El Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat en el ple ordinari de 8 de setembre de 2012, és un instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament i dels seus òrgans, que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal. El ROM ordena els òrgans de govern municipals com ara el Ple municipal, l'alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local, els tinents o tinentes d'alcalde o alcaldessa, els regidors i regidores delegats, el règim de les competències delegades, així com els òrgans de representació, assessorament i control, com són les comissions informatives, la comissió especial de comptes, els grups municipals o la Junta de Portaveus. Amb el ROM, l'Ajuntament disposa d'una relació de la terminologia dels documents que es debaten en els Plens i que ha de permetre millorar i agilitar el seu funcionament, com són la proposta d'acord, la proposta de resolució, la moció de l'Alcaldia, la moció, l'esmena, l'esmena transaccional, el prec, la pregunta i el vot particular. El ROM també regula els drets i deures dels regidors i regidores municipals, les incompatibilitats i registres d'interessos, i la informació i participació dels regidors i regidores en el govern municipal.


Reglament Orgànic Municipal

{gallery}/Dibuixos_nens/1{/gallery}

Núm. 1.- Impost sobre béns immobles

Núm. 2.- Impost sobre activitats econòmiques

Núm. 3.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Núm. 4.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Núm. 5.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Núm. 6.- Contribucions especials 

Núm. 7.- Taxa per expedició de documents administratius

Núm. 8.- Taxa per llicències urbanístiques

Núm. 9.- Taxa per llicencia d'obertura d'establiments

Núm. 10.- Taxa per recollida d'escombraries

Núm. 11.- Taxa de clavegueram

Núm. 13.- Taxa de cementiri municipal

Núm. 14.- Taxa pel subministament municipal d'aigua

Núm. 16.- Preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d’autorització administrativa

Núm. 17.- Taxes per la prestació de serveis o de realització d’activitats administratives

Núm. 18.- Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

Núm. 19.- Imposició de drets i exaccions de taxes per retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment i que pertorben greument la circulació en la via pública

Núm. 20.- Preu públic per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals

Núm. 22.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Núm. 23.- Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil

 


 

{gallery}/Dibuixos_nens/2{/gallery}

©2019 Ajuntament del Vendrell