Punts 1 i 2

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'Alcaldia.

Punt 3

Proposta per donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016, pel qual s'acorda designar el nou interventor de la Corporació com a vocal de la Mesa de Contractació de la licitació de la selecció d'un soci privat per a la constitució amb l'Ajuntament d'una empresa d'economia mixta per a la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i sanejament del municipi del Vendrell.

Punt 4

Proposta de ratificació de l'acord de Junta de Govern Local, de 18 d'abril de 2016, d'assignació als llocs de treball ocupats per divers personal de la Corporació, del tram corresponent de la vigent relació i catàleg de llocs de treball, amb efectes d'aplicació de data 1 de gener de 2016.

Punt 5

Proposta per acordar la possibilitat de superació del límit de remuneració previst en l'apartat primer de l'article 7 de la llei 50/1984, de 26 de desembre, fixat en la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat, pel que fa al lloc de treball d'intervenció ocupat pel senyor Jaume Mateu Beà, en base a raons d'especial interès per al servei.

Punt 6

Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores per la concessió d'ajuts a nous treballadors i treballadores autònoms.

Punt 7

Proposta d'aprovació de la modificació de les bases d'execució del pressupost.

Punt 8

Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 1P/2016.

8 bis. Proposta per l'abonament de la paga extra del 2012.

Punt 9

Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal d'avançar en l'estratègia catalana de residu "Zero" al Vendrell i valorar la possibilitat de la recollida selectiva intel·ligent com a solució.

Punt 10

Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell i la Plataforma per una fiscalitat justa per declarar l'Ajuntament del Vendrell lliure de paradisos fiscals.

Punt 11

Proposta presentada pel grup municipal del Partit Popular de creació de l'oficina del Regidor a les dependències del Centre Cívic de Coma-ruga.

Punt 12

Moció presentada per l'equip de govern per recolzar la reforma horària i donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la mateixa.

Punt 13

Moció presentada per l'equip de govern de rebuig als atacs del Govern Espanyol i el TC contra les mesures per fer front a la pobresa energètic i habitacional.

Punt 14

Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA amb motiu del 85è aniversari de la II República.

Punt 15

El punt número 15 es retira.

Punt 16

Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulació .

Punt 17

Precs i preguntes.