Què és i per a què serveix?

D'acord amb l'article 52 del Reglament del servei de cementiri, la designació de la persona beneficiària podrà ser canviada totes les vegades que desitgi el titular del dret d'ús funerari, essent vàlida la darrera designació efectuada davant de l'òrgan corresponent, sense perjudici de clàusula testamentària posterior, sempre que sigui expressa.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret d'ús funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Sol·licitud de canvi de persona beneficiària
2.- DI del sol·licitant
3.- fotocòpia del DI de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Declaració acreditativa del parentiu

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Documentació a rebre?

Notificació de la Resolució del Procediment

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de canvi de persona beneficiària

Declaració acreditativa del parentiu

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell