Què és i per a què serveix?

A la costa del municipi del Vendrell hi ha 11 zones (a la sorra) on es poden deixar les embarcacions avarades. Per poder fer ús d'aquestes zones, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquestai sigui titular d'una embarcació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat de l'embarcació.
5. Fotocòpia de l'últim rebut pagat de l'assegurança de l'embarcació (si al rebut no surten les dades de l'embarcació caldrà adjuntar fotocòpia de la pòlissa).

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d'usos de les platges del Municipi.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Des de l'1 de maig al 30 de setembre (a l'hivern s'han de retirar les embarcacions)

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Rebut

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà
Departament de Platges

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

- És imprescindible disposar de la documentació de l'embarcació.

- Si no es compleixen tots els requisits anteriors l'Ajuntament podrà denegar l'ús d'avarada.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Per poder ocupar temporalment la zona Marítim-Terrestre amb un quiosc, s’ha de sol·licitar autorització a l'Ajuntament del Vendrell. Per aquest estiu però, el pla d'usos no contempla ampliar nous quioscs.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que se li hagi atorgat autorització per ocupació temporal a la zona Marítim-Terrestre l'any anterior o per un canvi de titularitat.

Quins documents s’han de presentar:

1. Sol·licitud de Comunicació prèvia (quiosc)
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia de la Declaració de l'alta censal a Hisenda de Tarragona.
5. Fotocòpia de l'alta d'autònom.
6. Comunicació prèvia sanitària per activitats de restauració
7. Declaració responsable
8. Declaració de responsabilitat civil del titular

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de Costes.
- Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competències a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d’usos de les platges del municipi.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
- Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials

 Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments d'espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

La sol·licitud i la documentació s'ha de presentar per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
2. Permís o renovació de la llicència

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

En cas que se sol·liciti per primera vegada, cal que se sàpiga que, actualment, no hi ha cap vacant ni cap llista d’espera oberta.

Tenint en compte que les activitats econòmiques han de gestionar correctament els residus que generen. I, en referència al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 6/1993, reguladora dels residus de Catalunya, els establiments comercials, de serveis, d'hostaleria i restauració han de complir una sèrie d'obligacions en matèria de gestió de residus, on a l'article 54 sobre "gestió dels residus comercials" contempla:

1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o posseïdores de residus.

2. La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:
a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de Comunicació prèvia (quiosc)

Comunicació prèvia sanitària per activitats de restauració

Declaració responsable

Declaració de responsabilitat civil del titular

Sol·licitud de canvi de nom de Comunicació prèvia (quiosc) , en el cas de que es tracti d'un canvi de titularitat.

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit correspon a quan es fa la sol·licitud per primera vegada. Permís que dóna l'Ajuntament als bars de la zona marítimoterrestre per posar tarimes.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular de llicència de bar de la zona maritimoterrestre

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
1. Sol·licitud general.
4. Plànol acotat de la tarima, que no pot superar en cap moment els 20 m2 de superfície total.

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competències a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

L’import el fixa el Ministeri de Medi Ambient, el qual comunica aquest import a l’Ajuntament del Vendrell.

En els casos d’instal·lacions que es pretenguin ubicar sobre el passeig Marítim, els interessats hauran de disposar de l’autorització corresponent —per als supòsits d’usos especials— o d’una concessió —quan es pretengui fer obres o instal·lacions no desmuntables cada període, per als usos privatius del domini públic maritimoterrestre. En aquests casos, haurà de satisfer el cànon que fixi l’Administració competent (Ministeri de Medi Ambient) per metre quadrat, segons la superfície total ocupada.

En quines dates es pot fer?

De setembre fins el 31 de gener de l'any següent.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Depèn del Ministeri de Medi Ambient.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Resolució de la Junta de Govern Local.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per l'ocupació de la platja amb tendals per llogar.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Al moment:
1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Sol·licitud general especificant el número de tendals a posar.
4. Plànol de situació del Pla d'usos.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Fermança de 1.500€, a disposició de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, que s'ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya (veure adreça i horaris al camp Observacions)
2. Fotocòpia de la declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona (només en el cas de lloguer).
3. Si és una societat aportar original i fotocòpia de l'escriptura de constitució (només en el cas de lloguer).

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d'usos de les platges del Municipi.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
2. Resolució de la Junta de Govern Local

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

- L'ocupació adjudicada l'any 1994 per instal·lar tendals durant vuit anys va finalitzar l'any 2001.

- El tendal no pot estar col·locat davant de cap pasarel·la i, a banda i banda de pasarel·la, ha de quedar un espai de 7 metres per poder passar la màquina que neteja la platja.

- El tendal s'ha d'instal·lar a 7 metres de les papereres ubicades a la sorra.

*Caixa General de Dipòsits
C. del Vapor, 4-6 2a planta
43004 Tarragona
Tel. 977 92 22 00
Fax 977 25 10 57
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per la instal·lació de patins aquàtics a la platja per llogar.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Al moment:
1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Sol·licitud general especificant el número de patins aquàtics o piragües. 

En resoldre's la sol·licitud:
1. Fermança de 1.500€, a disposició de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, que s'ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya (veure adreça i horaris al camp Observacions)
2. Fotocòpia de la declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona.
3. Si és una societat aportar original i fotocòpia de l'escriptura de constitució.
4. Original i fotocòpia de la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
5. Autorització lliurada per "Capitania Marítima" (veure adreça al camp Observacions).

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d'usos de les platges del Municipi.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
1. Resolució de la Junta de Govern Local

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Ocupació temporal de la platja amb taules de windsurf, de lloguer o escola

Observacions

*Caixa General de Dipòsits
C. del Vapor, 4-6 2a planta
43004 Tarragona
Tel. 977 92 22 00
Fax 977 25 10 57
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell