Transmissió de parades disponibles

D'acord a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i a al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la regulació de la transmissió de les autoritzacions dels mercas no sedentaris:

La Llei estableix, en l'article 15, apartat 7) subapartat c) “Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, d'acord amb la lletra b), els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i import sol.licitat per a la transmissió...”

Per aquest motiu, actualment s'oferten les següents parades:

 

Mercat del Vendrell

Data publicació al BOPT: 30/8/2022

Ubicació: La Rambla

Longitud: 9 metres lineals

Activitat: roba

Data de fi de l’autorització: 31/12/2028

Preu: 4.000,00 €

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud durant 15 dies hàbils a partir de la data de la publicació

 

Actualment no hi ha parades en traspàs

 

ACCÉS DIRECTE AL BOPT

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell