- Constitució de l’Estat espanyol, de 29 de desembre de 1978

- Estatut d’Autonomia de Catalunya: article 132 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol de 2006

- Llei 4/1997, de 20 de maig,  de Protecció Civil de Catalunya

- Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals

- Acord GOV/165/2010, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el mapa de protecció civil de Catalunya

- Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut mínim d’aquestes

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

- RD 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria:

- Instrucció tècnica complementària número 8 d’espectacles amb articles pirotècnics realitzats per experts

- Instrucció tècnica complementària número 18 de manifestacions festives, religioses, culturals i/o tradicionals on el foc i els elements pirotècnics tenen una rellevància especial.

 

.

©2019 Ajuntament del Vendrell