Escola Oficial d’Idiomes
Adreça: Avinguda Salvador Palau i Rabassó, 1
Telèfon: 977 66 74 44
Correu electrònic: eoidelvendrell@xtec.cat
Pàgina web: https://agora-eoi.xtec.cat/eoidelvendrell/
Ensenyaments que s’imparteixen:
-Anglès
 Primer i segon curs (A1, A2), nivell bàsic (nivell A2+ del Marc Europeu Comú de Referència, d’ara endavant MECR).
 Tercer curs, nivell intermedi B1 (nivell B1 del MECR).
 Quart i cinquè curs (B2.1, B2.2), nivell intermedi B2 (nivell B2 del MECR).
 Nivell C1
 Nivell C2
-Francès
 Primer i segon curs (A1, A2), nivell bàsic (nivell A2+ del Marc Europeu Comú de Referència, d’ara endavant MECR).
 Tercer curs, nivell intermedi B1 (nivell B1 del MECR).
 Quart i cinquè curs (B2.1, B2.2), nivell intermedi B2 (nivell B2 del MECR).
 Nivell C1
 Nivell C2

©2019 Ajuntament del Vendrell