Punt 1 i 2

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3

Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de la corporació pel període 2015.

Punt 4

Proposta d'aprovació de la Política Ambiental i de Qualitat de les Platges.

Punt 5

Proposta de subrogació d'Acvil Aparcamientos, SL com a nova concessionària de l'aparcament subterrani de vehicles automòbils en tres plantes de l'immoble situat entre els carrers Doctor Güixens, Cerdanya núm.15 i l'Av. Jaume Carner núm. 40.

Punt 6

Proposta d'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per l'exercici 2016.

Punt 7

Proposta presentada pel grup municipal de Si Se Puede El Vendrell-Si Es Pot El Vendrell per establir mecanismes de seguiment i control de l'execució i estat de les propostes i mocions aprovades pel Ple.

Punt 8

Proposta presentada pel grup municipal de Si Se Puede El Vendrell-Si Es Pot El Vendrell d'inclusió de clàusules socials en la contractació pública de serveis.

Punt 9 i 17 ( es debaten conjuntament)

9. Proposta presentada pel grup municipal de Si Se Puede El Vendrell-Si Es Pot El Vendrell per sol·licitar auditoria externa en matèria de contractació pública de l'Ajuntament del Vendrell. 17. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per la realització d'un informe sobre la situació legal dels contractes i concessions de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 10

Moció presentada per l'equip de govern per a la millora de la connexió amb transport públic del Penedès marítim amb l'aeroport de Barcelona-El Prat.

Punt 11

Moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per demanar a la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol el canvi de requisits i barems per l'atorgació d'ajudes per tal de garantir una vida digna a les famílies en situació de desprotecció.

Punt 12

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre l'ampliació de l'horari de l'oficina de Turisme de Coma-ruga.

Punt 13

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per limitar l'acumulació de càrrecs polítics.

Punt 14

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per instar al Departament de Salut i al Sistema d'Emergències Mèdiques que El Vendrell disposi d'una unitat medicalitzada amb base al Vendrell.

Punt 15

Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA en suport a la iniciativa legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya.

Punt 16

Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA en contra del nou model de transport sanitari urgent.

Punt 18

Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular d'impuls d'un pla de racionalització i modernització de gestió dels recursos humans de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 19

Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en defensa de la Diputació de Tarragona i per tant de totes les Diputacions, Cabildos i Consells insulars i en contra de la seva desaparició.

Punt 20

Precs i preguntes.