Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer l'enderroc d'un edifici.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. DI de la persona interessada.
3. DI del representant en el cas de que el sol·licitant sigui una empresa o una altra persona física.
4. 2 exemplars del projecte tècnic visats i signats per tècnic competent on s'hauran d'incloure, a més a més, fotografies de l'immoble a enderrocar.
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat descarregar documents), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
6. Assumpció de direcció d'obres.
7. Estudi de Gestió de Residus - D'acord amb l'article 4 del Reial Decret 105/2008 del dia 1 de febrer.
8. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (aquest és un model d'exemple, l'original s'ha de demanar al Gestor de Residus).
9. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

 - Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

Les obres que es realitzen per l’enderroc de la construcció existent, en el nucli antic, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota tributària sempre i quan es construeixin habitatges unifamiliars.

En quines dates es pot fer?

Depèn del lloc on es demani i l'època.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.
2. Llicència d'obra.
3. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de Reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal•lació de grues torre i d'altres)

Sol·licitud de declaració de ruïna d'un edifici

Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (aquest és un model d'exemple, l'original s'ha de demanar al Gestor de Residus).

Observacions

* La tramitació es relativa perquè segons de quin edifici es tracti per la seva situació, per l'època en què es demani, etc., pot estar condicionat. Per exemple, si és un edifici precatalogat o pertany a algun conjunt a protegir, si és en plena temporada d'estiu i al bell mig del poble o a les platges,..., no es deixarà fer. Si té edificis contigus vells o bé cal tenir especial cura també pot estar condicionat.

* Si el titular de la llicència és una persona física, es podrà fer responsable de les obres sempre i quan les faci per a ell mateix, a nivell particular. En aquest cas, ha de fer constar la seva responsabilitat a la instància i no cal que presenti la declaració de l'Alta Censal de la Declaració d'Hisenda.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (aquest és un model d'exemple, l'original s'ha de demanar al Gestor de Residus).

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell