Què és i per a què serveix?

Quan l'Ajuntament del Vendrell concedeix a un ciutadà una llicència d'obres, tant obra major com menor, i no està caducada, aquest pot cedir la llicència d'obres a un nou propietari.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui concecida una llicència d'obres.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de l'escriptura pública de compra-venda o còpia simple.
4. L'assumeix de direcció d'obres (del nou propietari), si s'escau. La renúncia de la direcció d'obra dels tècnics (del antic propietari), la envien des del Col.legi d'Arquitectes.
5. Escrit del propietari confirmant la cessió dels drets del projecte al nou propietari.

Quin preu té?

És gratuit.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia de la sol.licitud de canvi de nom.

Quins serveis intervenen?

Departament d'Urbanisme.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

Qualsevol obra que es faci al municipi ha de tenir la corresponent llicència. Si una obra no disposa de llicència, pot ser denunciada. En aquest cas, l'Ajuntament pot requerir la paralització i legalització de les obres. Si s'escau, també pot sancionar al promotor de les obres.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general denunciant.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. Croquis d'emplaçament de les obres, assenyalant lloc exacte on es realitzen les obres.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la gestió.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Denúncia sobre el mal estat d'un edifici, ja sigui ruïnós o brut
Denúncia sobre tot el que impliqui ordres d'adeqüació a normativa urbanística (fums de xemeneies, barbacoes, etc)

Observacions

No s'admeten les denúncies telefòniques, si no és en casos molt extrems o perillosos.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

El Departament d'Urbanisme aten les consultes urbanístiques, en general, que els ciutadans vulguin presentar per escrit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Croquis de situació i emplaçament. Si no acompanya croquis, el tècnic no informa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Departament d'Urbanisme.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Consulta/visita amb els tècnics municipals d'urbanisme
Sol·licitud de consulta i obtenció de còpies d'expedients d'obres

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

El mal estat d'un edifici, ja sigui ruïnós o brut, que perjudiqui als veïns o que sigui perillós pel seu estat, pot ser denunciat a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Plànol de situació de l'edifici.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificadora de la gestió.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Denúncia d'obres sense llicència
Denúncia sobre tot el que impliqui ordres d'adeqüació a normativa urbanística (fums de xemeneies, barbacoes, etc)

Observacions

Només s'admetran telefònicament quan pel perill real que representin requereixi la urgència.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

Una àmplia extensió de terreny pot ser objecte de projectes de pla parcial, programes d'actuació urbanística, etc., per part dels propietaris.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà/ns propietari/s d'una gran extensió de terreny.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document d'identitat del sol·licitant.
3. 3 exemplars del projecte visats pel col·legi i signats pel tècnic competent.
4. Llistat actualitzat amb adreces dels propietaris inclosos en l'àmbit del pla parcial.
5. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Rebut.

En resoldre's la sol·licitud:
2. Carta notificadora de la resolució.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Econòmica.
Comissió Provincial d'Urbanisme de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud d'aprovació d'avantprojecte urbanístic
Sol·licitud d'aprovació d'estatuts i bases d'entitat urbanística de compensació
Llicència de parcel·lació/segregació

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell