Què és i per a què serveix?

Es pot fraccionar o ajornar el pagament dels deutes tributaris i altres deutes de dret públic, en període voluntari, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació econòmicofinancera, discrecionalment estimada per l’Administració, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d’aquesta, que tingui deutes amb l’Ajuntament del Vendrell.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud d'ajornament/fraccionament.
2. Original del document identificatiu del titular del deute.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de poders (en cas d'actuar en representació d'una societat o d'una altra persona jurídica).
5. Ordre de domiciliació bancària (SEPA).
6. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
7. Documentació relativa de la manca de liquiditat o referent a la situació financera:
   a. Fotocòpia de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques o declaració de l'impost de societats del darrer any, de la unitat familiar.
   b. Fotocòpia de la pensió.
   c. Fotocòpia del subsidi o prestació d'atur.
8. En el supòsit de no obligació de presentar la declaració de la renda s'ha d'aportar certificat de l'Agència Tributària, i en el supòsit de no rebre cap pensió o prestació s'ha d'aportar certificat de la Seguretat Social i/o de l'INEM.
9. Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú per avaluar la situació econòmicofinancera del sol·licitant.

La domiciliació dels pagaments ajornats o fraccionats és condició sine qua non per al seu atorgament.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

És gratuït. Si bé la tramitació no comporta despesa, l'ajornament o fraccionament suposa l'abonament dels interessos de demora.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

El termini màxim per a la resolució és de 6 mesos, d'acord amb l'article 52.6 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, si bé s'intentarà no esgotar aquest termini per a la bona marxa de la gestió recaptatòria.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
* Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
* Si no hi ha tota la documentació necessària, es farà un requeriment.
* Es notificarà el trasllat aprovat per la Junta de Govern especificant les quotes i dates de pagament.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Servei de Recaptació.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu d'acord amb allò que disposa l'art. 55.5 del Reglament General de Recaptació, amb relació als articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició.
Recurs contenciós administratiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'ajornament
Sol·licitud de fraccionament
Model d'autorització

Observacions

Criteris generals de concessió d'ajornament i fraccionament:
El termini màxim per al pagament d'un deute de forma ajornada o fraccionada serà:
- Tram 1: de 0 a 1.000 euros, màxim de 6 mesos.
- Tram 2: de 1.001 a 3.000 euros, màxim de 12 mesos.
- Tram 3: de 3.001 euros a 6.000 euros, màxim de 18 mesos.
- Tram 4: més de 6.001 euros, es podran estendre fins a 24 mesos.

Per als deutes inferiors a 6.000 euros, no s'exigirà garantia.

Per als deutes superiors a 6.001 euros, s'exigirà garantia, que es podrà prestar per mitjà d'aval bancari solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, acompanyant la sol·licitud del corresponent compromís exprés i irrevocable de l'entitat de formalitzar l'aval necessari si es concedeix l'ajornament sol·licitat.

La garantia haurà d'aportar-se en el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'acord de concessió, l'eficàcia del qual quedarà condicionada a l'esmentada aportació.

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell