Punts 1 i 2

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3

Donar compte al Ple de l'informe de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes.

Punt 4

Proposta d'aprovació de l'adhesió al programa Apropa Cultura de quatre dels seus equipaments: l'Auditori de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, el Teatre Àngel Guimerà, l’Auditori Pau Casals i el Museu Deu.

Punt 5

Proposta d'aprovació inicial de les bases generals per a la concessió de subvencions culturals de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 6

Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de terrasses.

Punt 7

Proposta d'aprovació inicial de les bases que regulen la concessió de subvencions a les empreses que contractin persones desocupades del municipi del Vendrell.

Punt 8

Propostaper acordar la incoació de l'expedient per a la implantació del servei  de Banc de Terres del Vendrell.

Punt 9

Proposta d'aprovació del Pla d'acció per l'Energia Sostenible del municipi del Vendrell (PAES).

Punt 10

Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 2P/2016.

Punt 11

Proposta d'aprovació i abonament de la relació número 1 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit.

 Punt 12

 Proposta d'aprovació del Pla econòmic i financer 2016-2017.

 Punt 13

Proposta per posar en coneixement del Ple d'aquesta Corporació de la sentència núm. 113, de 12 d'abril de 2016, dictada pel jutjat contenciós administratiu núm.2 de Tarragona i ratificar el contingut del Decret d'alcaldia núm. 328/2016 que resol interposar recurs d'apel·lació contra la sentència esmentada, relatius al recurs contenciós administratiu núm. 485/2010.

 Punt 14

Proposta d'adjudicació dels contractes de subministrament d'un vehicle i d'un apilador elèctric en la modalitat de rènting amb opció de compra, corresponents als lots 1 i 2.

 Punts del 15 al 20

 Propostes de bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa llicència d'obres.

 Punt 21

Proposta de resolució presentada per l'equip de govern, Si se Puede el Vendrell-Si es Pot el Vendrell i Plataforma per Catalunya, per revocar l'acord del ple extraordinari de l'ajuntament de 31 de març de 1964 que nomenava el dictador Francisco Franco alcalde honorari i perpetu.

Punt 22

22. Proposta de l'equip de govern d'actuacions urgents i coordinades pel dret a l'habitatge i als subministraments.

Punt 23

Propostade resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per   seguir   avançant   en   l'estratègia   Catalana   Residu   Zero   al   Vendrell   i   valorar   la possibilitat   d'endegar   el   sistema   de   dipòsit,   devolució   i   retorn   d'envasos   (SDDR) mitjançant màquines de reciclatge amb bonificació.

Punt 24

Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per la democratització de l'accés al balcó de l'Ajuntament durant la Festa Major del municipi.

Punt 25

Proposta presentada pel grup municipal de Si se Puede-Si es Pot el Vendrell xarxa vendrellenca de mesures contra el sofre.

Punt 26

Moció presentada per l'equip de govern en defensa de l'acollida de les persones refugiades.

Punt 27

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per impulsar la creació d'una ordenança específica de protecció i convivència animal.

Punt 28

Precs i preguntes.