Què és i per a què serveix?

Per les activitats sotmeses a autoritzacions ambientals, és l'Informe urbanístic emès per l'Ajuntament on s'ubiqui l'activitat, i que acredita la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat (article 17.2.d. de la Llei 20/2009, de 4 de desembre).
Per les activitats sotmeses a llicències ambientals, prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental, l'interessat pot sol·licitar l'informe urbanístic que acredita la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic (article 39.1. de la Llei 20/2009, de 4 de desembre). [OPCIÓ RECOMANABLE]. Sinó, serà l'Ajuntament qui d'ofici ha d'incorporar l'informe a la sol·licitud de llicència ambiental presentada.
Pels establiments i espais oberts al públic on es desenvolupen els espectacles públics i les activitats recreatives, l'informe urbanístic municipal que acredita la plena compatibilitat amb l'ordenament urbanístic vigent s'ha de presentar de manera exclusiva en aquells casos en què la sol·licitud de la llicència o autorització es presenti davant l'Administració de la Generalitat. En els casos en què la llicència o la comunicació prèvia es substanciï davant l'Ajuntament, és aquest qui d'ofici ha d'incorporar directament l'informe a la sol·licitud presentada (article 32 del Decret 112/2010, de 31 d'agost).

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de Certificat de Compatibilitat Urbanística segons model normalitzat.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació, degudament signat, amb indicació del local a E. 1:1.000.
5. Plànols del local ocupat per l'activitat, en planta i secció amb indicació de la posició del local respecte al total la finca.
6. Còpia de qualsevol document on hi hagi la referència cadastral de l'immoble o solar (per exemple rebut de l'IBI, escriptura...). Es pot obtenir una fitxa de consulta descriptiva i gràfica al web de la:
Seu electrònica del cadastre: http://www.catastro.meh.es/
7. Memòria descriptiva de l'activitat que es vol portar a terme amb la definició concreta dels processos productius que es duen, l'horari d'obertura i tancament de l'activitat i dies de la setmana que es treballarà, el nombre de treballadors previst, tipologia i consum anual de matèria primera i productes auxiliars significatius (kilograms/any), màxima quantitat prevista enmagatzemada d'aquests productes, amb especial indicació d'aquells productes que siguin perillosos (combustibles, inflamables, comburents, tòxics, molt tòxics, corrosius, contaminants de l'aigua...), tipologia i la quantitat de residus generats (kg/any) que es generaran amb el seu corresponent Codi del Catàleg de Residus de Catalunya, cabals punta màxim de consum d'aigua prevista (litres/segons) i consum diari (litres/dia), descripció dels processos i activitats que consumeixen l'aigua, la potència elèctrica prevista per l'activitat, la relació de les fonts d'emissió sonores significatives de l'activitat amb previsió del nivell de soroll equivalent LAeq (dbB(A)) previst que emeti cada font, descripció de les fonts i característiques de les emissions de contaminants a l'atmosfera, tipologia, fonts que ho generen, paràmetres contaminants esperats i cabal punta (litres/segon) i diari (litres/dia) d'evacuació d'aigües residuals, així com les mesures correctores previstes adoptar per eliminar i/o minimitzar els contaminants generats: sistemes de depuració o filtratge atmosfèric, de depuració d'abocaments d'aigües residuals, sistemes d'insonorització, sistemes de contenció de l'emmagatzematge de productes i residus, etc.
8. Memòria descriptiva del local: nombre total de plantes que té l'immoble, amb especificació de plantes soterrani i plantes pis, i per on es produeixen els accessos, especificació de la planta o plantes que ocupa l'activitat, detall de superfícies i breu descripció dels materials de construcció que conformen l'establiment, en especial, la coberta, plantes altells i parets mitjaneres respecte edificis adossats.
9. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Quin preu té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals: Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Aquesta administració haurà d'emetre l'informe urbanístic en el termini màxim d'un mes. En cas de no fer-ho, qui sol·licita l'autorització ambiental ho pot justificar amb una còpia de la sol·licitud de l'informe urbanístic i de la documentació presentada amb constància de la data de la presentació per tal de continuar amb la tramitació de l'expedient. Ara bé, si l'informe urbanístic fos negatiu, amb independència del moment en què s'hagi emès per l'Ajuntament, sempre que s'hagi rebut abans de que s'atorgui l'autorització ambiental, l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de medi ambiental haurà de dictar una resolució que posi fi al procediment i arxivar les actuacions (article 60.2 i 3 de la Llei 20(2009, de 4 de desembre).

Observacions

L'informe urbanístic caduca en el termini que fixi el mateix informe, amb un mínim de sis mesos i, en el seu defecte, als dos anys d'haver-lo expedit (article 60.7. de la Llei 20/2009, de 4 de desembre).

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat de compatibilitat urbanística.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres
Departament de Secretaria, Negociat d'Activitats.

On es pot trobar més informació?

Certificat per declaració d'obra nova
Certificat d'aprofitament urbanístic
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de Certificat de Compatibilitat Urbanística

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell