Punts 1 i 2

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

 

3. Proposat per donar compte al Ple d'aquesta Corporació del Decret de l'Alcaldia núm. 62/2016, de 2 de febrer, relatiu a la interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució, de 15 d'abril de 2015, del Jurat d'Expropiació de Catalunya en virtut de la qual s'acorda "fixar el preu just dels béns i drets de l'expedient 43/12/0284/0011-14.".


4. Proposta per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell als acords marc del servei d'assegurances expedient 2015.04 i del servei de mediació d'assegurances expedient 2015.01 del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).


5. Proposta per comunicar a l'empresa FCC Medio Ambiente, SA la finalització de la gestió de serveis de recollida domiciliària, neteja viària i tractament i/o eliminació d'escombraries.


6. Proposta presentada per l'equip de govern de recolzament a l'Ajuntament de l'Arboç per tal de promoure la candidatura de la Creu de Sant Jordi a l'elenc Artístic Arbocenc.


7. Proposta presentada per l'equip de govern d'adhesió a l'Estratègia Catalana Residu Zero.


8. Proposta presentada pel grup municipal de Si se puede el Vendrell-Si es pot el Vendrell d'aprofitament d'aliments aptes per al consum.


9. Proposta presentada pel grup municipal de Si se puede el Vendrell-Si es pot el Vendrell per evitar abocaments incontrolats.


10. Moció presentada per l'equip de govern de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidràulic de la conca de l'Ebre.


11. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA conjuntament amb les organitzacions Som lo que sembrem, Geven i Grup de compra les garrofes per fer un manteniment dels parcs i jardins i espais públics, en què no sigui necessària la utilització d'herbicides tòxics com el glifosat.


12. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA de suport a la lluita de treballadors i treballadores acomiadats a l'empresa "Reverté Carbonatos de Calcio".

 

Punts 13 i 14 s’han assumit en el marc de la votació conjunta del punt número 10 sobre el pla hidràulic de la conca de l’Ebre.

 

15. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular del Vendrell, envers el projecte Eurovelo al Vendrell.


16. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular del Vendrell, envers el projecte Eurovelo al Vendrell.


17. Precs i preguntes.

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48