Punt 1

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Punt 2

2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3
3. Proposta d'aprovació inicial del reglament del Banc de Terres del Vendrell.

Punt 4
4. Proposta de ratificació del Pla Local d'Igualtat en matèria de dones de l'Ajuntament del Vendrell i la vigència d'aquest per als anys 2016-2019.

Punt 5

5. Proposta per demanar la creació d'un centre d'ensenyaments artístics professionals de música per a l'Escola M. de Música Pau Casals.

Punt 6
6. Proposta d'aprovació inicial de les bases del concurs Biennal de Ceràmica.

Punt 7
7. Proposta d'aprovació inicial de les bases de FangArt. Festival de Ceràmica.

Punt 8
8. Proposta d'aprovació inicial de les bases de participació a la Rua de Carnaval.

Punt 9
9. Proposta de modificació del complement específic del lloc de treball d'interventor/a de Fons de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 10
10. Proposta d'esmena de l'errada de transcripció de la plantilla de personal de funcionaris, referida al grup de classificació de les places d'agent i caporal.

Punt 11
11. Proposta per adjudicar la contractació per a la selecció d'un soci privat per a la constitució amb l'Ajuntament d'una empresa d'economia mixta per a la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i sanejament del municipi del Vendrell.

Punt 12
12. Proposta d'aprovació i abonament de la relació número 3 de Reconeisement Extrajudicial de Crèdit.

Punt 13
13. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal.

Punt 14
14. Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, conjuntament amb el grup municipal de Plataforma per Catalunya, per delegar en BASE la comprovació i inspecció en l'àmbit de la taxa per ocupació del domini públic local.

Punt 15
15.Moció presentada pel grup municipal de Si Se Puede el Vendrell-Si Es Pot el Vendrell sobre els comptadors telegestionables.

Punt 16
16. Precs i preguntes.

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48