Què és i per a què serveix?

És el dret d’ús de nínxols, sepultures i osseres, que neix per l’acte de concessió i el pagament de la tarifa establerta en la corresponent Ordenança fiscal, en règim de lloguer per un període de cinc anys.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Durada de la concessió?

5 anys. Un cop finalitzats, es podrà revertir la concessió temporal a l'Ajuntament o demanar que la concessió passi a ser íntegra. En aquest últim supòsit, el titular pagarà el 50% restant del preu de la concessió i se li atorgarà la concessió pels 45 anys restants.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de concessió temporal de dret d’ús funerari
2. Original i fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant
3. Original i fotocòpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
4. Document designant nou beneficiari del dret
5. Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la taxa
6. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
7. Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària.
8. Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta.
9. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

Donat que actualment només es fan concessions en cas de defunció, caldrà fer el pagament de:
1. El 50% preu de la concessió
2. Les taxes corresponents a l'enterrament (inhumació i col·locació de làpida)

Tot això, d'acord amb els preus que s'estableixen a les ordenances fiscals (Accediu a la Seu Electrònica)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

1. Notificació de la resolució del procediment.
2. Títol de concessió de dret d'ús funerari on consti el titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Observacions

Actualment, només es pot sol·licitar en cas de defunció.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de concessió temporal de dret d’ús funerari

Document designant nou beneficiari del dret

Ordre SEPA

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Procediment per a canviar la titularitat del dret d’ús funerari en cas de defunció del seu titular, quan aquest ja havia designat una persona beneficiària.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Canvi de titularitat del dret d'ús funerari amb beneficiari
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Original i còpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
5.- Original del títol de la concessió de dret d'ús funerari on consti el titular
6.- Document designant nou beneficiari i substitut del dret
7.- Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa de cementiri municipal
8.- Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari
9.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària
10.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta
11.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Documentació a rebre?

- Notificació de la Resolució del Procediment
- Títol de concessió de dret d’ús funerari on consti el nou titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Canvi de titularitat del dret d'ús funerari amb beneficiari
Document designant nou beneficiari i substitut del dret
Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)
Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

El Reglament del servei de cementiri de l'Ajuntament del Vendrell estableix que les sepultures que no continguin cadàvers, ni restes podran ser revertides pels seus titulars a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret d'ús funerari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de reversió de la concessió de dret d'ús funerari
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa de cementiri municipal
4. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
5. Original del Títol de concessió de dret d'ús funerari on consti el titular i els seus beneficiaris.
6. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

L'Ajuntament abonarà el 50% del valor de la concessió.
No obstant, si en l'espai funerari hi haguessin restes, el titular haurà de pagar la corresponent taxa de trasllat de despulles.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

1. Notificació de la resolució del procediment.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de reversió de la concessió de dret d'ús funerari

Ordre SEPA

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Procediment per a canviar la titularitat del dret d’ús funerari en cas de defunció del seu titular, quan aquest no ha designat una persona beneficiària.

Qui ho pot demanar?

El/la persona hereva legítima del dret segons la successió (testada o intestada) de la persona difunta

Quins documents s’han de presentar?

1.- Canvi de titularitat del dret d'ús funerari sense beneficiari
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Original i fotocòpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
5.- Original del títol de la concessió de dret d'ús funerari on consti el titular
6.- Original i fotocòpia del document d'acceptacio d'herència
7.- Renúncia de la resta de cohereus (quan correspongui)
8.- Fotocòpia del document identificatiu dels cohereus que renuncien (quan correspongui)
9.- Document designant nou beneficiari i substitut del dret
10.- Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa de cementiri municipal
11.- Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari
12.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària
13.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta
14.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Documentació a rebre?

- Notificació de la Resolució del Procediment
- Títol de concessió de dret d’ús funerari on consti el nou titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Canvi de titularitat del dret d'ús funerari sense beneficiari

Document designant nou beneficiari i substitut del dret

Renúncia del dret d'ús funerari

Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

D'acord amb l'article 52 del Reglament del servei de cementiri, la designació de la persona beneficiària podrà ser canviada totes les vegades que desitgi el titular del dret d'ús funerari, essent vàlida la darrera designació efectuada davant de l'òrgan corresponent, sense perjudici de clàusula testamentària posterior, sempre que sigui expressa.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret d'ús funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Sol·licitud de canvi de persona beneficiària
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària i, si s'escau, de la beneficiària substituta.
4.- Declaració acreditativa del parentiu
5.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Documentació a rebre?

Notificació de la Resolució del Procediment

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de canvi de persona beneficiària

Declaració acreditativa del parentiu

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell