Punts 1 i 2

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.   2. Assabentament de decrets de l’alcaldia.


Punts 3, 4, 5, i 6

3. Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 4t trimestre.  4. Donar compte dels marcs pressupostaris a mig termini 2018-2020.  5. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost municipal 2016.   6. Donar compte dels informes dels acords adoptats malgrat l'existència d'objeccions de la intervenció relatius a l'exercici 2016.


Punt 7

7. Proposta per verificar el Text Refós del Pla Parcial del Sector 20 "La Muntanyeta Nord".


Punt 8

8. Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de dotar a les platges de 3 zones d'esbarjo per a gossos per a què els veïns i visitants puguin gaudir lliurament de la seva mascota.


Punt 9

9. Proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per fer un estudi de situació en tots els àmbits del servei de transport urbà i interurbà d'autobús a la nostra vila.


Punt 10

10. Proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor de la celebració del Referèndum, de condemna de la politització de la justícia i de suport als càrrecs electes.


Punt 11

11. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de denúncia i eradicació del transfuguisme a l'Ajuntament del Vendrell.


Punt 12

12. Moció presentada per l'Equip de Govern i els grups municipals de Plataforma per Catalunya i Ciutadans en relació a la sentència del tribunal constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  

Punt 13

13. Moció presentada per l'Equip  de Govern per declarar la capitalitat compartida a la Vegueria del Penedès.


Punt 14

14. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius del Vendrell-Adhesió a la declaració "Kids SAve Lives".


Punt 15

15. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per l'elaboració d'un pla local de joventut popular i participatiu.


Punt 16

16. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre la gestió integral de les piscines cobertes del Vendrell.


Punt 17

17. Precs i preguntes