per a les qüestions relatives a l’impacte en el mediambient, seran d’aplicació el règim sancionador de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i les normes que la desenvolupen.


8.3.- En aquelles qüestions relatives a l’acompliment del règim d’horaris de funcionament el règim sancionador es regirà per les normes següents:  1. Constituirà infracció lleu l’incompliment dels horaris d’obertura excedint-se entre 15 i 60 min. La infracció lleu es sancionarà amb multa de fins a 100 euros  2. Constituirà infracció greu l’incompliment dels horaris d’obertura excedint-se entre 61 i 120 min. Tanmateix, constituirà infracció greu la reiteració en la comissió d’una infracció lleu. La infracció greu es sancionarà amb multa d’entre 100 i 200 euros.  3. Constituirà infracció molt greu l’incompliment dels horaris d’obertura excedint-se més de 120 min. Tanmateix, constituirà infracció molt greu la reiteració en la comissió d’una infracció greu. La infracció molt greu es sancionarà amb multa d’entre 200 i 600 euros.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES


PRIMERA.- Els establiments de serveis telefònics per a ús públic existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança i que disposin de les llicències preceptives s’han d’adequar al que estableixi aquesta Ordenança en el termini màxim d’un any, a comptar des de la data de la publicació íntegra als Diaris Oficials corresponents, amb l’excepció d’allò que disposa l’article 4 sobre l’emplaçament.

SEGONA.- Els procediments iniciats sobre els quals no hagi recaigut resolució abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es sotmeten al procediment vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud


DISPOSICIÓ FINAL


Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

 

CAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1.- Aquest Reglament té per objecte la regulació del Mercat Municipal del Vendrell.

Article 2.- El Mercat Municipal és un centre de venda directa al públic de caràcter permanent, establert per l’Ajuntament amb la finalitat de servir com a centre d’abastament al públic mitjançant l’acolliment a l’interior d’una pluralitat de parades de venda al detall d’articles alimentaris, i també d’altres, especialment autoritzades per l’Ajuntament.

Article 3.- L’Ajuntament pot adoptar per gestionar el servei de Mercat, qualsevol de les formes de gestió establertes a l’art. 85 de la LBRL 7/1985.

Article 4

4.1.- L’Ajuntament del Vendrell exercirà la necessària intervenció administrativa, la vigilància sanitària i totes aquelles funcions que impliquin exercici d’autoritat i siguin de la seva competència.

4.2.- La intervenció administrativa de l’Ajuntament s’adreçarà especialment a la vigilància de totes aquelles disposicions vigents i futures que incideixin sobre la matèria de proveïment en els mercats; a assegurar la provisió d’articles de consum de primera necessitat, i la qualitat dels productes oferts a la venda; l’exactitud del pes o mesura; la normalitat dels preus, i la lliure competència entre els venedors com a mitjà de procurar la seva economia i la dels consumidors.


4.3.- L’Ajuntament sancionarà qualsevol actuació que atempti contra les degudes condicions sanitàries dels productes, l’exactitud en el pes o en la qualitat anunciada, o que impedeixi o dificulti la llibertat de tràfic, sense perjudici de posar en coneixement d’altres autoritats les infraccions que puguin excedir de les facultats sancionadores de l’Ajuntament.


CAPÍTOL II

Competències municipals


Article 5

5.1.- És competència del Ple de la Corporació:

       1.1.-       L’aprovació, la modificació o la derogació d’aquest Reglament, així com la seva interpretació.                            

       1.2.-       El canvi o la supressió del mercat.       

       1.3.-       Adjudicar les concessions de les parades quan no sigui competència de l’alcalde, segons el que estableix la        Llei 7/1985 de Bases de règim local o normativa vigent.

5.2.- És competència de l’alcalde, que podrà delegar en la Comissió de Govern o en el regidor del servei:

       2.1.-       La direcció, inspecció i impulsió del servei del mercat.

       2.2.-       La imposició de sancions, excepte la pèrdua de la concessió, que serà competència del mateix òrgan que la va adjudicar.

       2.3.-       Resoldre totes aquelles qüestions que plantegi el regidor delegat del servei.

       2.4.-       Fixar els horaris de mercat i els dies d’obertura.

       2.5.-       Autoritzar el canvi d’articles de venda o activitat d’una parada.

       2.6.-       Exercir el dret de tempteig en els traspassos a tercers.

5.3.- En la presa de decisions i acords, s’escoltarà l’opinió dels concessionaris, a través dels seus representants legals, sense que aquesta opinió sigui vinculant.


CAPÍTOL III

Titularitat de les parades


Article 6

6.1.- El comerç del mercat l’exerciran els titulars de les concessions atorgades per l’Ajuntament per prestar el seu servei mitjançant l’ús privatiu de les parades.

6.2.- Les concessions es regiran per les condicions específiques assenyalades en atorgar-se la concessió, per les normes d’aquest Reglament i per les altres disposicions aplicables a les concessions de béns de domini públic, d’acord amb la legislació vigent.

Article 7

7.1.- Les parades són propietat de l’Ajuntament i tenen la condició de béns de servei públic, per la qual cosa són inembargables, inalienables i imprescriptibles.

7.2.- Qui obtingués l’embargament de la concessió del negoci exercit a les parades o zones de venda, romandrà subjecte al pagament del preu públic, quotes i exaccions, i al compliment de les altres obligacions imposades als concessionaris.

Article 8.- La forma d’adjudicació de les concessions serà la prevista al Reglament de patrimoni dels ens locals per les concessions de domini públic.


Article 9


9.1.- Seran titulars de la concessió les persones físiques o jurídiques, de nacionalitat espanyola i estrangers residents legalment, amb plena capacitat jurídica i d’obrar.

9.2.- No podran ser titulars :

       a)       Els compresos en els casos d’incapacitat assenyalats en la legislació vigent.

       b)       Els reincidents en falta de defraudació en la venda d’articles, quan l’última sanció hagi estat imposada dins el període d’un any.

9.3.- Només, en els casos de traspàs per defunció, els menors d’edat podran succeir el titular de la concessió, representats per qui estigui legalment autoritzat.

Article 10

10.1.- Cada venedor podrà ser titular d’un nombre de parades que en el seu conjunt no excedeixi de 18 metres lineals de superfície.

10.2.- En el còmput d’aquesta limitació hi entraran els cònjuges no separats i els fills no emancipats.

Article 11.- Les concessions no podran ser atorgades en comú a més d’una persona física o jurídica.

Article 12

12.1.- La durada de la concessions adjudicades a partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament, no podrà excedir dels cinquanta anys o el que estableixi la legislació vigent en cada moment.

Article 13.- Queda prohibit l’arrendament de les concessions.

Article 14.- L’Ajuntament podrà autoritzar l’ús temporal de les parades pendents de concessió quan motius d’interès general així ho aconsellin, fixant les condicions concretes en cada cas.

CAPÍTOL IV

Transmissió de les parades


Article 15

15.1.- Les parades es podran transmetre mortis causa o inter vivos.

15. 2.- El temps que s’autoritzarà per a les transmissions serà sempre el temps restant respecte a la concessió original que ha estat cedida.

Article 16

16.1.- Els concessionaris podran transmetre les parades a tercers, conservant les parades la mateixa activitat, llevat d’autorització expressa de l’Ajuntament per a un possible canvi.

16.2.- Transmissor i adquirent hauran de sol·licitar autorització prèvia a l’Ajuntament, en què es farà constar el preu del traspàs. La sol·licitud s’haurà de resoldre per l’Ajuntament en el termini màxim de dos mesos a partir de l’entrada de la sol·licitud en el Registre General, i durant aquest termini la Corporació podrà exercir el dret de tempteig.

16.3.- La transmissió no serà definitiva fins que el transmissor hagi fet el pagament dels drets de traspàs establerts en l’ordenança fiscal.

Article 17.- En les transmissions entre pares i fills, cònjugues o descendents legítims, o a favor de persones jurídiques integrades pel concessionari i/o familiars seus fins a segon grau del concessionari, l’Ajuntament no exercirà el dret de tempteig.

Article 18

18.1.- En cas de transmissions mortis causa, el successor legítim haurà de sol·licitar a l’Ajuntament el canvi de titularitat de la parada en favor seu, en el termini de tres mesos des de la defunció. Si transcorre aquest termini sense haver efectuat la petició, l’interessat perd tots els drets sobre la parada, que passa a poder de l’Ajuntament.

18.2.- La justificació de la transmissió requerirà la presentació, en el termini esmentat, dels documents següents:

       -       Certificació de defunció del causant.
       -       Certificació del registre d’actes d’últimes voluntats.
       -       Testament del causant o testimoni literal de l’acte resolutori de declaració d’hereu ab intestat.
       -       Escriptura d’acceptació de l’herència del successor legítim.
       -       Document justificatiu d’haver efectuat la liquidació de l’impost general sobre successions o d’un altre que el        substitueixi.

Article 19.- En cas de transmissió de la parada mortis causa proindivisió a dues o més persones, aquestes, en el termini de dos mesos des de la defunció, hauran de determinar i comunicar a l’Ajuntament quina, entre elles, ha de succeir en la titularitat de la concessió. Si no ho fan en aquest termini, perdran tots els drets que els poguessin pertocar.


CAPÍTOL V

Pèrdua de la titularitat de la parada


Article 20.- La concessió s’extingeix per:

       1.-       Renúncia expressa, per escrit, del concessionari.
       2.-        Declaració de fallida per resolució judicial en ferm.
       3.-       Per causa sobrevinguda d’interès públic.
       4.-       Per mort del concessionari, llevat del que s’estableix en aquest Reglament per a la successió.
       5.-       Per dissolució de la societat titular de la parada.
       6.-       Per pèrdua de les condicions generals exigides en aquest Reglament per tal de poder ésser concessionari.


       7.-       Per romandre tancada la parada més de 15 dies, llevat que hom tingui autorització expressa de l’Ajuntament.
       8.-       Per greu incompliment reiterat de les condicions de la concessió.
       9.-       Per greu incompliment reiterat de les obligacions sanitàries o de les ordres rebudes en matèria d’higiene o neteja de les parades.
       10.-        Per sanció, pel que fa a la comissió d’infraccions molt greus.
       11.-       Per compliment del termini de la concessió.

Article 21.- Els titulars de les parades, en finalitzar la concessió, han de deixar-les lliures i buides, a disposició de l’Ajuntament.


CAPÍTOL VI

Drets i obligacions dels titulars de les parades


Article 22.- Els concessionaris tenen dret a utilitzar els béns de domini públic necessaris per poder dur a terme llurs activitats, d’acord amb les condicions contractuals i les disposicions d’aquest Reglament.

Article 23.- La venda dels productes alimentaris s’ha de practicar conforme a la normativa sectorial vigent (Llei 15/1983, de 14 de juliol, de la Higiene i control alimentaris, Decret 143/1986, de 10 d’abril, de Desplegament de la llei 15/1983, RD 2505/83 de Manipuladors d’aliments, i altres que siguin d’aplicació).

Article 24

24.1.- Es declararà vacant la parada que no s’ocupi 15 dies consecutius, llevat que tingui autorització expressa de l’Ajuntament.

