Beneficiari: Ajuntament del Vendrell

Nom de l’operació:  Modernització de l'Ajuntament del Vendrell, interoperabilitat de les tramitacions i millora de la gestió dels recursos humans.

Actuacions:

  • Integració de l’Ajuntament del Vendrell a l’aplicació MY GOV
  • Desenvolupament del Sistema informàtic per la gestió integral dels Recursos Humans de l’Ajuntament del Vendrell.

Operació emmarcada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, mitjançant el programa de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation)  (BOE 1 de septiembre de 2022).

Objectiu de l’operació: Transformació digital

Component del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): Component 11  Modernització de les Administracions públiques.

Mesura del PRTR: Inversió 3 del PRTR: Transformació Digital i Modernització del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i de les Administracions de les CCAA i les EELL, inversió que aborda projectes de modernització a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i de les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

Etiquetatge digital del 100%.

Data d’inici prevista: octubre 2020

Data de finalització prevista: Desembre  2023

Cost total previst projecte: 250.678,47 euros , IVA inclòs.

Despesa total subvencionable assignada: 106.811,45 euros , IVA exclòs.

Finançament rebut amb càrrec als Fons PRTR-Next Generation: 106.811,45 euros

Percentatge de finançament europeu del projecte: 100% de la despesa subvencionada.

Descripció de l’actuació:

El projecte de “Modernització de l'Ajuntament del Vendrell, interoperabilitat de les tramitacions i millora de la gestió dels recursos humans” és una iniciativa de l'Ajuntament del Vendrell per contribuir a una millora en l'efectivitat i la qualitat dels seus serveis, mitjançant la introducció de noves solucions tecnològiques.

Per abordar aquest repte l'Ajuntament ha escollit dues àrees: A l'àmbit extern, és a dir, els serveis de cara a la ciutadania i la segona, a l'àmbit intern, de cara a la gestió dels recursos humans.

a) En l’àmbit extern es proposa una solució basada en l’anàlisi de dades i enfocada a millorar la interoperabilitat dels serveis bàsics digitals de l’ajuntament. La solució té com a objectiu integrar la tramitació de l'Ajuntament del Vendrell a l'aplicació MY GOV del consoci d'AOC, que gràcies al programari d'anàlisi de dades ofereix una experiència individualitzada a l'administrat. L'aplicació MY GOV possibilita a l'usuari accedir als tràmits i informació que són de rellevància i notifica de novetats personalitzades, facilitant la gestió individual de tots els administrats usuaris.

b) A l'àmbit intern es vol desenvolupar un sistema d'informació per a la gestió integral dels recursos humans, per a l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms dependents. Amb aquest sistema s'automatitzarà i digitalitzarà les gestions relatives al departament de recursos humans permetent el desenvolupament més eficaç i alliberant de tasques de poc valor afegit al personal del departament.

En data 31 de maig de 2023 la Direcció General de Cooperació autonòmica i local del Ministeri de Política Territorial va dictar resolució de concessió de subvencions, atorgant a l’Ajuntament del Vendrell una subvenció d’import 106.811,45 € pel desenvolupament del projecte “Modernització de l'Ajuntament del Vendrell, interoperabilitat de les tramitacions i millora de la gestió dels recursos humans”.

Enllaços a les Notícies

Contracte cofinançat per la UE

 

“Finançat per la UE – NextGenerationEU”

logoNextGenrationNew

“Projecte finançat pel «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU», Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministeri de Política Territorial i memòria democràtica”

©2019 Ajuntament del Vendrell