Punts 1 i 2

 1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 26 de març i 2 d'abril de 2019. 2. Assabentament de decrets de l'Alcaldia.

 

Punt 3

 1. Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost General de la Corporació de l'exercici 2018.

 

Punt 4

 1. Donar compte de l'informe anual dels acords adoptats malgrat l'existència d'objeccions efectuades per la intervenció, dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

 

Punt 5

 1. Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i control inherent a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos.

 

Punt 6

 1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 01P/2019.

 

Punt 7

 1. Aprovar provisionalment la modificació de l'epígraf 7 de l'Ordenança Fiscal número 35 reguladora dels Preus Públics i Cànons o Tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.

 

Punt 8

 1. Aprovar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de taxes i preus públics i revocar la delegació de les facultats en matèria d'inspecció a favor de la Diputació de Tarragona.

 

Punt 9

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Si se Puede/Si es Pot El Vendrell, per millorar l'accessibilitat rodada a l'hospital del Vendrell.

 

Punt 10

 1. Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-CUP-PA i ERC per reivindicar la memòria de Naus Català.

 

Punt 11

 1. Precs i preguntes.

Punts 1 i 2

 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets d'alcaldia.

Punt 3

 1. Donar compte al Ple de l'aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació, els seus Organismes Autònoms i els ens dependents per l'exercici 2019.

Punt 4

 1. Donar compte de l'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2020-2022.

Punt 5

 1. Donar compte de l'informe 31/2018 de la sindicatura de comptes de Catalunya, relatiu a la liquidació del pressupost del 2017 de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 6

 1. Aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/1 de l'Ajuntament i de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/1 del Patronat Hospital Asil Sant Salvador.

Punt 7

 1. Aprovar la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Tarragona.

Punt 8

 1. Moció presentada per l'equip de govern, per encomanar als serveis tècnics de gestió tributària de l'ajuntament les tasques adients per tal d'establir quins són els criteris i modificacions que caldria introduir en l'ordenança fiscal per tal que l'ajuntament pogués establir, si així ho acorda, el recàrrec sobre habitatges desocupats que es preveu en la nova redacció de l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Punt 9

 1. Moció presentada pel grup municipal de Si se Puede/ Si es Pot El Vendrell, per sol·licitar a l'equip de govern la redacció i aprovació d'una nova ordenança municipal de tinença i protecció d'animals.

Punt 10

 1. Moció presentada pel grup municipal de Si se puede/Si es pot El Vendrell per garantir la mobilitat a les instal·lacions de l'estació ferroviària del Vendrell gestionades per ADIF.

Punt 11

 1. Precs i preguntes.

facebook_48twitter_48