Punts 1 i 2

1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
2. Assabentament de decrets d'alcaldia.

Punt 3: Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2015 d'ampliació de termini de presentació d'ofertes de la licitació convocada per a la selecció d'un soci privat per a la constitució amb l'Ajuntament d'una empresa d'economia mixta per a la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i sanejament del municipi del Vendrell.

Punt 4: Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 d'abril de 2015 per desestimar la sol·licitud de Sorea, Sociedad Regional de Abasteciminento de Aguas, SA de suspensió de la licitació en curs per l'adjudicació del contracte per a la selecció d'un soci privat per la constitució amb l'Ajuntament d'una empresa d'economia mixta per a la gestió dels serveis de proveïment d'aigua potable i sanejament del municipi del Vendrell.

Punt 5: Donar compte de l'acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 23 d'abril de 2015 d'aprovació de les al·legacions a l'escrit presentat per Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA davant el Tribunal Català de Contractes del Sector públic.

Punt 6: Proposta d'acord de l'Ajuntament del Vendrell d'adjesió a la pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinats als ens locals de CAtalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l'empresa Endesa Energia SAU.

Punt 7: Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil per a l'exercici 2015.

Punt 8: Proposta d'aprovació inicial del reglament d'ús dels Centres Cívics.

Punt 9: Proposta d'aprovació inicial del reglament d'ús del magatzem municipal de l'Av. Riera de la Bisbal (El Cau del Foc).

Punt 10: Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança El Vendrell l'art al carrer.

Punt 11: Proposta d'aprovació inicial de l'actualització dels estatuts del Patronat municipal de Serveis Culturals.

Punt 12: Proposta d'aprovació inicial d'iniciar la incoació de l'expedient de declaració de Vil·la Casals com a Bé Cultural d'Interès Local.

Punt 13: Proposta per aprovar el conveni per a la transmissió de la concessió demanial, a favor de la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell de part de la finca anomenada Santa Maria del mar del Municipi del Vendrell.

Punt 14: Proposta d'aprovació inicial del canvi de forma de gestió de la competència en matèria de vigilància d'edificis i d'estació d'autobusos, i subrogació per l'Ajuntament del personal i contractes del Vendrell Serveis Integrals, SLM.

Punts 15 i 16 

15. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Vendrell i els seus Organismes Autònoms per a l'exercici 2015.
16. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament del Vendrell i els seus Organismes Autònoms per a l'exercici 2015.

Punt 17: Donar compte al Ple dels plans pressupostaris a mig termini.

Punt 18: Proposta d'aprovació inicial de la modificació del pressupost 2015.

Punt 19: Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01P/2015.

Punt 20: Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de dotar a la policia local dels mitjans i el material necessari per a què puguin ocupar l seu lloc de treball amb el màxim de seguretat possible.

Punt 21: Proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de dotar de mitjans econòmics a les entitats protectores d'animals per al bon desenvolupament de les seves tasques.

 Punt 22: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per a la suspensió de l'atorgament de llicències per a centres de culte a la ciutat del Vendrell pel període d'un any.

 Punt 23: Precs i preguntes