Punts 1, 2, 3 i 4

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors. 2. Assabentament de decrets d'alcaldia. 3. Donar compte del decret núm. 447, de data 29 de març de 2017, de delegacions a regidors. 4. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 490, de data 10 d'abril de 2017, d'aprovació del Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament del Vendrell per l'exercici 2017.


Punt 5

5. Proposta d'aprovació i abonament de la relació número 1 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2017.


Punt 6

6. Proposta presentada pel grup municipal Si se Puede El Vendrell - Si es Pot El Vendrell d'aprovació del programa d'arranjament d'habitatges de l'Ajuntament del Vendrell per a gent gran i persones amb mobilitat reduïda.


Punt 7

7. Moció presentada pel grup municipal de Si se Puede el Vendrell - Si es Pot El Vendrell per instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat a mantenir en funcionament totes les línies de tots els grups educatius.


Punt 8

8. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor de promoure els tràmits perquè les Madrigueres siguin declarades zona ZEPA i/o LIC i posteriorment incloses dins els Espais Natura 2000 i Espais d'interès Natural (PEIN).


Punt 9

9. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per la creació de l'oficina de control de contractes.


Punt 10

10. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per tal de demanar a ADIF i a RENFE la documentació relativa a la instal·lació del tercer fil ferroviari.


Punt 11

11. Precs i preguntes.