Punts 1 i 2

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.  2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.


Punt 3

3. Donar compte del decret d'alcaldia núm.116 de data 26 de gener de 2017, de revocació de la delegació de la competència per a la imposició de sancions.


Punt 4

4. Donar compte de la nova composició del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.


Punt 5

5. Proposta de nomenament de regidors com a membres d'òrgans col·legiats i entitats dependents de l'Ajuntament.


Punt 6

6. Donar compte del canvi de denominació de Grup Municipal de Convergència i Unió -CIU- a Grup Municipal de Partit Demòcrata -PDeCAT-.


Punt 7

7. Proposta de millora de l'accessibilitat al barri de Torreblanca.


Punt 8

8. Proposta de rectificació de la inscripció de la finca amb el número de fitxa 490 de l'inventari de béns.


Punt 9

9. Proposta d'adhesió al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017.


Punt 10 i 11

10. Proposta d'aprovació inicial de les bases per exposar a la Sala La Fusteria.   11. Proposta d'aprovació inicial de les bases per exposar a la Sala Portal del Pardo.


Punt 12

12. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1P/2017.

  

Punt 12 bis

12 bis. Proposta d'acceptació de la subvenció del programa FEDER per part de la Generalitat de Catalunya.


Punt 13

13. Proposta presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell per realitzar un estudi econòmic per a la il·luminació de la via verda El Vendrell-Sant Salvador.


Punt 14

14. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre el cobrament de l'impost de béns immobles (IBI) a les concessionàries d'autopistes.


Punt 15

15. Moció presentada pels grups municipals Som Poble-CUP-PA, Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell i Esquerra Republicana de Catalunya per a la denúncia i eradicació del transfuguisme a l'Ajuntament del Vendrell.


Punt 16

16. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya perquè l'Ajuntament del Vendrell impulsi l'ús del vehicle elèctric.


Punt 17

17. Precs i preguntes.

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48