Què és i per a què serveix?

Els veïns han de comunicar les variacions en les seves dades d’inscripció, especialment el canvis de domicili dins el mateix terme municipal.

Els menors d’edat no emancipats i els majors amb discapacitat han d'estar al domicili del progenitor que tinguin la seva guàrdia i custòdia o bé, amb els seus representants legals, llevat que s'autoritzi per escrit per ells a residir en un altre domicili.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a efectes padronals es consideren majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).

Qualsevol persona major d'edat que actuï, en representació de la persona interessada. Aquesta representació haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigne o mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat.

Quan la persona per incapacitació no pot traslladar-se a l'oficina, una tercera persona haurà de presentar una sol·licitud prèvia al canvi i aportar el document d'identitat i justificant mèdic acreditatiu.

Quins documents s’han de presentar?

1. Documentació acreditativa de la identitat:

 Persones majors d'edat, segons sigui el cas:

- Espanyols: DNI, passaport

- Estrangers de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Certificat d’Inscripció al registre d’estrangers (NIE), passaport o document d'identitat del país d'origen.

- Estrangers resta països: Targeta de residència (NIE) o passaport.

Documentació identificativa relativa a la inscripció de menors, segons sigui el cas:

- Espanyols majors de 14 anys: DNI, passaport.

- Estrangers majors de 14 anys: els mateixos documents d’identificació exigits pels majors d’edat.

- Espanyols i estrangers menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement* i si en tenen DNI o passaport (espanyols) o NIE (estrangers)

*Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial.

Tots els documents identificatius han d’estar en vigor o en el seu defecte justificant de sol·licitud de renovació.

2. Llibre de família, acta de matrimoni o acta de naixement (segons el cas).
Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n’haurà d'adjuntar la traducció oficial.

3. Habitatge de propietat.

- Còpia simple de l'escriptura de propietat, quan al rebut de l'IBI no hi consti el nom de l'últim titular.

- En cas d'haver-hi usdefruit caldrà, a més, l'autorització de l'usufructuari i la fotocòpia del seu document d'identificació:

- Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat quan no s'empadroni ell mateix ni tampoc hi hagi contracte de lloguer.

- Si és un establiment col·lectiu, l’autorització i la fotocòpia del document d'identitat de la persona responsable que n'exerceix la direcció, degudament signada i segellada amb el nom, l'adreça i el NIF de l'entitat.


4. Habitatge de lloguer.
- Contracte de lloguer i últim rebut lloguer, o en el seu defecte d’algun subministrament bàsic (aigua, llum, gas).

Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat, quan la persona que s'ha d'empadronar no figura al contracte ni pot justificar un vincle familiar fins a segon grau amb el titular del contracte. El parentiu per afinitat necessita aquesta autorització.


5. En cas que al domicili ja hi consti una persona empadronada, farà falta l'autorització d'aquesta i la fotocòpia del seu document d'identitat.

6. Menors d'edat no emancipats.
 6.1 Quan al domicili hi constin inscrits els dos progenitors o tutors legals, caldrà que, un d'ells formalitzi el tràmit d'alta del menor.

 6.2 Quan al domicili només hi consti empadronat un sol progenitor o tutor legal, caldrà que tots dos signin el document d'alta del menor.

Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:

- Autorització del pare, la mare o els tutors legals.

- Resolució judicial que es pronunciï sobre la guàrdia i custòdia del menor i declaració responsable d’estar en vigor i no existeix altre posterior que modifiqui els seus termes, segons model subministrat per l’ajuntament.

- Si no existeix resolució judicial serà necessària una autorització de l’altre progenitor. En el seu defecte, s’haurà d’aportar declaració responsable justificant la impossibilitat de disposar de la firma de l’altre progenitor, segons model subministrat per l’ajuntament.

- Si la guàrdia i custodia és compartida, s’haurà d’aportar el mutu acord d’ambdós progenitors.

7. Incapacitats: Resolució judicial que acrediti la representació legal

8. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica, apartat de "Padró habitants" (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: accediu a la seu electrònica i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà sol·licitar cita presencial a l’oficina del SAC de Coma-ruga, omplint el Formulari de cita prèvia Padró d'Habitants
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari).

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta i caducitat:

Amb caràcter general, sempre que un ciutadà sol·liciti l’alta o la modificació de qualsevol de les seves dades al Padró, aportant els documents necessaris, es procedirà a realitzar la seva inscripció en el Padró sense més tràmit, sent efectiva des d’aquest moment i sense que sigui possible atorgar-li efectes retroactius, si no fos així, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos des de la sol·licitud, tal com estableix l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La inscripció al padró no caduca, a excepció de:
- L'estranger comunitari que ha de confirmar el seu domicili cada 5 anys.
- L'estranger no comunitari, sense residència permanent, que ha de renovar la seva inscripció cada dos anys.

Quina documentació es lliura?

 1. Document del canvi de domicili.
 2. Justificant d'empadronament al nou domicili.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

Positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre
Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió Tributària. Canvi de domicilli fiscal

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

Què és i per a què serveix?

Qualsevol persona que resideixi a Espanya està obligada a inscriure's al padró del municipi on habitualment resideix. Els que viuen en més d'un municipi s’hauran d’inscriure en aquell que resideixen durant més temps a l’any.

El Padró Municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. Les seves dades són prova de residència al municipi i del domicili habitual en el mateix i s'utilitzen per a l'actualització del cens electoral.

Els veïns han de comunicar les variacions en les seves dades d’inscripció..

Els menors d’edat no emancipats i els majors amb discapacitat han d'estar donats d'alta amb els pares que tinguin la seva guàrdia i custòdia o bé, amb els seus representants legals, llevat que s'autoritzi per escrit per ells a residir en un altre domicili.

Quan una persona resideix habitualment al Vendrell i no està empadronada en cap municipi de l'Estat, cal que signi una declaració jurada (que li facilitarà el mateix ajuntament) conforme no està inscrita en cap Padró Municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a efectes padronals es consideren majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).

Qualsevol persona major d'edat que actuï, en representació de la persona interessada. Aquesta representació haurà d’acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigne o mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat.

Quan la persona per incapacitació no pot traslladar-se a l'oficina, una tercera persona haurà de presentar una sol·licitud prèvia a l'alta i aportar el document d'identitat i justificant mèdic acreditatiu.

Quins documents s’han de presentar?

1. Documentació acreditativa de la identitat:

 Persones majors d'edat, segons sigui el cas:

- Espanyols: DNI, passaport

- Estrangers de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Certificat d’Inscripció al registre d’estrangers (NIE), passaport o document d'identitat del país d'origen.

- Estrangers resta països: Targeta de residència (NIE) o passaport.

Documentació identificativa relativa a la inscripció de menors, segons sigui el cas:

- Espanyols majors de 14 anys: DNI, passaport.

- Estrangers majors de 14 anys: els mateixos documents d’identificació exigits pels majors d’edat.

- Espanyols i estrangers menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement* i si en tenen DNI o passaport (espanyols) o NIE (estrangers)

*Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial.

Tots els documents identificatius han d’estar en vigor o en el seu defecte justificant de sol·licitud de renovació.

2. Llibre de família, acta de matrimoni o acta de naixement (segons el cas).
Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n’haurà d'adjuntar la traducció oficial.

3. Habitatge de propietat.

- Còpia simple de l'escriptura de propietat, quan al rebut de l'IBI no hi consti el nom de l'últim titular.

- En cas d'haver-hi usdefruit caldrà, a més, l'autorització de l'usufructuari i la fotocòpia del seu document d'identificació:

- Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat quan no s'empadroni ell mateix ni tampoc hi hagi contracte de lloguer.

- Si és un establiment col·lectiu, l’autorització i la fotocòpia del document d'identitat de la persona responsable que n'exerceix la direcció, degudament signada i segellada amb el nom, l'adreça i el NIF de l'entitat.


4. Habitatge de lloguer.
- Contracte de lloguer i últim rebut lloguer, o en el seu defecte d’algun subministrament bàsic (aigua, llum, gas).

Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat, quan la persona que s'ha d'empadronar no figura al contracte ni pot justificar un vincle familiar fins a segon grau amb el titular del contracte. El parentiu per afinitat necessita aquesta autorització.


5. En cas que al domicili ja hi consti una persona empadronada, farà falta l'autorització d'aquesta i la fotocòpia del seu document d'identitat.

6. Menors d'edat no emancipats.
 6.1 Quan al domicili hi constin inscrits els dos progenitors o tutors legals, caldrà que, un d'ells formalitzi el tràmit d'alta del menor.

 6.2 Quan al domicili només hi consti empadronat un sol progenitor o tutor legal, caldrà que tots dos signin el document d'alta del menor.

Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:

- Autorització del pare, la mare o els tutors legals.

- Resolució judicial que es pronunciï sobre la guàrdia i custòdia del menor i declaració responsable d’estar en vigor i no existeix altre posterior que modifiqui els seus termes, segons model subministrat per l’ajuntament.

- Si no existeix resolució judicial serà necessària una autorització de l’altre progenitor. En el seu defecte, s’haurà d’aportar declaració responsable justificant la impossibilitat de disposar de la firma de l’altre progenitor, segons model subministrat per l’ajuntament.

- Si la guàrdia i custodia és compartida, s’haurà d’aportar el mutu acord d’ambdós progenitors.

7. Incapacitats: Resolució judicial que acrediti la representació legal

8. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica, apartat de "Padró habitants" (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: accediu a la seu electrònica i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà sol·licitar cita presencial a l’oficina del SAC de Coma-ruga, omplint el Formulari de cita prèvia Padró d'Habitants
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari).

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta i caducitat

Amb caràcter general, sempre que un ciutadà sol·liciti l’alta o la modificació de qualsevol de les seves dades al Padró, aportant els documents necessaris, es procedirà a realitzar la seva inscripció en el Padró sense més tràmit, sent efectiva des d’aquest moment i sense que sigui possible atorgar-li efectes retroactius, si no fos així, el termini màxim per resoldre l’empadronament és de tres mesos des de la sol·licitud, tal com estableix l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La inscripció al padró no caduca, a excepció de:
- L'estranger comunitari que ha de confirmar el seu domicili cada 5 anys.
- L'estranger no comunitari, sense residència permanent, que ha de renovar la seva inscripció cada dos anys.

Quina documentació es lliura?

1. Document d'alta.
2. Justificant acreditatiu de l'alta al Vendrell.
3. Declaració formal d'intenció de vot, als estrangers de la Unió Europea i de països amb concert, que encara no l'han manifestat

Què fer per donar-se de baixa al padró municipal?

En deixar de residir al municipi, caldrà inscriure's al municipi on vagi a viure.
Si és espanyol i va a viure a l'estranger, ho haurà de comunicar al consolat espanyol del país on fixa la nova residència.
Si és estranger, cal que abans de marxar fora d'Espanya ho comuniqui per escrit a l'oficina d'empadronament.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga

Quin sentit té el silenci?

Positiu.

On es pot trobar més informació?

Alta per naixement al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració negativa d'empadronament

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 alt

1. Document d’alta

2. Justificant acreditatiu de l’alta al Vendrell

2. Declaració formal d’intenció de vot, als estrangers de la Unió Europea i de països amb concert, que encara no l’han manifestat.

Què és i per a què serveix?

Confirmació de la inscripció al padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que siguin ciutadanes d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquells que, sense pertànyer a aquests països, disposen de targeta de residència de règim comunitari (familiars de comunitaris), així com els ciutadans amb permís de residència permanent.

Caldrà fer la confirmació en els casos següents:
- Quan no consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 2 anys.
- Quan la targeta de residència està caducada o el certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers està emès fa més de 5 anys.
- Quan consten al Registre Central d'Estrangers i l'última inscripció padronal té més de 5 anys.

**RD 240/2007: la inscripció al Registre Central d'Estrangers és obligatòria.

Acredita el seu empadronament al domicili.
En cas de no formalitzar la confirmació de residència, s'iniciarà expedient de baixa del padró d'habitants, segons les indicacions de l'Acord del Consell d'Empadronament de 27 de juny de 2008.

Quins documents s’han de presentar?

1. Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: original de la targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen i el Certificat NIE si en disposen. Persones originàries de la resta de països: original de la targeta de residència o passaport.

En el cas de menors de 14 anys, si no disposen de cap dels documents esmentats anteriorment: llibre de família o acta de naixement (Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial)

Tots els documents identificatius han d’estar en vigor o en el seu defecte justificant de sol·licitud de renovació.

2. Menors de 16 anys no emancipats.

La confirmació la realitzaran els dos progenitors o tutors legals.
És imprescindible que els dos progenitors o tutors legals signin el document de confirmació del menor presencialment. Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:
- Autorització del pare, la mare o els tutors legals.
- Guàrdia i custòdia que atorga el jutge amb motiu de separació dels cònjuges. (Original i còpia de la sentència).
- Declaració responsable del pare o la mare o el tutor legal.

3. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

* En el cas que la persona interessada resideixi als barris marítims, podrà sol·licitar cita presencial a l’oficina del SAC de Coma-ruga, omplint el Formulari de cita prèvia Padró d'Habitants
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari).

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta i caducitat:

Al mateix moment.
La confirmació caduca al cap de 5 anys.

Quina documentació es lliura?

1. Document de renovació.
2. Justificant acreditatiu del seu empadronament al Vendrell.

Què cal fer per donar-se de baixa al padró municipal?

Si deixa de residir al Vendrell, cal que s'empadroni al municipi d'Espanya on vagi a viure, o presenti l'escrit de sol·licitud de baixa d'empadronament, si la nova residència és en un país fora de l'Estat espanyol.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants
Alta per naixement al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració negativa d'empadronament

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

Què és i per a què serveix?

Renovació de la inscripció al padró d'habitants que han de fer les persones estrangeres que no siguin ciutadanes d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposin d'un permís de residència permanent o de llarga durada.

La renovació és periòdica, i s'ha de fer cada dos anys comptats des de la darrera inscripció al padró o des de l'última renovació.

Acredita el seu empadronament al domicili.

La no-renovació comportarà la baixa de la inscripció al padró per caducitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona estrangera a partir de 16 anys d'edat, que no sigui ciutadana d'un país membre de la Unió Europea, ni de l'Espai Econòmic Europeu, ni de Suïssa, i que no disposi d'un permís de residència permanent o de llarga durada.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del passaport o permís de residència o en el seu defecte, en cas de menors de 14 anys, llibre de família* o acta de naixement*
    *Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial.
    Tots els documents identificatius han d’estar en vigor o en el seu defecte justificant de sol·licitud de renovació.

2. Menors de 16 anys no emancipats.

La renovació la realitzaran els dos progenitors o tutors legals.
És imprescindible que els dos progenitors o tutors legals signin el document de renovació del menor. Si això no és possible, caldrà aportar document segons el cas:
- Autorització del pare, la mare o els tutors legals.
- Guàrdia i custòdia que atorga el jutge amb motiu de separació dels cònjuges.
- Declaració responsable del pare o la mare o el tutor legal (veure apartat "descarregar sol·licituds").

 3. Segons el cas, el personal de l'Oficina d'Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.


Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Temps de resposta i caducitat:

Al mateix moment.
La renovació caduca als 2 anys, mentre no es disposi de la residència de llarga durada.

Quina documentació es lliura?

1. Document de renovació.
2. Justificant acreditatiu del seu empadronament al Vendrell.

Què cal fer per donar-se de baixa al padró municipal?

Si deixa de residir al Vendrell, cal que s'empadroni al municipi d'Espanya on vagi a viure, o que presenti l'escrit de sol•licitud de baixa d'empadronament, si la nova residència és en un país de fora de l'Estat espanyol.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

Actualment i degut a la situació generada per la Covid 19, el tràmit d’expedició del DNI al Vendrell ha quedat suspès fins a nou avís.

De tota manera us informem que ho podeu fer a les oficines d’expedició del DNI i passaport que estan obertes, sol·licitant cita prèvia al telèfon: 060 o al següent enllaç: https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/ 

Per a més informació: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

 

Què és i per a què serveix?

El DNI és el document públic que acredita l'autèntica personalitat del seu titular. Constitueix el justificant complet de la seva identitat, i serveix, excepte prova en contra, per acreditar la nacionalitat espanyola del seu titular i les dades personals que consigna.
El DNI electrònic facilita múltiples gestions de forma segura a través de mitjans telemàtics i assegura la identitat dels participants en la comunicació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà espanyol té dret a obtenir el DNI electrònic, des del moment de la seva inscripció al Registre Civil. Els majors de 14 anys estan obligats a tenir-lo, a custodiar-lo i a conservar-lo.

Quins documents s’han de presentar?

*Per a la primera inscripció, s’ha de portar:
- una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- la partida literal de naixement, on hi consti l’anotació “als efectes de la tramitació del DNI” (ha d'estar en vigor i caduca als 6 mesos). S'ha de portar l’original que facilita el Registre Civil.
Si cap dels pares posseeix la nacionalitat espanyola, caldrà aportar certificació literal de naixement, expedida pel Registre Civil, que faci constar, amb anotació marginal, el precepte legal en virtut del qual s'ha atorgat al menor la nacionalitat espanyola.
Els espanyols nascuts a l'estranger hauran de sol•licitar-la en el Registre Civil consular del país on va inscriure el naixement o en el Registre Civil Central de Madrid.
- Els menors hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor legal i proveït amb el DNI en vigor.
- Els espanyols residents a l'estranger presentaran el certificat de residència consular expedit per al DNI (haurà d'estar en vigor i caduca als 6 mesos) i el passaport en vigor.
- Quan en virtut de resolució judicial o administrativa s'exerceixi la tutela, hauran d'acompanyar el document acreditatiu de l'atorgament (es podrà aportar fotocòpia sempre que a més es presenti el document original).

* Per a la renovació per caducitat, cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

* Per a la renovació per canvi de dades del domicili , cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- Volant d’empadronament

* Per a la renovació per canvi de dades personals , cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- Volant d’empadronament, únicament cas de canvi de domicili, (* Observacions 2 i 3).

  * Per a la renovació per pèrdua o robatori, cal portar:
  - Denúncia davant la policia.
  - 1 fotografia: (* Observacions 1) o 2 fotografies, si el DNI és del model antic.
  - En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

  * Per a la renovació per deterioració, cal portar:
  - DNI.
  - Una fotografia: (* Observacions 1). o dos fotografies, si el DNI és del model antic.
  - En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

 Quina normativa regeix?

Llei 59/2003, de 19 de desembre
Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre

Quin preu té?

La taxa que determini en cada moment l'administració responsable.

Exempts de pagament:

1.- Renovacions per canvi de dades del domicili, sempre que el DNI estigui en vigor el dia de la renovació.

2.- Persones que aportin el carnet ser família nombrosa en vigor.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, a excepció dels períodes de vacances: setmana santa, estiu i Nadal.

Com i on es pot presentar?

* Al Vendrell, aquest servei està reservat per a totes les persones empadronades al municipi, tot i que es donarà prioritat a les persones més grans (a partir de 65 anys) i malalts que no es puguin desplaçar.

* Contactar presencialment o via telèfon amb: Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bxs. local 4
Tel.: 977 15 48 39

els dilluns de 9 h a 14.30 h i de 17 h a 19 h.
de dimarts a divendres de 9 h a 14. 30 h
Tardes d’estiu tancat (2a quinzena de juny, juliol i agost)

* A qualsevol Comissaria de Policia d'Espanya, es pot demanar cita prèvia de les següents maneres:
- a l'Oficina d'Empadronament Municipal.
- a través d'Internet a https://www.citapreviadnie.es
- al telèfon 060

 Temps de resposta

Tramitació al Vendrell en dos dies; tramitació a qualsevol Comissaria de Policia: al moment en 15'

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/dni
certificado@dnielectronico.es
sac@dnielectronico.es
Tel.: 902 364 444

Observacions

* 1. La fotografia haurà de ser recent, en color, de cara sense ulleres fosques i sobre un fons clar. La mida de la fotografia haurà de ser de 32x26 mm.
* 2. El canvi de domicili pot acreditar-se mitjançant volant d'empadronament.
* 3. El canvi de dades personals (nom, cognoms, lloc o data de naixement, nom dels pares) s'acreditarà mitjançant partida literal de naixement en vigor (caduca als 6 mesos), facilitada pel Registre Civil, i només es podrà tramitar a les comissaries de la Policia Nacional.
* 4. Si no es pot assistir a la cita concertada al Vendrell s'haurà d'anul·lar trucant al telèfon 977 15 48 39.
* 5. IMPORTANT: Si el seu DNI és del model antic (anterior a 1992) consulteu el procediment a Informació (Tel Policia Nacional: 060 ò 902 364 444 ).


* Període de validesa:

- 2 anys: de 0 a 4 anys d’edat
- 5 anys: dels 5 als 29 anys d'edat
- 10 anys: de 30 a 69 anys
- Permanent: majors de 70 anys, grans invàlids i malalts psiquiàtrics

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell