Punts 1 i   2

1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 17 i 23 de novembre i 11 de desembre de 2015. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3

3. Proposta per nomenar representant de l'Ajuntament del Vendrell al Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació.

Punt 4

4. Proposta per nomenar representant de l'Ajuntament del Vendrell a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Punt 5

5. Proposta per nomenar representant de l'Ajuntament del Vendrell al Consell Esportiu del Baix Penedès.

Punt 6

6. Proposta per extingir el centre de documentació, estudi i difusió Àngel Guimerà.

Punt 7

7. Proposta per extingir els organismes autònoms Patronat Municipal de Serveis Culturals, Patronat Municipal de Turisme, Patronat Municipal d'Esports i Patronat Municipal de Promoció Econòmica, Comerç i Indústria.

Punt 8

8. Proposta d'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell.

Punt 9

9. Proposta d'aprovació de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del Vendrell i la Sol·licitud ajuda, d'acord amb l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les Bases i la Primera Convocatòria per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

Punt 10

10. Proposta per aprovar l'acord entre la Comunitat de Propietaris Edifici Josep Carner, núm. 40 i l'Ajuntament del Vendrell relatiu a la forma de satisfacció de les quotes ordinàries i extraordinàries aprovades per part de la Junta de propietaris corresponents a les entitats privatives titularitat de la Corporació relatives als exercicis 2012, 2013 i 2014.

Punt 11

11. Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de donar una solució urgent i definitiva al problema sanitari d'aigües fecals al barri dels pisos Planas.

Punt 12

12. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per declarar El Vendrell municipi compromès amb la banca ètica.

Punt 13

13. Proposta presentada pel grup municipal de Si Se Puede El Vendrell-Si Es Pot El Vendrell referent als pressupostos participatius.

Punt 14

14. Proposta del grup municipal del Partit Popular del Vendrell de creació d'una partida pressupostària destinada a la inversió, millora i manteniment dels barris marítims.

Punt 15

15. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per demanar que l'Ajuntament del Vendrell consideri com a servei públic essencial l'activitat desenvolupada per la Regidoria de Serveis Socials.

Punt 16

16. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-Cup-PA per tal de declarar El Vendrell municipi per la diversitat sexual, per la normalització social del fet gai, lèsbic, transsexual, bisexual i intersexual i contra l'homofòbia i la transfòbia.

Punt 17

17. Moció presentada pel grup municipal Si Se Puede El Vendrell-Si Es Pot El Vendrell de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional.

Punt 18

18. Precs i preguntes.