Què és i per a què serveix?

Confirmació de la inscripció al padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que siguin ciutadanes d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquells que, sense pertànyer a aquests països, disposen de targeta de residència de règim comunitari (familiars de comunitaris), així com els ciutadans amb permís de residència permanent.

Caldrà fer la confirmació en els casos següents:
- Quan no consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 2 anys.
- Quan la targeta de residència està caducada o el certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers està emès fa més de 5 anys.
- Quan consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 5 anys.

**RD 240/2007: la inscripció al Registre Central d'Estrangers és obligatòria.

Acredita el seu empadronament al domicili.
En cas de no formalitzar la confirmació de residència, s'iniciarà expedient de baixa del padró d'habitants, segons les indicacions de l'Acord del Consell d'Empadronament de 27 de juny de 2008.

Quins documents s’han de presentar?

1. Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: original de la targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen i el Certificat NIE si en disposen. Persones originàries de la resta de països: original de la targeta de residència o passaport, en vigor.

2. Original del Llibre de família, acta de matrimoni o acta de naixement (segons el cas). Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial.

3. Habitatge de propietat.

- Original de l'escriptura de propietat, quan al rebut de l'IBI no hi consti el nom de l'últim titular.
- En cas d'haver-hi usdefruit caldrà, a més, l'autorització de l'usufructuari i la fotocòpia del seu document d'identificació.- Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat quan no s'empadroni ell mateix ni tampoc hi hagi contracte de lloguer.
- Si és un establiment col·lectiu, l'autorització i fotocòpia del document d'identitat de la persona responsable que n'exerceix la direcció, degudament signada i segellada amb el nom, l'adreça i el NIF de l'entitat.

4. Habitatge de lloguer.

- Original del contracte de lloguer i últim rebut lloguer, més còpia del document identificatiu del propietari (per verificar firmes)

- Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat, quan la persona que s'ha d'empadronar no figura al contracte ni pot justificar un vincle familiar fins a segon grau amb el titular del contracte. El parentiu per afinitat necessita aquesta autorització.

5. En cas que al domicili ja hi consti una persona empadronada, farà falta l'autorització d'aquesta i la fotocòpia del seu document d'identitat.

6. Menors de 16 anys no emancipats.

La confirmació la realitzaran els dos progenitors o tutors legals.
És imprescindible que els dos progenitors o tutors legals signin el document de confirmació del menor presencialment. Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:
- Autorització del pare, la mare o els tutors legals.
- Guàrdia i custòdia que atorga el jutge amb motiu de separació dels cònjuges. (Original i còpia de la sentència).
- Declaració responsable del pare o la mare o el tutor legal.

7. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 30 de gener de 2015, d’instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):

De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Temps de resposta i caducitat:

Al mateix moment.
La confirmació caduca al cap de 5 anys.

Quina documentació es lliura?

1. Document de renovació.
2. Justificant acreditatiu del seu empadronament al Vendrell.

Què cal fer per donar-se de baixa al padró municipal?

Si deixa de residir al Vendrell, cal que s'empadroni al municipi d'Espanya on vagi a viure, o presenti l'escrit de sol·licitud de baixa d'empadronament, si la nova residència és en un país fora de l'Estat espanyol.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants
Alta per naixement al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració negativa d'empadronament

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell