Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per posar taules de windsurf per llogar a la platja.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

Al moment:
1. Sol·licitud general especificant el número de taules de windsurf.
2. Document d'identitat de la persona sol•licitant.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Fermança de 1.500€, a disposició de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, que s'ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya (veure adreça i horaris al camp Observacions)
2. Declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona.
3. Si és una societat aportar còpia de l'escriptura de constitució.
4. Si és escola de windsurf s'haurà d'aportar el títol de monitor.
5. Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil.
6. Autorització lliurada per "Capitania Marítima" (veure a dreça al camp Observacions).

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d'usos de les platges del Municipi.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
1. Resolució de la Junta de Govern Local

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

On es pot trobar més informació?

Ocupació temporal de la platja amb patins aquàtics o piragües, de lloguer

Observacions

*Caixa General de Dipòsits
C. Monestir de Poblet, 3
43002 Tarragona
Tel. 977252460
Fax 977251057
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.

*Capitania Marítima
C. Rompeolas, s/n
43071 Tarragona

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell