Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell dóna permís per poder inhumar (enterrar) les cendres al cementiri municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona dipositària de cendres.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general on ha de constar:
- el nom de la persona inhumada
- el número, la sèrie i la fila del columbari
2. DI de la persona sol·licitant.
3. Títol del columbari original (si no, cal adquirir-lo).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Permís.
3. Rebut.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Observacions

Amb la còpia del pagament i la instància es fixarà, en el negociat de Cementiri, el dia de la inhumació.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

És el dret d’ús de nínxols, sepultures i osseres, que neix per l’acte de concessió i el pagament de la tarifa establerta en la corresponent Ordenança fiscal per un termini màxim de 50 anys.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de concessió de dret d’ús funerari
2. DI del sol·licitant
3. Original i còpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
4. Document designant nou beneficiari del dret
5. Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la taxa

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

Donat que actualment només es fan concessions en cas de defunció, caldrà fer el pagament de:
1. El preu de la concessió
2. Les taxes corresponents a l'enterrament (inhumació i col·locació de làpida)

Tot això, d'acord amb els preus que s'estableixen a les ordenances fiscals (Accediu a la Seu Electrònica)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

1. Notificació de la resolució del procediment.
2. Títol de concessió de dret d'ús funerari on consti el titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Observacions

Actualment, només es pot sol·licitar en cas de defunció.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de concessió de dret d’ús funerari

Document designant nou beneficiari del dret

Ordre SEPA

 

 

Què és i per a què serveix?

Un ciutadà que tingui les restes d'un familiar seu, o d'algú proper a ell, al cementiri municipal, pot sol·licitar el trasllat de les restes a un altre nínxol de propietat dins del mateix cementiri o el d'una altra població.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que sigui responsable de les despulles d'una altra persona i que tingui un altre nínxol de propietat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del Títol del nínxol on s'ha de fer el trasllat.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals) per saber les taxes corresponents als trasllats de restes des de l'exterior a qualsevol panteó, capella, nínxol o fossa comuna, o viceversa, així com els que es realitzin a l'interior del Cementiri.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 setmana

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol•licitud.

En resoldre's la sol•licitud:
1. Permís per fer el trasllat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

Procediment per a canviar la titularitat del dret d’ús funerari entre persones vives amb grau de parentiu segons el que estableix el Reglament del Servei de Cementiri.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Canvi de titularitat del dret d'ús funerari entre persones vives
2.- DI del sol·licitant
3.- fotocòpia del DI de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Declaració jurada acreditativa del parentiu
5.- Document designant nou Beneficiari del dret
6.- Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Documentació a rebre?

- Notificació de la Resolució del Procediment
- Títol de concessió de dret d’ús funerari on consti el nou titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Canvi de titularitat del dret d'ús funerari entre persones vives

Declaració jurada acreditativa del parentiu

Document designant nou Beneficiari del dret

Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)

 

 

Què és i per a què serveix?

Els nínxols o panteons no es poden vendre entre particulars, s'han de vendre a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona propietaria de nínxol o panteó.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Fotocòpia i original del DI de la persona interessada.
3. Original del Títol de la propietat del nínxol o panteó (s'haurà d'entregar l'original).
4. Ordre de domiciliació bancària (SEPA).
5. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)
Els nínxols o els panteons no es poden vendre entre particulars; s'han de vendre a l'Ajuntament, que els comprarà pel 50 per cent de valor que marqui l'ordenança vigent en el moment en què es vulgui efectuar la venda.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 setmana

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Trasllat d'acord.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administració de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

Observacions

La persona interessada rebrà per transferència bancària l'import de la venda del nínxol.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Ordre de domiciliació bancària (SEPA)

 

 

facebook_48twitter_48