24.2.- No interromprà l’esmentat termini l’obertura de la parada durant un o més dies amb la finalitat de simular una venda i s’entendrà que existeix tal simulació quan la quantitat o classe d’articles posats a la venda no corresponguin a allò que pugui considerar-se activitat normal de la parada o zona de venda

Article 25.- L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat per danys, sostraccions o deteriorament de mercaderies, vehicles, mobiliari, estris o altres elements, objectes o articles per a la venda, que siguin propietat dels concessionaris. Tampoc no assumirà la responsabilitat de custòdia, tot i que es faci càrrec de la vigilància del mercat.

Article 26

26.1. Els concessionaris titulars de parades estan obligats a:

       1.1.- Usar les parades únicament per a la exposició, manipulació i venda dels articles propis de la seva activitat.

       1.2.-       Abonar el preu ofert per la concessió, el preu per l’ocupació de la parada, drets de traspàs i altres exaccions i despeses inherents a la prestació del servei, segons el        que estableixi l’Ordenança fiscal.

       1.3.-       Exercir ininterrompudament durant les hores estipulades i amb la deguda correcció i cura la seva activitat comercial, atenent els compradors amb amabilitat i deferència.

       1.4.-       Conservar en bon estat la parada que ocupi i les instal·lacions utilitzades, estant obligats a efectuar les reparacions que siguin necessàries.

       1.5.-       Vestir correctament i amb netedat la indumentària apropiada.

       1.6.-       Tenir perfectament nets tant el recinte de la parada com la part d’enfront, i les gàbies de la cambra frigorífica que utilitzin.


       1.7.- Cada parada haurà de disposar de recipients adequats per a dipositar deixalles. Els recipients s’hauran de buidar a l’espai, enginy o contenidor habilitats en el mercat a tal fi, obligatòriament, tants cops com sigui necessari. Resta prohibit deixar escombraries i deixalles en els passadissos, i caldrà deixar, en finalitzar la jornada, perfectament net el tram de passadís enfront de la seva parada.

       1.8.- Contribuir a la neteja, conservació i vigilància del mercat i de les seves instal·lacions comunes, en la forma que s’estableixi a l’Ordenança fiscal.

       1.9.- Procedir a la instal·lació de comptadors a les parades per registrar els consums de fluid elèctric, aigua i altres que realitzi, i satisfer l’import d’aquests consums a les companyies respectives.

       1.10.-  Observar la més escrupolosa exactitud en la qualitat i en les característiques dels articles que es posin a la venda, així com en el seu pes.

     1.11.-    Abonar l’import dels danys que ocasioni el concessionari, els seus familiars o dependents, en els béns objecte de la concessió o en les instal·lacions o edifici del mercat.

       1.12.- Caldrà tenir, en lloc perfectament visible, els preus dels articles posats a la venda, els quals sota cap concepte no podran variar durant la jornada. També s’hauran de col·locar les balances de manera que siguin perfectament visibles perquè els compradors puguin fer-ne la lectura.

       1.13.- La càrrega i descàrrega de mercaderies s’efectuarà en el soterrani del mercat, i el transport es realitzarà amb les màximes condicions higièniques, utilitzant vehicles i mitjans de transport adequats, i en especial en el referent al transport de les mercaderies des dels vehicles fins a l’interior del mercat, que haurà d’efectuar-se de manera que no s’embruti el terra del mercat, d’acord amb les instruccions que doni l’Ajuntament.

 


Article 27.- Als concessionaris, en tot el recinte del mercat, els és prohibit:


       1.-       Exercir la seva activitat si pateixen alguna malaltia contagiosa, havent de complir el que s’estableix segons RD de 4-8-83, Reglament de manipuladors d’aliments, art. 3 i 4.


       2.-       Realitzar obres i introduir modificacions de qualsevol mena en les parades i dependències del mercat, sense la corresponent autorització .


       3.-       Mantenir en els passadissos caixes, sacs, envasos, carros, i estris diversos que alterin o afectin les condicions higiènico-sanitàries o que hi dificultin la circulació.


       4.-       Estacionar-se dempeus o asseure’s fora de les parades que ocupen, obstruint el trànsit.


       5.-       Vendre les mercaderies fora de les respectives parades i obstaculitzar amb elles el pas lliure. Excepcionalment, quan sigui necessari efectuar la venda des del passadís, la parada no podrà sobresortir més de 20 cm de volada.


       6.-       Emmagatzemar, traslladar, manipular, servir, lliurar o embolicar els articles alimentaris a la venda amb infracció de les normes higiènico-sanitàries legalment establertes o dictaminades per l’autoritat competent.CAPÍTOL VII

Horari de funcionament del Mercat


Article 28

28.1.- L’horari de venda al públic, així com el règim de vacances, serà el que fixi l’alcalde, prèvia consulta amb la Junta de paradistes.
28.2.- Mentre no s’estableixi cap modificació al respecte, l’horari genèric és el següent:1.- Horari d’hivern:

-       de dilluns a dissabtes, de 7,30h a 14h
-       dimarts, divendres i dissabtes, també de 17,30h a 20,30h
-       diumenges, i festius, matí i tarda tancat.

2.- Horari d’estiu:
-       de dilluns a dissabtes :de 7,30 a 14,30
-       dimarts, divendres i dissabtes, també de 17,30h a 21h
-       diumenges i festius, matí i tarda tancat.


CAPÍTOL VIII

Obres i instal·lacions


Article 29


29.1.- Totes les obres i instal·lacions que es facin en qualsevol espai objecte de concessió, a les cambres frigorífiques i, en general, en tot el recinte del mercat, i que quedin unides de manera permanent a terra, a les parets i a altres elements integrants de l’immoble del mercat, quedaran com a propietat municipal.


29.2.- S’entén que aquestes obres i instal·lacions estan unides de manera permanent quan no es poden separar de terra, de les parets o d’elements sense malmetre’ls o deteriorar-los.


Article 30.- Serà necessari obtenir autorització per realitzar obres i instal·lacions en les parades del mercat, previ informe dels serveis tècnics municipals.


Article 31.- Aniran a càrrec dels titulars les obres de construcció i adaptació de les parades del mercat, així com les instal·lacions que hagin de realitzar-s’hi i despeses de conservació d’aquestes parades o instal·lacions.

 


Article 32.- Serà obligatòria l’execució d’obres d’adaptació de les parades als models aprovats en el moment de l’adquisició de les parades pels nous titulars.


Article 33.- L’Ajuntament, quan ho cregui convenient, podrà ordenar l’execució d’obres d’adaptació, estant obligats els titulars a realitzar-les en la forma que se’ls ordeni.


Article 34.- En tot allò no previst en aquest Reglament que es relacioni amb obres i instal·lacions en tot el recinte del mercat, els concessionaris hauran d’ajustar-se obligatòriament a les normes generals vigents o a les que l’Ajuntament pugui aprovar concretament.CAPÍTOL IX

Cambra frigorífica, magatzems, i altres dependències del Mercat.


Article 35.- Els titulars de les parades podran utilitzar les cambres frigorífiques, els magatzems i d’altres dependències que figurin en el mercat, amb l’obligació de satisfer els drets d’ocupació i dels serveis que corresponguin, amb respecte a les normes d’utilització d’aquests elements.


Article 36.- Queda prohibit l’arrendament de les gàbies o dependències de la cambra frigorífica, així com l’entrada i conservació en aquestes dels articles que no siguin propis de l’especialitat del frigorífic, o que no siguin propietat dels titulars de les parades i per a la seva venda en el mercat.


Article 37.- Quan fos necessari per poder efectuar qualsevol reparació, podran desallotjar-se els departaments que calgui en presència de l’usuari, sense cap dret a indemnització per aquest concepte.


Article 38.- Serà obligació de l’usuari tenir el seu departament en perfecte estat de neteja i conservació.


Article 39.- El titular d’una gàbia o departament serà responsable dels danys i perjudicis que puguin causar-se, per qualsevol causa diamant dels gèneres que hi introdueixin o per l’ús indegut que se’n faci.CAPÍTOL X

Articles de venda autoritzats en cada tipologia o activitat


Article 40

40.1.- Les parades o zones de venda del mercat es sotmetran a les denominacions que es consignen a la legislació fiscal, i en cadascuna d’elles podran atendre els articles corresponents a la tipologia o activitat autoritzada.


40.2.- Una parada o zona de venda no podrà tractar la venda de més articles que els que figurin en una sola de les denominacions de la relació d’articles de venda establerts a la normativa aplicable.


Article 41.- La relació de productes i d’articles a la venda no és excloent. L’Ajuntament es reserva la facultat d’autoritzar-ne d’altres, a la vista de l’aparició de nous productes o articles de venda, o de circumstàncies especials que així ho aconsellin, prèvia consulta amb la Junta de Paradistes.


Article 42

42.1.- L’Ajuntament establirà un nombre mínim i màxim de parades per a cada activitat en funció de les necessitats de consum de la població.


42.2.- Mentre l’Ajuntament no estableixi el contrari, existirà un màxim d’11 parades per cada tipus d’activitat.


Article 43.- L’activitat o tipologia de la parada o zona de venda no es podrà canviar sense l’autorització de l’Ajuntament, prèvia consulta amb la Junta de Paradistes.Article 44

44.1.- Es podrà autoritzar la unificació de les parades que siguin d’una mateixa activitat.


44.2.- Quan dues o més parades siguin d’activitats diferents podran unificar-se, sempre que els articles puguin coexistir segons el criteri de la inspecció sanitària quant al sistema i normes de separació de gèneres.CAPÍTOL XI

Del personal del Mercat


Article 45.- L’Ajuntament, sigui quina sigui la forma de gestionar el mercat, destinarà aquell personal que estimi necessari per a la correcta realització de totes les missions que siguin de la seva competència, en nombre, categoria i funcions que el mateix Ajuntament determini.


Article 46.- Són funcions del vigilant del mercat:


       1.-       Obrir i tancar les portes del mercat a les hores establertes.

       2.-       Cuidar del bon ordre, policia i neteja del mercat

       3.-       Custodiar l’edifici, instal·lacions i parades del mercat donant compte de les incidències que s’observin.
       4.-       Auxiliar els venedors en tot allò que pugui contribuir a la bona marxa i funcionament del servei.
       5.-       Les altres funcions que pugui encomanar-li el regidor de l’àrea.


Article 47

47.1.- Correspondrà a la inspecció sanitària la vigilància sanitària dels articles que es posin a la venda o s’emmagatzemin en el mercat, així com de les parades, magatzems, instal·lacions i dependències del mercat.Article 48.- Els venedors no podran oposar-se a la inspecció ni al decomís dels gèneres. El gènere declarat en males condicions sanitàries serà destruït segons el que estableixi la inspecció sanitària municipal, per tal que no es pugui consumir.CAPÍTOL XII

De l’associació de venedors


Article 49

49.1.- Podrà constituir-se una associació de venedors en el mercat municipal, legítima per representar tots els titulars de les concessions del mercat, la qual podrà sol·licitar, informar i suggerir les actuacions que cregui convenients per a la bona marxa del mercat, canalitzant les possibles queixes dels venedors, i que es podrà entrevistar amb el regidor de l’àrea sempre que ho cregui oportú.


Article 50

50.1.- Quan l’associació de venedors estigui constituïda legalment, en formaran part obligatòriament tots els venedors del mercat.


50.2.- L’associació de venedors es regirà pels seus estatuts particulars.


50.3.- Mentre no existeixi una associació legalment constituïda, les seves funcions podran ser assumides per una Junta de Paradistes.CAPÍTOL XIII

Infraccions i sancions


Article 51.- Els titulars són responsables de les infraccions a les disposicions d’aquest Reglament.


Article 52.- Les infraccions del disposat en aquest Reglament s’estimaran com a faltes lleus, greus o molt greus, de conformitat amb el que disposen els articles següents.


Article 53.- S’estimaran faltes lleus:

       1.-       Les discussions o altercats que produeixin escàndol.
       2.-       La negligència en la neteja personal o de les parades.
       3.-       La inobservança lleu de les instruccions que doni l’Ajuntament.
       4.-       El comportament contrari als bons costums i a les normes de convivència.
       5.-       L’abastament deficient o el tancament no autoritzat de la parada durant un temps no superior a tres dies consecutius sense causa justificada.
       6.-       Qualsevol altra infracció al que disposa aquest Reglament que no sigui qualificada com a falta greu o molt greu.


Article 54.- S’estimaran faltes greus:

       1.-       La reiteració de qualsevol falta lleu dins el període d’un any.
      2.-       Llançar les escombraries a terra i dipositar les deixalles o els rebuigs en altres llocs que no siguin els indicats expressament.
       3.-       No tenir en lloc perfectament visible els preus dels articles que es posen a la venda.
    4.-    La utilització de balances o altres instruments de mesura o de pes que funcionin incorrectament o no siguin de perfecta lectura per part del consumidor.
       5.-       Les defraudacions de qualitat o quantitat dels gèneres venuts.
       6.-      El transport o distribució de mercaderies sense seguir les degudes normes higièniques al respecte.
       7.-       Vendre articles diferents dels autoritzats en la seva concessió.
     8.-     El desacatament ostensible de forma reiterada de les disposicions o manaments de la corporació municipal mitjançant qualsevol dels seus membres o funcionaris.
       9.-       La modificació de l’estructura, aspecte o instal·lacions de les parades sense autorització de l’Ajuntament
       10.-      Impedir les inspeccions dels diferents serveis municipals.
       11.-      L’incompliment de les disposicions en matèria sanitària que puguin posar en perill la salut dels consumidors.
       12.-     L’abandonament injustificat de la parada per més de tres dies consecutius, sense causa justificada.


Article 55.- S’estimaran faltes molt greus:

       1.-       La reiteració en les faltes greus de qualsevol natura dins el període d’un mateix any.

       2.-       L’arrendament de la concessió.

       3.-       El traspàs de la concessió sense complir els requisits que estipula aquest Reglament.
       4.-       L’incompliment de les disposicions en matèria sanitària que hagin causat danys a la salut dels consumidors.
       5.-       L’abandonament de la parada durant 15 dies consecutius sense causa justificada.


Article 56

56.1.- Per a les infraccions tipificades en aquest Reglament s’aplicaran les següents sancions:


1.-       Per les faltes lleus :

       -       Multa de 5.000 a 25.000 pessetes

2.-       Per a les faltes greus:

       -       Multa de 25.000 a 50.000 pessetes i/o suspensió temporal de fins a vint dies hàbils.


3.-       Per infraccions molt greus:

       -       Multa de 50.000 pessetes fins al màxim que autoritzi la legislació de règim local.
       -       Suspensió temporal de la concessió durant un termini màxim de 30 dies.
       -       Pèrdua de la concessió de la parada sense cap dret a indemnització.


Article 57.- Són sancions complementàries a les anteriors:

       a)       El decomís dels articles que siguin motiu de la infracció.
       b)       La suspensió d’obres i instal·lacions.
       c)       Les multes i recàrrecs previstos a la normativa fiscal.

Article 58.- La quantia de les multes es fixarà tenint en compte les circumstàncies del cas, sense depassar el màxim autoritzat per la legislació de règim local.


Article 59.- La imposició de sancions requerirà expedient previ, que serà tramitat amb les garanties que estableix la Llei de Procediment administratiu i, en conseqüència, amb l’audiència de l’interessat.Disposició Final


1.- En tot allò que no estigui previst per aquest Reglament, serà d’aplicació el Reglament de Patrimoni dels ens locals, el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i la resta de normativa aplicable, així com els acords municipals que es vagin adoptant per l’aclariment, desenvolupament i/o complement dels preceptes continguts aquest text.


2.- Aquest Reglament entrarà en vigor en el moment en què hagi estat publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província.Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament pel règim i policia de la plaça del Mercat Municipal del Vendrell de 30 de març de 1967, els art. 134 a 150 de l’Ordenança de policia i bon govern de l’Ajuntament del Vendrell, i aquelles ordenances i disposicions municipals que facin referència a la regulació del mercat i estiguin en contradicció amb els preceptes d’aquest Reglament.El Vendrell, 22 de febrer de 2000

L’Alcalde,
Benet Jané i Palau 

 

PREÀMBUL

La liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat el ràpid creixement de tots aquells elements de telecomunicació necessaris per prestar un servei de qualitat. Els serveis de telecomunicacions requereixen d'una infrastructura que afecta directament al territori. El procés d'implantació dels diferents operadors i el ràpid creixement del mercat està creant una sèrie de disfuncions que provoquen la necessària intervenció de l'administració local en aquest procés.

Els municipis han d'intervenir en aquest procés en funció de les competències de les que disposen en matèria urbanística i mediambiental reconegudes en els articles 25, 26 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Aquesta ordenança pretén regular no únicament les instal·lacions actuals de suport a la telefonia mòbil sinó també altres tecnologies que puguin aparèixer en el futur i que suposaran un increment en el nombre d'instal·lacions respecte del sistema actual. En aquest sentit l'Administració ha d'afavorir aquelles infrastructures que produeixen un menor impacte visual i ambiental sobre l'entorn.

De l'Ordenança cal destacar, a més els següents punts:

·       L'obligació de presentar un Programa de desenvolupament per als operadors que té la funció de proveir als Ajuntaments de la informació necessària per a la presa de decisions.

·       Establir la compartició d'infrastructures entre els operadors, allà on sigui tècnicament convenient, especialment en el sòl no urbanitzable.

·       Establir limitacions d'implantació per impacte paisatgístic i per criteris de no afectació a la salut de les persones, per afectacions a nuclis històrics o per obsolescència tecnològica.

·       Recollir la normativa vigent sobre seguretat per a les persones d'aquest tipus d'instal·lacions.

En definitiva l'ordenança municipal ha de servir per imposar els paràmetres fonamentals de la relació ajuntament-operadors de telecomunicació pel que fa a l'ús del domini públic o privat de l'espai per a la instal·lació d'elements de radiocomunicació.

Finalment cal assenyalar que la intervenció administrativa municipal en l'àmbit ambiental pot quedar condicionada a l'actuació normativa de la Generalitat, mitjançant la Comissió corresponent, que determini la incorporació definitiva d'aquest tipus d'instal·lacions a l'annex o annexos més adients de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'administració ambiental.

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte d'aquesta ordenança és regular les condicions a les què s'han de sotmetre la instal·lació i el funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació al municipi de ............................ per tal que la seva implantació produeixi la menor ocupació d'espai i el menor impacte visual i mediambiental.

2.- PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT


2.2.- Les instal·lacions de radiocomunicació (com poden ser les estacions base, les antenes, els seus elements auxiliars de connexió i altres elements tècnics necessaris) estaran subjectes a la prèvia presentació per part dels diferents operadors de telecomunicacions a l'Ajuntament o en el seu cas, a un ens supramunicipal, d'un programa de desenvolupament del conjunt de tota la xarxa dintre del terme municipal.

2.2.- Contingut del Programa

El programa haurà d'especificar els elements següents:

·       Esquema general de la xarxa amb indicació, en el seu cas, de la localització de la capçalera, principals enllaços i nodes.

·       Implantació d'estacions base, antenes de telefonia mòbil i d'altres elements de radiocomunicació.

·       Estacions base i antenes: nombre, zona d'ubicació, cobertura territorial, potència, freqüències de treball i nombre de canals.

·       Justificació de la solució tècnica proposada en el municipi o, en el seu cas, a nivell supramunicipal.

·       Previsió de les àrees de nova implantació d'equips justificant la cobertura territorial prevista.

2.3.- La presentació del programa de desenvolupament es farà per duplicat i haurà d'acompanyar-se de la corresponent sol·licitud amb els requisits formals de caràcter general que determina la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment administratiu comú.

2.4.- Els operadors hauran de presentar, quan així ho requereixi l'Ajuntament o, en el seu cas, el Departament competent en matèria mediambiental de la Generalitat, el Programa de desenvolupament actualitzat. Qualsevol modificació al contingut del Programa haurà de ser comunicat d'ofici a l'Ajuntament i al Departament competent en matèria mediambiental de la Generalitat.

El termini de presentació d'aquest Pla de desenvolupament és el següent:

- 4 mesos pel que fa a la xarxa existent i a la previsió de desenvolupament en el termini d'un any.

Aquest termini es computa a partir de la data de l'entrada en vigor d'aquesta norma.

2.5.- A partir de la data de registre del Programa, els operadors podran presentar les corresponents sol·licituds de llicència.

2.6.- En tot cas, les dades contingudes en el Programa de desenvolupament presentat pels diferents operadors a l'Ajuntament tindrà un caràcter confidencial.

3.- LIMITACIONS D'INSTAL·LACIÓ

a)       Les instal·lacions de radiocomunicació hauran d'utilitzar aquella tecnologia disponible en el mercat que comporti el menor impacte ambiental i visual.

b)       L'Ajuntament de manera justificada per raons urbanístiques, mediambientals o paisatgístiques, i donant audiència als interessats, podrà establir l'obligació de compartir emplaçaments per part de diferents operadors, d'acord amb els Programes de desenvolupament proposats. En tot cas, l'obligació de compartir pot desestimar-se si els operadors justifiquen la impossibilitat tècnica o l'Ajuntament considera que l'impacte ambiental o visual de la compartició pot ser superior al d'instal·lacions de radiocomunicació que es pretenguin instal·lar separadament.

En el cas de compartició, el cost de la compartició haurà de ser assumit íntegrament per les empreses operadores de serveis de radiocomunicació. En cas de desacord entre els operadors, l'Ajuntament exercirà les funcions d'arbitratge si així ho consideren oportú els operadors; en cas contrari s'estarà al que determina la normativa aplicable.

c)       Es limitarà, atenent a la documentació lliurada pel sol·licitant segons l'article 4 de la present Ordenança, l'autorització d'aquelles instal·lacions de radiocomunicacions que no resultin compatibles amb l'entorn per provocar un impacte visual o mediambiental no admissible. Tanmateix caldrà establir les accions de mimetització i harmonització amb l'entorn que siguin necessàries.

d)       Es limitarà les instal·lacions de radiocomunicació en edificis o conjunts protegits si no es justifica la seva necessitat i s'incorporen les mesures de mimetitzacó o les solucions específiques que minimitzin l'impacte visual.

4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA


4.1.- Requisits per a la petició i tramitació de les sol·licituds de llicències urbanística per a les instal·lacions de radiocomunicació en sòl urbà i urbanitzable i no urbà.

4.1.1.- La llicència urbanística només es podrà atorgar una vegada presentat el programa de desenvolupament d'instal·lacions regulat a l'article 2 de la present Ordenança i sempre que aquella s'ajusti a les seves previsions o a les progressives actualitzacions.

4.2.- Requisits per a la petició i tramitació de les sol·licituds de llicències urbanística per a les instal·lacions de radiocomunicació en sòl urbà o urbanitzable.

4.2.1.- La documentació que s'acompanyarà a la sol·licitud, de la qual s'adjuntaran tres còpies, es presentarà al Registre General de l'Ajuntament. Aquesta documentació anirà acompanyada de la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries que determinin les Ordenances Fiscals Municipals corresponents. El contingut de la documentació serà el següent:


I.- PROJECTE

a) El projecte de la instal·lació ha de ser realitzat per tècnic competent.

b) el contingut del projecte ha de ser el següent:

Primer.- Dades de l'empresa.

a) Denominació social i NIF.
b) Adreça completa.
c) Representació legal.

Segon.- Dades de la instal·lació.

·       Full on s'assenyalin les característiques tècniques de les instal·lacions. En tot cas s'han de fer constar les següents dades:

-       Altura de l'emplaçament
-       Àrees de cobertura
-       Freqüències d'emissió, potències d'emissió i polarització
-       Modulació
-       Tipus d'antenes a instal·lar
-       Guanys respecte a una antena isotròpica
-       Angle d'elevació del sistema radiant
-       Cobertura del feix
-       Alçada de les antenes del sistema radiant
-       Densitat de potència (w/cm2)

·       Plànol d'emplaçament de l'antena expressat en coordenades UTM, sobre cartografia de màxim 1:2000 amb quadrícula incorporada. En el plànol s'han de grafiar les infrastructures que tinguin incidència sobre la seva avaluació ambiental.

·       Plànol a escala 1:500 que expressi la situació relativa als edificis confrontats.

·       Certificació de la classificació i qualificació del sòl que ocupa la instal·lació segons el planejament urbanístic vigent.

·       Plànols a escala adequada que expressin gràficament la potència isòtropa radiada equivalent (PIRE) màxim en W en totes les direccions del disseny.

·       Justificació tècnica de la possibilitat de compartició de la infrastructura per altres operadors.


II.- MEMÒRIA

·       Els càlculs justificatius de l'estabilitat de les instal·lacions des d'un punt de vista estructural i de fixacions a l'edifici amb els plànols constructius corresponents.

·       Justificació de la utilització de la millor tecnologia quan a la tipologia i característiques dels equips a implantar per tal d'aconseguir la màxima minimització de l'impacte visual i ambiental.

·       La descripció i justificació de les mesures correctores adoptades per la protecció contra descàrregues elèctriques d'origen atmosfèric i per evitar interferències electromagnètiques amb altres instal·lacions.


·       Documentació fotogràfica, gràfica i escrita, justificativa de l'impacte visual, que expressi clarament l'emplaçament i el lloc de col·locació de la instal·lació en relació amb la finca i la situació d'aquesta: descripció de l'entorn dins el qual s'implanta, grandària, forma, materials i altres característiques.
Haurà d'aportar-se simulació gràfica de l'impacte visual des de la perspectiva de la visió del vianant.

·       Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de seguretat.

·       Document que expressi la conformitat del titular del terreny o finca sobre la que s'instal·len les infrastructures.

4.2.2.- La manca de qualsevol dels documents establerts en l'apartat 4.1.1 i 4.1.2 d'aquesta Ordenança haurà de ser solucionada en el termini de 10 dies a partir de la notificació que faci l'Ajuntament a l'interessat d'aquests defectes. La manca de presentació de la informació requerida en el termini esmentat comportarà el desistiment de la sol·licitud, prèvia la resolució que es dicti a l'efecte. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.

4.2.3.- La data d'inici del procediment administratiu a efectes del còmput del termini per resoldre serà la data d'entrada al Registre de la sol·licitud o de la subsanació, en el seu cas.

4.2.4.- Les sol·licituds de llicència per a la instal·lació d'elements de radiocomunicació seran sotmeses a informe dels tècnics municipals. L'Ajuntament podrà sol·licitar suports d'ens supramunicipals, dels tècnics que estimi oportú o del Centre de Telecomunicacions de Catalunya.

4.2.5.- El tècnic competent en la matèria segons l'apartat anterior emetrà el seu informe en un termini màxim de 10 dies manifestant la conformitat o no de la documentació tècnica a la normativa aplicable i concloent si l'informe és favorable o desfavorable a la concessió de la llicència.

L'informe desfavorable haurà de concretar la subsanabilitat o insubsanabilitat de les deficiències observades a l'expedient.

S'haurà d'atorgar un termini de 10 dies als sol·licitants de la llicència per a què solucioni la deficiència.

4.2.6.- Deficiències insubsanables o subsanables no subsanades dins de termini.

Si l'informe desfavorable dels serveis municipals es fonamentés en deficiències insubsanables o si tractant-se de deficiències subsanables no haguessin estat subsanades en el termini establert a l'efecte, s'atorgarà un termini d'audiència a l'interessat de deu dies, previ a la resolució denegatòria, perquè pugui al·legar allò que estimi oportú i aportar els documents i justificacions que consideri convenients.

4.2.7.- Transcorregut el termini d'audiència, a la vista de les al·legacions formulades, en el seu cas, i de l'informe que sobre les mateixes hagi emès el responsable tècnic municipal - informe que s'ha de realitzar en un termini de deu dies- es resoldrà estimar les al·legacions i prosseguir el tràmit, si procedís, o per contra, desestimar les al·legacions i denegar la llicència.

4.2.8.- Amb caràcter previ a la proposta de resolució es donarà audiència de l'expedient al sol·licitant de la llicència i aquells que haguessin comparegut a l'expedient, per un termini de deu dies, podran al·legar allò que considerin oportú.

4.2.9.- Finalitzat el termini d'audiència prèvia i, si escau, informades les al·legacions que es formulin es redactarà la proposta de resolució que procedeixi, pronunciant-se respecte a la llicència amb especificació de les condicions que s'imposin.

4.2.10.- A l'objecte d'assegurar l'adaptació de les instal·lacions de radiocomunicació a les millors tecnologies existents en cada moment pel que fa a la minimització de l'impacte visual i ambiental o a la modificació substancial de les condicions de l'entorn que facin necessari reduir aquest impacte la llicència urbanística atorgada per l'Ajuntament per a la instal·lació d'elements de radiocomunicació determinaran l'obligació per part dels operadors de revisar les instal·lacions transcorregut el termini de dos anys des de la data de la llicència o de la seva darrera revisió. Les entitats col·laborades de l'Administració degudament acreditades podran dur a terme la revisió. Els criteris per a aquesta revisió es fonamentaran en l'eventual existència de noves tecnologies que facin possible la reducció de l'impacte visual o ambiental.

4.2.11.- L'òrgan competent per a la resolució de l'atorgament de la llicència és l'alcalde excepte en aquells casos de delegació establerts en els articles 53 i 54 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya.

4.2.12.- La resolució concedint o denegant la llicència urbanística s'ha de dictar en el termini d'un mes, computats des del dia següent hàbil al d'iniciació del procediment segons allò que estableix l'article 4.2.3 d'aquesta Ordenança.

El còmput del termini de resolució restarà en suspens durant el termini que es concedeix a l'interessat per solucionar deficiències segons allò que estableix l'article 4.2.4 d'aquesta Ordenança. Aquest termini de suspensió no podrà excedir de tres mesos.

Transcorregut el termini del primer paràgraf d'aquest apartat o, en el seu cas, el del segon paràgraf sense haver-se notificat a l'interessat resolució expressa, s'entendrà concedida la llicència excepte que s'adquireixin facultats contràries a la legalitat urbanística o del planejament vigents. En aquests casos la llicència s'entendrà denegada.

La llicència produïda per silenci administratiu produeix efectes des del venciment del termini màxim en què s'hagi de dictar i notificar la resolució expressa sense que la mateixa s'hagi produït i la seva existència es pot acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en Dret.

4.3.- Requisits per a la petició i tramitació de les sol·licituds de llicències urbanística per a les instal·lacions de radiocomunicació en sòl no urbà.

L'Ajuntament haurà de trametre l'expedient a l'òrgan del Departament de Política Territorial i Urbanisme competent en la matèria.


5.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA PER L'IMPACTE AMBIENTAL DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ


5.1.- Instal·lacions de radiocomunicació que s'ubiquin en sòl urbà i urbanitzable.

5.1.1.- Les instal·lacions de radiocomunicació que s'ubiquin en sòl urbà i urbanitzable resten subjectes al règim d'intervenció administrativa corresponent a les activitats de l'Annex II.2 de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

5.2.- Instal·lacions que s'ubiquin en sòl no urbà.

En sòl no urbà es seguirà el procediment establert en la normativa de la Generalitat de Catalunya.

6.- CONSERVACIÓ I SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS

6.1.- Els titulars de les llicències i de les concessions s'encarregaran que aquestes instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació.

6.2.- Quan els serveis municipals detectin un estat de conservació deficient, ho comunicaran als titulars de la llicència perquè en un termini de quinze dies a partir de la notificació de la irregularitat adoptin les mesures oportunes. Quan existeixin situacions de perill per a les persones o els béns, les mesures hauran d'adoptar-se de forma immediata atenent a allò que estableix la normativa urbanística.

6.3.- El titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions haurà de realitzar les actuacions necessàries per desmantellar i retirar els equips de radiocomunicació o els seus elements a l'estat anterior a la instal·lació dels mateixos, el terreny, la construcció o edifici que serveixi de suport a l'esmentada instal·lació en els supòsits de cessament definitiu de l'activitat o dels elements de la mateixa que no es facin servir.

6.4.- L'Ajuntament podrà reclamar una fiança en concepte de garantia per a l'assumpció per part dels operadors dels riscos corresponents.


7.- RÈGIM SANCIONADOR

Quan no es disposi de la preceptiva llicència municipal, s'adoptaran aquelles mesures escaients, a fi i efecte de restablir la legalitat infringida, segons el que estableix la Normativa urbanística general.

D'altra banda, i per les qüestions que afectin a l'impacte en el mediambient serà d'aplicació el règim sancionador de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'administració ambiental.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

PRIMERA.- Les instal·lacions de radiocomunicació mòbil amb llicència concedida abans de l'entrada en vigor de la present Ordenança i que mantinguin un impacte mediambiental o visual no admissible segons els criteris establerts en la present Ordenança, hauran d'adaptar-se a aquestes en el termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

SEGONA.- Pel que fa l'exposició dels camps electromagnètics, les instal·lacions de radiocomunicacions hauran de complir la normativa que en matèria d'emissions electromagnètiques puguin establir les administracions competents. En tant en quant aquesta normativa no sigui promulgada, serà d'aplicació la Recomanació del Consell (UE) de 12 de juliol de 1999 relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell