Punts 1 i 2

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.


Punt 3

3. Presa de possessió del senyor Miguel Ángel Cilleruelo Andrés, com a regidor del Partit Popular.


Punt 4

4. Proposta per estudiar emplaçaments alternatius entre solars de titularitat pública i/o privada, situats a les proximitats del perímetre de l'illa de vianants, per configurar un sistema d'aparcaments dissuasius provisional.


Punt 5

5. Proposta per a l'acceptació i aprovació de les condicions proposades pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, expressades a la carta de compromís, a fi d'optar a un Punt Avançat de Servei de la Biblioteca Pública Terra Baixa.


Punt 6

6. Proposta per disposar l'adscripció al tram retributiu alt del lloc de treball d'un caporal de la policia local.


Punt 7 

7. Proposta de convalidació dels acords adoptats en relació a l'expropiació de la finca ubicada a l'Av.Palfurianna, 110 (Cal Marti).


Punt 8 

8. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 03P/2016.


Punt 9

9. Proposta d'esmena d'error de transcripció de l'acord adoptat per la Corporació Municipal en data 20 de setembre de 2016, relatiu a la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres del C/ Transversal, 2.


Punt 10

10. Proposta d'esmena d'error de trancripció de l'acord adoptat per la Corporació Municipal en data 20 de setembre, relatiu a la bonificació de l'impost de béns immobles a favor de diverses entitats.


Punt 11

11. Proposta de delegació de la recaptació en període executiu de costes judicials a la Diputació de Tarragona.


Punt 12

12. Proposta d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.


Punt 13

13. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per a què l'Ajuntament deixi de denominar oficialment "Barris Marítims" a Sant Salvador, Coma-ruga i El Francàs i s'hi refereixi exclusivament pel seu nom propi.


Punt 14

14. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per impulsar el Pla d'Aparcaments municipals.


Punt 15

15. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Si se Puede El Vendrell-Si es Pot El Vendrell per iniciar l'expedient de modificació del Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal.


Punt 16

16. Proposta presentada pel grup municipal Si se Puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell per declarar les urbanitzacions de Mas Borràs i Mas Astor com a assentaments urbans que no disposen de serveis bàsics.


Punt 17

17. Moció presentada per l'equip de govern i el grup municipal de Plataforma per Catalunya de millora per a l'accessibilitat als trens per la línia R4.


Punt 18

18. Moció presentada per l'equip de govern i els grups municipals de Ciutadans, Si se puede El Vendrell - Si es Pot El Vendrell i Partit Popular per sol·licitar a la fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona la compareixença pública a la Comissió de Salut de l'Ajuntament.


19. El Punt número 19 es retira de la sessió

  

Punt 20

20. Moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per sol·licitar a Renfe i Adif que l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders passi a denominar-se "Sant Vicenç de Calders - Coma-ruga".


Punt 21

21. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per a la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats.


Punt 22

22. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per impulsar pla de renovació i manteniment de la via pública "Pla Renove via pública El Vendrell".


Punt 23

23. Precs i preguntes.