Què és i per a què serveix?

Certificat que expedeix l'Ajuntament del Vendrell, on es fa constar el temps que s'ha treballat a l'administració.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que hagi treballat o que estigui treballant a l'Ajuntament del Vendrell.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització (si s'escau).

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Recursos Humans.

Quin sentit té el silenci?

No aplicable.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Periòdicament l'Ajuntament del Vendrell convoca concursos/oposicions per a la provisió de places de personal per l'Ajuntament i els diferents Patronats Municipals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que compleixi els requisits.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització (si s'escau).
4. Documentació que acrediti que s'és òptim per presentar-se a les proves.
5. Justificant de pagament de la taxa, si s'escau.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud
2. Còpia del rebut dels drets d'examen pagats

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Persones i Coneixement.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

Convocatòries actuals:
Oferta d'ocupació pública

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'admissió a una convocatòria de selecció de personal

Sol·licitud d'admissió a una convocatòria de Policia Local

Bases generals per a la selecció del personal al servei de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

 

 

Què és i per a què serveix?

El servei de creació d'empreses de L'EINA té com a objectiu principal facilitar que tot emprenedor que tingui un projecte viable pugui posar-lo en marxa. En aquest sentit, el S.O.M. l'Eina ofereix:
*Informació relativa al ventall de recursos que existeixen per a facilitar l'activitat emprenedora.
*Assessorament per a l'elaboració del pla d'empresa, per tal d'afavorir que els promotors analitzin la viabilitat tècnica, econòmica i financera dels seus projectes d'empresa.
*Facilitats per accedir a condicions favorables en el finançament inicial necessari per a engegar el projecte d'empresa.
*Orientació sobre els diversos tràmits necessaris per a crear una empresa, així com per a sol·licitar i poder obtenir els ajuts que ofereixen les diverses administracions públiques.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona emprenedora que projecti crear la seva pròpia empresa al Vendrell o a la comarca del Baix Penedès.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona.
2. Fitxa de dades personals (segons model normalitzat de l'Eina).

Quina normativa regeix?

ORDRE TIC384/2003, de 28 d'agost, per la qual es regula el funcionament del Servei Autoempresa (DOGC núm. 3975-26/09/2003).

Quin preu té?

Accions subvencionades pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
L'EINA
C/ Camí Reial, 13-17, 2a planta
Telèfon 900 338 833 - 977 66 83 12
Fax 977 66 69 46
C/e: info@leina.org

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia del document identificatiu.

Quins serveis hi intervenen?

L'EINA

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de L'EINA 

 

 

Què és i per a què serveix?

El Servei de Formació té com a objectiu oferir accions formatives tant a les persones aturades com a les que estan en actiu, per facilitar-los la seva inserció laboral o per millorar la seva qualificació professional i aconseguir adaptar els coneixements a les exigències del lloc de treball.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, tant sigui aturada com treballadora en actiu.

Quins documents s’han de presentar?

1. Fotocòpia del document d'identitat.
2. Fulls de preinscripció degudament emplenats (facilitats a l'oficina).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any es van programant cicles formatius.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

L'EINA
C/ Camí Reial, 13-17, 2a planta
Telèfon 900 338 833 - 977 66 83 12
Fax 977 66 69 46
C/e: info@leina.org

Quina documentació es lliura?

1. Resguard d'ingrés bancari en el cas dels cursos de pagament.

Quins serveis hi intervenen?

L'EINA

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de L'EINA 

Observacions

En el cas de persones amb NIE (documentació d'estrangers) cal tenir el permís de treball en regla.

 

 

Què és i per a què serveix?

El Servei de Borsa de Treball és un servei d'intermediació laboral dirigit tant a empresaris com a demandants d'ocupació. Mitjançant la publicació d'ofertes de treball es facilita als empresaris una preselecció de curriculums que s'adeqüen al perfil que han definit prèviament. De la mateixa manera, aquesta gestió d'ofertes permet presentar les seves candidatures als llocs de treball oferts.

Qui ho pot demanar?

El Servei de Borsa de Treball té dos tipus d'usuaris:
- empreses.
- persones que es trobin en situació d'atur o vulguin millorar la seva ocupació.

Quins documents s’han de presentar?

A) En el cas de persones aturades o que vulguin millorar la seva ocupació:
1. Fotografia de carnet.
2. Fotocòpia del document identificatiu de la persona.
3. Fotocòpia de la targeta de la seguretat social.
4. Fotocòpia de l'informe de vida laboral o còpia dels contractes on ha treballat la persona.
5. Fotocòpia dels títols de formació reglada i no reglada.
6. Curriculum vitae.
7. Targeta de l'INEM (si està aturat).

B) En el cas d'empreses:
1. Full d'oferta (segons model normalitzat de l'Eina).

Quin preu té?

Servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
L'EINA
C/ Camí Reial, 13-17, 2a planta
Telèfon 900 338 833 - 977 66 83 12
Fax 977 66 69 46
C/e: info@leina.org

Quins serveis hi intervenen?

L'EINA

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de L'EINA 

Observacions

En el cas d'empreses de treball temporal i empreses de selecció, la col·laboració amb Borsa de Treball es limita a la publicació dels anuncis al tauler del SOM l'Eina.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell