Punts 1, 2 i 3

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia. 3. Donar compte del decret d'alcaldia número 639 de 30 d'agost de 2016 relatiu a la sol·licitud de la subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i conservació que determina el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017 d'adequar l'espai de l'antiga escola bressol ubicada al centre cívic de Coma-ruga com a Centre Avançat de Lectura.

  

Punt 4

4. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora presentada per la senyora Elisabet Rodríguez de Castro.


Punt 5

5. Proposta per donar conformitat a la proposta presentada per l'Entitat la Xarxa Vendrellenca, en relació a la contaminació acústica de la urbanització Torreblanca.

 

Punt 6

6. Proposta de desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva de les bases de subvencions culturals.


Punt 7

7. Proposta de desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança de terrasses.


Punt 8

8. Proposta d'aprovació inicial de les bases generals per a la concessió de subvencions a entitats esportives del Vendrell pel desenvolupament d'escoles esportives d'activitats esportives d'esport de base no federat.


Punt 9

9. Proposta d'aprovació i abonament de la erlació número 2 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit.


Punts 10,11,12,13 i 14

10. Proposta d'estimació de bonificació d'ICIO pel manteniment de façanes a diversos sol·licitants. 11. Proposta de bonificació d'ICIO per les obres de rehabilitació de façana a l'escola Pau Casals. 12. Proposta de bonificació d'ICIO i taxa llicència d'obres vinculada amb la llicència urbanística núm. 316/2015 per les obres de millorar les condicions d'accés i d'habitabilitat per les persones discapacitades. 13. Proposta d'aprovació de la bonificació d'IBI per circumstàncies socials culturals o foment d'ocupació a diverses entitats o associacions sense ànim de lucre.


Punt 15

15. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per a que l'Ajuntament engegui el procediment per atorgar la categoria administrativa d'entitat municipal descentralitzada a l'antic municipi de Sant Vicenç de Calders.


Punt 16

16. Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Ciudadanos El Vendrell per instar al Govern Local a la retirada de banderes denominades comunament com "estelades" situades en element de mobiliari o infraestructures urbanes y que no tenen llicència municipal.


Punt 17

17. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA en relació a la sentència 403/2016 contra aigües de Tomoví.


Punt 18

18. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per declarar la platja de les Madrigueres com a platja nudista.


Punt 19

19. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’Administració Pública Local.


Punt 20

20. Moció presentada pel grup municipal de Si se Puede El Vendrell-Si es Pot El Vendrell contra la LOMCE i de suport a la proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l'ESO i el Batxillerat.


Punt 21

21. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de rebuig a qualsevol iniciativa il·legal que perjudiqui les institucions catalanes.


Punt 22

22. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular a favor de que El Vendrell Opti a ser Capital de la Cultura Catalana en 2020.


Punt 23

23. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en contra de la degradació de l'espai públic i el dany a la imatge del Vendrell com a pobles turístic i comercial.


Punt 24

24. Precs i preguntes.

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48