Què és i per a què serveix?

El Registre Municipal d’Entitats és un registre creat per l’Ajuntament del Vendrell amb la finalitat de reconèixer i garantir a les entitats inscrites els drets reconeguts en aquest Reglament; en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

La creació i l’ordenació del Registre Municipal d’Entitats té per objectiu que l’Ajuntament del Vendrell tingui una informació fiable sobre el nombre d’entitats i seccions existents (o que actuen dins de l’àmbit municipal), la seva tipologia, la seva representativitat, el nombre de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel del teixit associatiu.

El Registre també ha de permetre conèixer la missió principal de les entitats, per tal de tenir-la en compte en el moment de fer les divisions sectorials. És per això que el Registre recollirà tant la denominació social de l’entitat, que serà classificada en un dels grups que es determinarà des de la regidoria encarregada de gestionar el Registre, com els objectius que estatutàriament pretén assolir i les activitats que es realitzen de manera ordinària.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles associacions sense afany de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb seu social al Vendrell i que tinguin per objectiu la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans del Vendrell.

Per tant, formaran part del Registre les associacions de veïns; les associacions de pares i mares d’alumnes; les entitats culturals, esportives, recreatives, de joves i d’esplais; les entitats sindicals, empresarials i professionals, o qualsevol altra que sigui similar legítima en el marc constitucional democràtic. També en formaran part les entitats sense afany de lucre que tinguin la seu social fora del municipi, però que desenvolupin les seves activitats al Vendrell.

Quins documents s'han de presentar?

(*) veure documents a “Descarregar sol·licituds”

Alta al Registre d'Entitats:

1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats (*)
2. Estatuts de l’entitat diligenciats per la Generalitat de Catalunya
3. Acta fundacional diligenciada per la Generalitat de Catalunya
4. Última acta de nomenament de càrrecs
5. Targeta amb el número d’identificació fiscal
6. Certificat de nombre de socis (*)
7. Programa d’activitats i Pressupost de l’any en curs (*)
8. Alta al Registre General d’Associacions de la Generalitat o del Consell Català de l’Esport segons el tipus de l’entitat a registrar
9. En cas de ser una secció dins d’una altra entitat caldrà presentar un certificat del president de l’entitat a la qual pertany conforme és una secció de la mateixa entitat. (*)

Modificació i/o actualització de dades del Registre d'Entitats:
1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats (*)
2. Adjuntar la documentació que acredita el/s canvi/s respecte al registre anterior.
Per exemple, en el cas de canvi de Junta, adjuntar l’acta amb l’aprovació dels nous càrrecs

Baixa al Registre d'Entitats:
1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats (*)
2. Adjuntar l’acta en la qual s’acorda la baixa al registre

Quina normativa regeix?

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS, aprovat definitivament per la corporació municipal, en sessió ordinària, el 17 de juliol de 2012.

En quines dates es pot fer?

L’Alta, la modificació de dades i la baixa es poden tramitar tot l’any.

L’actualització de dades, article 6 del Reglament, OBLIGACIONS DE LES ENTITATS QUE S’INSCRIGUIN AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS:

Les entitats inscrites estan obligades a notificar al Registre un cop l’any qualsevol modificació de les dades i el nombre de socis inclòs, a excepció de les dades següents, que s’hauran de notificar en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data del canvi: - Canvis en les dades de contacte de l’entitat
- Canvis de nom i de responsabilitat de les persones que ocupen els càrrecs directius
També estan obligades a presentar el pressupost i el programa d’activitats anual durant el mes de gener de cada any. En cas que l’entitat no els tingui aprovats en aquesta data, haurà de comunicar la seva pròrroga a l’Ajuntament del Vendrell; quan els hagi aprovat, els haurà de presentar a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes a comptar a partir de la data de l’aprovació.

Com i on es pot presentar?

Per sol·licitar l’alta, modificació i baixa al registre:
La sol·licitud i la documentació s'han de presentar per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Per informació i consulta de la documentació:
Oficina de Participació Ciutadana
Lloc: A la primera planta de l'Esplai de la Gent Gran del Tívoli, carrer del Nord, 5-7, El Vendrell
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres, de 10 h a 15 h
Telèfon: 977 10 94 94

Temps de resposta

D’acord amb l’article 158 del TRLMRLC, en el termini de 20 dies des de la sol·licitud d’inscripció, llevat que aquest s’hagi d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment. L’Ajuntament del Vendrell notificarà a l’entitat o secció el seu número d’inscripció i, a partir d’aquest moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

Quina documentació es lliura?

Un cop revisada la documentació i introduïda la sol·licitud al Registre Municipal d’Entitats:

La Regidoria de Participació, mitjançant notificació, comunicarà a  l’entitat la resolució segons la petició presentada:
- Comunicació acreditativa de l’alta i número d’entitat
- Comunicació de la modificació
- Comunicació de la baixa
- O requeriment per falta o esmena de documentació si és el cas

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Participació Ciutadana

Quin sentit té el silenci?

En positiu.

Descarregar sol·licituds

- Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa del Registre Municipal d'Entitats

- Certificat de nombre de socis

- Certificat secció o grup

- Programa d'activitats i pressupost

- Sol·licitud material d'activitats

- Declaració responsable

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell