Punts 1 i 2

1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.

Punt 3: Proposta d'aprovació inicial de la modificació dels articles 24.6 i 14 del Reglament del servei urbà de taxi del municipi del Vendrell.

Punt 4: Proposta per autoritzar l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell al sistema d'adhesió centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).

Punt 5: Proposta d'aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques per a la selecció d'un soci privat per a la constitució amb l'Ajuntament d'una empresa d'economia mixta per a la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i sanejament del municipi del Vendrell i convocatòria de la licitació.

Punt 6: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de dotar a la Vila del Vendrell d'una zona d'esbarjo per a gossos per tal que els Vendrellencs puguin gaudir lliurament de la seva mascota.

Punt 7: Moció presentada per l'equip de govern, sobre la sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya.

Punt 8: Moció presentada per l'equip de govern de condemna als atemptats Jihadistes de París.

Punt 9: Moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya de condemna als atemptats terroristes islamistes dels dies 7-9 de gener i d'adhesió al dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme.

Punt 10: Precs i preguntes.