Punts 1 i 2

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.  2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3

Proposta per facultar la regidora d'enllumenat urbà i eficiència energètica per a la signatura de la documentació derivada del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses.

Punt 4

Proposta per aprovar el Document de Seguretat de protecció de dades de caràcter personal i la creació i supressió de fitxers.

Punt 5

Proposta per rectificar el contracte d'usdefruit entre l'Ajuntament del Vendrell i el Club d'Esports sobre la part de l'edifici destinat a pavelló i la pista exterior.

Punt 6

Proposta d'aprovació del conveni d'adhesió entre el Consorci de promoció turística del Penedès i l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 7

7. Proposta d'aprovació de la signatura del document d'adhesió a Catalunya Regió Europea de la Gastronomia.

Punt 8

Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3P/2015.

Punt 9

Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per sol·licitar a l'Administració competent de l'Estat la creació d'una unitat d'estrangeria i tramitació del DNI i passaport del Cos Nacional de Policia amb seu al Vendrell.

Punt 10

Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per la petició d'arxiu de la causa del cas Expert.

Punt 11

Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per ajuda d'emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials d'aquest mes d'octubre.

Punts 12 i 13

12 i 13. Moció conjunta presentada pels grups municipals de Som Poble-CUP-PA i Si se puede-Si es pot EL Vendrell contra la violència masclista.

Punt 14

Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell- Si es pot El Vendrell de creació d'una comissió avaluadora amb professionals de la salut del territori.

Punt 15

Moció de tots els grups municipals de condemna dels atacs terroristes del 13 de novembre.

Punt 16

Precs i preguntes.