Què és i per a què serveix?

És un certificat/ informe en el qual s'especifiquen les dades cadastrals, de recaptació etc, que consten a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

El titular de la finca.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Document d'identitat original
3. Original de l'escriptura de propietat de la finca a consultar o còpia simple
4. Plànol de situació
5. Autorització signada del titular si la sol·licitud la realitza una altra persona, amb fotocòpia del DI dels dos.
6. Justificant de pagament de la taxa

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Entre 7 i 10 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat/ informe cadastral, de recaptació etc.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Gerència territorial del Cadastre de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Certificat de béns
Certificat d'incoació d'expedient en tràmit de Gestió Cadastral
Certificat de deutes

Observacions

- El certificat s'ha de recollir al SAC.

*Al ser l'Ajuntament del Vendrell un Punt d'Informació cadastral (PIC), es poden sol·licitar certificats cadastrals (relatius a dades, i descriptius i gràfics) de tots els municipis del país. En aquests casos s'haurà de presentar la mateixa documentació indicada a l'apartat "Quins documents s'han de presentar?"

- Certificat amb contingut de dades tributàries (Relatiu a una finca: Referència cadastral, situació de la finca i porcentatge de titularitat)
- Certificat relatiu a les dades cadastrals (a més: superfície, tipologia i valor cadastral de la finca), inclòs el negatiu (conforme no s'és propietari de cap be immoble)
- Certificacions cadastrals descriptives i gràfiques referents a un immoble urbà o parcel·la rústega. Quan a la certificació cadastral s'incorporin dades de finques llindants s'incrementarà la taxa segons el que marquin les ordenances fiscals.

Descarregar sol·licituds

Sol•licitud informe o certificat

Autorització per dades cadastrals

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell