Punts 1, 2 i 3

1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia. 3. Assabentament de decrets de l'alcaldia respecte: Nomenaments de presidents-delegats dels Patronats i consells municipals. Delegació en la Junta de Govern Local d'imposició de sancions amb relació a les competències municipals. Nomenament dels membres de cadascuna de les Comissions Informatives.


Punt 4: Proposta per designar els representants de l'Ajuntament per formar part del Comitè d'avaluació i seguiment del Pla de Barris.


Punt 5: Proposta per nomenar representant de l'Ajuntament al Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

Punt 6: Proposta per nomenar els representants del Vendrell al Consorci de les Viles Termals de Catalunya.

 

Punt 7: Proposta d'acceptació del càrrec de Patró de la Fundació Privada Inform-Institut per a la Formació de joves vers l'adminsitració d'empreses, i designar representat de l'Ajuntament.

 

Punt 8: Proposta de ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 28 de setembre de 2015 relatiu a les festes locals per l'any 2016.

 

Punt 9: Proposta per ratificar l'acord d'aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local aprovat pel Consell General del Consorci de Comunicació Local en sessió de 26 de març de 2015.

 

Punt 10: Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'article 2 dels Estatuts de la Societat municipal Prosceni El Vendrell, SL.


Punt 11: Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'article 14 dels estatuts de la societat mercantil El Vendrell Comunicació, SLM.

 

Punt 12: Proposta per modificar la composició de la Mesa de Contractació del plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars per a la selecció d'un soci privat per a la constitució amb l'Ajuntament d'una empresa d'economia mixta per a la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i sanejament del municipi del Vendrell i autoritzar la signatura de les comunicacions, establerts als articles 151.2 i 156.3 de la llei de contractes, a favor de la Cap de Contractació per aquells contractes de competència del Ple.

 

Punt 13: Proposta per ratificar l'acord de Junta de Govern Local, de data 31 d'agost de 2015, relatiu a prorrogar l'addenda al contracte de gestió  dels serveis esportius, serveis de recepció i atenció al client, serveis de neteja, manteniment i assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell.

 

Punt 14: Proposta per revocar la liquidació de la taxa de guals corresponent a l'exercici 2012 de l'aparcament municipal del carrer Sant Magí núm.33 practicada a l'empresa concessionària i aprovar d'ofici el reintegrament a favor de la mercantil Parven 93, SL.

 

Punt 15: Proposta d'aprovació del compte general de l'entitat per a l'exercici de 2014 que inclou el de la Corporació, el dels Organismes Autònoms i el de les Societats Municipals.

 

Punt 16: Proposta d'aprovació de la rectificació de l'inventari de l'any 2014.

 

Punt 17: Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de credits 2P/2015.

 

Punt 18: Proposta de resolució presentada pel grup municipal Si se puede El Vendrell-Si es pot El Vendrell, pel rebuig a l'acord comercial "d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió" conegut com TTIP.


Punt 19: Proposta de resolució presentada pel grup municipal Si se puede El Vednrell-Si es pot El Vendrell per destinar més recursos a serveis socials municipals.

 

Punt 20: Proposta presentada pel grup municipal del Partit Popular de creació del comitè auditor ciutadà per al control directe de les polítiques municipals.

 

Punt 21: Proposta per ratificar la moció presentada pels grups del PSC-Progressistes del Vendrell, CIU i ERC, aprovada en sessió plenària el dia 25 de febrer de 2014, en relació al procés per una consulta a Catalunya.

 

Punt 22: Moció presentada pels grups municipals de PSC, CiU, C's, SP, ERC i SSP de recolzament als refugiats.

 

Punts 23 i 24

23. Moció presentada pels grups municipals de CDC i ERC per tal d'adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic. 24. Moció presentada pel grup municipal Som Poble per tal que el Vendrell s'adhereixi a l'Associació de Municipis per la Independència.

 

Punt 25: Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per l'absolució dels 3 del Vendrell.

 

Punt 26: Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per l'impuls d'una auditoria ciutadana del deute.

 

Punt 27: Precs i preguntes.