Què és i per a què serveix?

És el dret d’ús de nínxols, sepultures i osseres, que neix per l’acte de concessió i el pagament de la tarifa establerta en la corresponent Ordenança fiscal, en règim de lloguer per un període de cinc anys.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Durada de la concessió?

5 anys. Un cop finalitzats, es podrà revertir la concessió temporal a l'Ajuntament o demanar que la concessió passi a ser íntegra. En aquest últim supòsit, el titular pagarà el 50% restant del preu de la concessió i se li atorgarà la concessió pels 45 anys restants.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de concessió temporal de dret d’ús funerari
2. DI del sol·licitant
3. Original i còpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
4. Document designant nou beneficiari del dret
5. Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la taxa
6. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

Donat que actualment només es fan concessions en cas de defunció, caldrà fer el pagament de:
1. El 50% preu de la concessió
2. Les taxes corresponents a l'enterrament (inhumació i col·locació de làpida)

Tot això, d'acord amb els preus que s'estableixen a les ordenances fiscals (Accediu a la Seu Electrònica)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

1. Notificació de la resolució del procediment.
2. Títol de concessió de dret d'ús funerari on consti el titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Observacions

Actualment, només es pot sol·licitar en cas de defunció.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de concessió de dret d’ús funerari

Document designant nou beneficiari del dret

Ordre SEPA